Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 13 март 2017 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изявления на председателството
 3.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 4.Състав на комисиите и делегациите
 5.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 6.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 7.Въпрос с искане за устен отговор, последван от разисквания (внасяне)
 8.Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130 б от Правилника за дейността) (внасяне)
 9.Внесени документи
 10.Ред на работа
 11.Живак ***I (разискване)
 12.Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното управление ***I (разискване)
 13.Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз през 2014 - 2015 г. - Равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги - Доклад относно средствата от ЕС за равенството между половете (разискване)
 14.Състав на комисиите и делегациите
 15.Последици за основните права, породени от големи информационни масиви (кратко представяне)
 16.Минимални стандарти за защита на зайци, отглеждани във ферми (кратко представяне)
 17.Отговорна собственост и отговорни грижи за еднокопитни (кратко представяне)
 18.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 21.Закриване на годишната сесия
 Списък на присъствалите
Протокол (157 kb) Списък на присъствалите (60 kb) Поименни гласувания (34 kb) 
 
Протокол (79 kb) Списък на присъствалите (11 kb) Поименни гласувания (28 kb) 
 
Протокол (248 kb) Списък на присъствалите (68 kb) Поименни гласувания (423 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност