Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 13. marec 2017 - Strasbourg

9. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2017/000TA2017 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Večstranskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, Republiko Albanijo, Republiko Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Črno goro, Republiko Hrvaško, Republiko Islandijo, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Kraljevino Norveško, Romunijo, Republiko Srbijo in Začasno upravo misije Združenih narodov na Kosovu* o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA) v imenu Unije (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Združenimi državami Amerike na drugi (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, TRAN, REGI

2) od odborov, poročila

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)) - odbor ENVI - Poročevalka: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)) - odbor ENVI - Poročevalka: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

- Poročilo o celostni politiki Evropske unije za Arktiko (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI)) - odbor AFET - odbor ENVI - Poročevalec: Urmas Paet - Poročevalka: Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

- Poročilo o sredstvih EU za enakost spolov (2016/2144(INI)) - odbor FEMM - Poročevalka: Clare Moody (A8-0033/2017)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) - odbor ENVI - Poročevalka: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

- Poročilo o ustavnih, pravnih in institucionalnih posledicah skupne varnostne in obrambne politike: možnosti, ki jih nudi Lizbonska pogodba (2015/2343(INI)) - odbor AFET - odbor AFCO - Poročevalec: Michael Gahler - Poročevalec: Esteban González Pons (A8-0042/2017)

- Poročilo o uporabi Direktive Sveta 2004/113/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi (COM(2015)0190 - 2016/2012(INI)) - odbor FEMM - Poročevalka: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

- Poročilo o posledicah velepodatkov za temeljne pravice: zasebnost, varstvo podatkov, nediskriminacija, varnost in kazenski pregon (2016/2225(INI)) - odbor LIBE - Poročevalka: Ana Gomes (A8-0044/2017)

- Poročilo o obravnavanju tokov beguncev in migrantov: vloga zunanjega delovanja EU (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI)) - odbor AFET - odbor DEVE - Poročevalka: Elena Valenciano - Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

- Poročilo o enakosti žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015 (2016/2249(INI)) - odbor FEMM - Poročevalec: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

- Poročilo o poročilu Komisije o Črni gori za leto 2016 (2016/2309(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Charles Tannock (A8-0050/2017)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Danskem (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalka: Maria Grapini (A8-0051/2017)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)) - odbor INTA - Poročevalec: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Grčiji (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalec: Claude Moraes (A8-0053/2017)

- Poročilo o poročilu Komisije o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 (2016/2310(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

- Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2018, oddelek III – Komisija (2016/2323(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov