Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 13 mars 2017 - Strasbourg

9. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2017/000 TA2017 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det multilaterala avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Island, Republiken Kroatien, Republiken Montenegro, Konungariket Norge, Rumänien, Republiken Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo* om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA) (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, TRAN, REGI

2) från parlamentets utskott, betänkanden:

- ***I Betänkande om Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

- Betänkande över en integrerad EU-politik för Arktis (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI)) - utskottet AFET - utskottet ENVI - Föredragande: Urmas Paet - Föredragande: Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

- Betänkande EU-medel till jämställdhet (2016/2144(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Clare Moody (A8-0033/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

- Betänkande om konstitutionella, rättsliga och institutionella följder av en gemensam säkerhets- och försvarspolitik: de möjligheter som Lissabonfördraget erbjuder (2015/2343(INI)) - utskottet AFET - utskottet AFCO - Föredragande: Michael Gahler - Föredragande: Esteban González Pons (A8-0042/2017)

- Betänkande om tillämpningen av rådets direktiv 2004/113/EG om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (COM(2015)0190 - 2016/2012(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

- Betänkande om stordatas effekter på de grundläggande rättigheterna: integritet, uppgiftsskydd, icke-diskriminering, säkerhet och brottsbekämpning (2016/2225(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Ana Gomes (A8-0044/2017)

- Betänkande om hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI)) - utskottet AFET - utskottet DEVE - Föredragande: Elena Valenciano - Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

- Betänkande om jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2014–2015 (2016/2249(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

- Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Montenegro (2016/2309(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Charles Tannock (A8-0050/2017)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Danmark (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Maria Grapini (A8-0051/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter med Grekland (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes (A8-0053/2017)

- Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (2016/2310(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

- Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2018, avsnitt III – kommissionen (2016/2323(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy