Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0023(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0313/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0313/2016

Συζήτηση :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0066

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

11. Yδράργυρος ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Stefan Eck (A8-0313/2016)

Ο Stefan Eck παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michel Dantin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Massimo Paolucci, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Peter Liese, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, João Ferreira, Julia Reid, Pilar Ayuso, Susanne Melior, Norbert Lins, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Christel Schaldemose και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ελευθέριος Συναδινός, Igor Šoltes, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Stefan Eck.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου