Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 13 martie 2017 - Strasbourg

9. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2017/000 TA 2017 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului multilateral între Comunitatea Europeană și statele sale membre, Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia și Misiunea administrației interimare a Națiunilor Unite în Kosovo* privind înființarea unui spațiu aerian comun european (SACE) (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

retrimis

fond :

TRAN

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE))

retrimis

fond :

TRAN

- Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

aviz :

DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, TRAN, REGI

2) de comisiile parlamentare, următoarele rapoarte

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)) - ENVI - Raportoare: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de deșeuri (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)) - ENVI - Raportoare: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

- Raport referitor la o politică integrată a Uniunii Europene pentru regiunea arctică (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI)) - AFET - ENVI - Raportor: Urmas Paet - Raportoare: Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

- Raport referitor la fondurile UE pentru egalitatea de gen (2016/2144(INI)) - FEMM - Raportoare: Clare Moody (A8-0033/2017)

- ***I Raport referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) - ENVI - Raportoare: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

- Raport referitor la implicațiile constituționale, juridice și instituționale ale politicii de securitate și apărare comune: posibilitățile oferite de Tratatul de la Lisabona (2015/2343(INI)) - AFET - AFCO - Raportor: Michael Gahler - Raportor: Esteban González Pons (A8-0042/2017)

- Raport referitor la aplicarea Directivei 2004/113/CE a Consiliului de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (COM(2015)0190 - 2016/2012(INI)) - FEMM - Raportoare: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

- Raport referitor la implicațiile megadatelor asupra drepturilor fundamentale: viața privată, protecția datelor, nediscriminarea, securitatea și impunerea respectării legii (2016/2225(INI)) - LIBE - Raportoare: Ana Gomes (A8-0044/2017)

- Raport referitor la abordarea deplasărilor refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI)) - AFET - DEVE - Raportoare: Elena Valenciano - Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

- Raport referitor la egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2014-2015 (2016/2249(INI)) - FEMM - Raportor: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

- Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2016 privind Muntenegru (2016/2309(INI)) - AFET - Raportor: Charles Tannock (A8-0050/2017)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Danemarca (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)) - LIBE - Raportoare: Maria Grapini (A8-0051/2017)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)) - INTA - Raportor: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Grecia (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A8-0053/2017)

- Raport referitor la Raportul Comisiei privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei pe 2016 (2016/2310(INI)) - AFET - Raportor: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

- Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2018, secțiunea III – Comisia (2016/2323(BUD)) - BUDG - Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate