Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 13. marca 2017 - Štrasburg

9. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc na podnet Komisie) (COM(2017)0101 – C8-0097/2017 – 2017/2033(BUD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

stanovisko:

EMPL, REGI

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Mnohostrannej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandskou republikou, Čiernohorskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Rumunskom, Srbskou republikou a Misiou Organizácie Spojených národov pre dočasnú správu v Kosove* o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (ECAA) (15654/2016 – C8-0098/2017 – 2006/0036(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

TRAN

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej v mene Európskej únie (13419/2016 – C8-0100/2017 – 2006/0058(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

TRAN

– Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

JURI

stanovisko:

DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, TRAN, REGI

2) parlamentných výborov, správy

– ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)) – výbor ENVI – Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

– ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov (COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)) – výbor ENVI – Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

– Správa o integrovanej politike Európskej únie pre Arktídu (JOIN(2016)0021 – 2016/2228(INI)) – výbor AFET – výbor ENVI – Spravodajca: Urmas Paet – Spravodajkyňa: Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

– Správa o finančných prostriedkoch EÚ pre rodovú rovnosť (2016/2144(INI)) – výbor FEMM – Spravodajkyňa: Clare Moody (A8-0033/2017)

– ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2008/98/ES o odpade (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD)) – výbor ENVI – Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

– Správa o ústavných, právnych a inštitucionálnych dôsledkoch spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky: možnosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva (2015/2343(INI)) – výbor AFET – výbor AFCO – Spravodajca: Michael Gahler – Spravodajca: Esteban González Pons (A8-0042/2017)

– Správa o uplatňovaní smernice Rady 2004/113/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (COM(2015)01902016/2012(INI)) – výbor FEMM – Spravodajkyňa: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

– Správa o vplyve veľkých dát na základné práva: súkromie, ochrana údajov, nediskriminácia, bezpečnosť a presadzovanie práva (2016/2225(INI)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Ana Gomes (A8-0044/2017)

– Správa o riešení pohybu utečencov a migrantov: úloha vonkajšej činnosti EÚ (JOIN(2015)0040 – 2015/2342(INI)) – výbor AFET – výbor DEVE – Spravodajkyňa: Elena Valenciano – Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

– Správa o rovnosti žien a mužov v Európskej únii v období 2014 – 2015 (2016/2249(INI)) – výbor FEMM – Spravodajca: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

– Správa o správe Komisie o Čiernej Hore za rok 2016 (2016/2309(INI)) – výbor AFET – Spravodajca: Charles Tannock (A8-0050/2017)

– * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Dánsku (12212/2016 – C8-0476/2016 – 2016/0815(CNS)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Maria Grapini (A8-0051/2017)

– *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii (13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE)) – výbor INTA – Spravodajca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

– * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Grécku (12211/2016 – C8-0477/2016 – 2016/0816(CNS)) – výbor LIBE – Spravodajca: Claude Moraes (A8-0053/2017)

– Správa o správe Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 (2016/2310(INI)) – výbor AFET – Spravodajca: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

– Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2018, oddiel III – Komisia (2016/2323(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia