Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2144(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0033/2017

Debatter :

PV 13/03/2017 - 13
CRE 13/03/2017 - 13

Omröstningar :

PV 14/03/2017 - 6.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0075

Protokoll
Måndagen den 13 mars 2017 - Strasbourg

13. Jämställdhet mellan kvinnor och män i EU 2014–2015 - Likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster - Betänkande om EU-medel till jämställdhet(debatt)
CRE

Betänkande om jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2014–2015 [2016/2249(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

Betänkande om rapporten om tillämpningen av rådets direktiv 2004/113/EG om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster [2016/2012(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

Betänkande om EU-medel till jämställdhet [2016/2144(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Clare Moody (A8-0033/2017)

Ernest Urtasun, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz och Clare Moody redogjorde för betänkandena.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Jiří Maštálka (föredragande av yttrande från utskottet JURI) och Eider Gardiazabal Rubial (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Luke Ming Flanagan (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Stanislav Polčák; Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Diane James; Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Monika Vana för Verts/ALE-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Diane James, grupplös, Constance Le Grip, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Girling, Angelika Mlinar, João Pimenta Lopes, Jordi Solé, Margot Parker, Lampros Fountoulis, Anna Záborská, Pina Picierno, Jana Žitňanská, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Jérôme Lavrilleux, Evelyn Regner, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Linnéa Engström, Dubravka Šuica, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Davor Škrlec; Marc Tarabella, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek; Urszula Krupa, Lefteris Christoforou, Biljana Borzan, Helga Stevens, Emilian Pavel och Notis Marias.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Julie Ward, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Maria Grapini och Marek Jurek.

Talare: Věra Jourová och Ernest Urtasun.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz och Clare Moody.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.9, punkt 6.10 och punkt 6.11 i protokollet av den 14.3.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy