Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 13 maart 2017 - Straatsburg

9. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2017/000 TA 2017 — Technische bijstand op initiatief van de Commissie) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië, de Republiek IJsland, de Republiek Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Servië, Roemenië en de Missie van de Verenigde Naties voor interimbestuur in Kosovo betreffende de totstandbrenging van een Europese gemeenschappelijke luchtvaartruimte (ECAA) (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Voorstel voor een Besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Verenigde Staten van Amerika anderzijds (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014 2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, TRAN, REGI

2) van de parlementaire commissies, de verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

- Verslag over een geïntegreerd EU-beleid voor het Noordpoolgebied (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI)) - commissie AFET - commissie ENVI - Rapporteur: Urmas Paet - Rapporteur: Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

- Verslag over EU-middelen voor gendergelijkheid (2016/2144(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Clare Moody (A8-0033/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

- Verslag over constitutionele, juridische en institutionele gevolgen van een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid: door het Verdrag van Lissabon geboden mogelijkheden (2015/2343(INI)) - commissie AFET - commissie AFCO - Rapporteur: Michael Gahler - Rapporteur: Esteban González Pons (A8-0042/2017)

- Verslag over de toepassing van Richtlijn 2004/113/EG van de Raad houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten (COM(2015)0190 - 2016/2012(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

- Verslag over de gevolgen van big data voor de grondrechten: persoonlijke levenssfeer, gegevensbescherming, non-discriminatie, veiligheid en rechtshandhaving (2016/2225(INI)) - commissie LIBE - Rapporteur: Ana Gomes (A8-0044/2017)

- Verslag over de aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa: de rol van het externe optreden van de EU (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI)) - commissie AFET - commissie DEVE - Rapporteur: Elena Valenciano - Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

- Verslag over gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie 2014-2015 (2016/2249(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

- Verslag over het verslag 2016 van de Commissie over Montenegro (2016/2309(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Charles Tannock (A8-0050/2017)

- * Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Denemarken (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Maria Grapini (A8-0051/2017)

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad tot sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

- * Verslag over het uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Griekenland (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A8-0053/2017)

- Verslag over het verslag van de Commissie 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2016/2310(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

- Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2018, afdeling III – Commissie (2016/2323(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Juridische mededeling - Privacybeleid