Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2144(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0033/2017

Συζήτηση :

PV 13/03/2017 - 13
CRE 13/03/2017 - 13

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2017 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0075

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

13. Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ το 2014-2015 - Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών - Έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων(συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2014-2015 [2016/2249(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγητής: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

Έκθεση εφαρμογής σχετικά με την οδηγία του Συμβουλίου 2004/113/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών [2016/2012(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

Έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων [2016/2144(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Clare Moody (A8-0033/2017)

Οι Ernest Urtasun, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz και Clare Moody παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jiří Maštálka (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI) και Eider Gardiazabal Rubial (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Luke Ming Flanagan (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Stanislav Polčák, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Diane James, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Monika Vana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane James, μη εγγεγραμμένη, Constance Le Grip, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Girling, Angelika Mlinar, João Pimenta Lopes, Jordi Solé, Margot Parker, Λάμπρος Φουντούλης, Anna Záborská, Pina Picierno, Jana Žitňanská, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Jérôme Lavrilleux, Evelyn Regner, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Linnéa Engström, Dubravka Šuica, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Davor Škrlec, Marc Tarabella, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Urszula Krupa, Λευτέρης Χριστοφόρου, Biljana Borzan, Helga Stevens, Emilian Pavel και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Julie Ward, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Maria Grapini και Marek Jurek.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Ernest Urtasun.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Agnieszka Kozłowska-Rajewicz και Clare Moody.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.9, σημείο 6.10 και σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου