Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Ανακοινώσεις της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 4.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 5.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 6.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 7.Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 8.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)
 9.Κατάθεση εγγράφων
 10.Διάταξη των εργασιών
 11.Yδράργυρος ***I (συζήτηση)
 12.Τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων ***I (συζήτηση)
 13.Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ το 2014-2015 - Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών - Έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (συζήτηση)
 14.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 15.Επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων στα θεμελιώδη δικαιώματα (σύντομη παρουσίαση)
 16.Στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των εκτρεφόμενων κουνελιών (σύντομη παρουσίαση)
 17.Υπεύθυνη κατοχή και φροντίδα των ιπποειδών (σύντομη παρουσίαση)
 18.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 21.Λήξη της ετήσιας συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (159 kb) Κατάσταση παρόντων (61 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (34 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (82 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (24 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (246 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (419 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου