Показалец 
Протокол
PDF 248kWORD 79k
Понеделник, 13 март 2017 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Изявления на председателството
 3.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 4.Състав на комисиите и делегациите
 5.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 6.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 7.Въпрос с искане за устен отговор, последван от разисквания (внасяне)
 8.Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130 б от Правилника за дейността) (внасяне)
 9.Внесени документи
 10.Ред на работа
 11.Живак ***I (разискване)
 12.Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното управление ***I (разискване)
 13.Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз през 2014 - 2015 г. - Равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги - Доклад относно средствата от ЕС за равенството между половете (разискване)
 14.Състав на комисиите и делегациите
 15.Последици за основните права, породени от големи информационни масиви (кратко представяне)
 16.Минимални стандарти за защита на зайци, отглеждани във ферми (кратко представяне)
 17.Отговорна собственост и отговорни грижи за еднокопитни (кратко представяне)
 18.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 21.Закриване на годишната сесия
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 17.00 ч.


2. Изявления на председателството

Председателят изказа съболезнованията на Парламента на семействата на жертвите на пожара, опустошил на 8 март 2017 г. дом за малолетни и непълнолетни лица в град Сан-Хосе-Пинула в Гватемала.

Председателят припомни също така честванията на международния ден на жената 8 март, участието му в извънредното заседание на комисията по правата на жените и равенството между половете и срещата му с Ламия Аджи Башар и Хаува Ибрахим, лауреати на наградата „Сахаров“.

Председателят осъди твърдо поведението на члена на ЕП, който на 1 март 2017 г., по време на разискванията относно разликите в заплащането между мъжете и жените, направи недопустимо изказване срещу жените и потвърди, че ще съобщи съответните санкции след приключване на дисциплинарната процедура, която се провежда в момента.


3. Одобряване на протоколите от предишни заседания

Протоколите от заседанията на 1 март 2017 г. и 2 март 2017 г. бяха одобрени.


4. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групите PPE, S&D, ALDE и EFDD Парламентът ратифицира следните назначения:

комисия AFET: Julia Pitera на мястото на Jacek Saryusz-Wolski

комисия AFCO: Michał Boni на мястото на Jacek Saryusz-Wolski

комисия PETI: Jacek Saryusz-Wolski на мястото на Julia Pitera

Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами : Victor Negrescu на мястото на Cătălin Sorin Ivan

Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство: Nils Torvalds вече не е член

комисия REGI: Raymond Finch на мястото на Bill Etheridge.


5. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят обяви решенията на няколко комисии да започнат междуинституционални преговори в съответствие с член 69 в, параграф 1 от Правилника за дейността:

- комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 във връзка с използването на системата за влизане/излизане (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)). Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- комисия LIBE, въз основа на доглада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите ― членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до Системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент (ЕС) № 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)). Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- комисия CULT, въз основа на доклада относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 445/2014/ЕС за установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за годините 2020 — 2033 (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)). Докладчик: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- комисия EMPL, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)). Докладчик: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- комисия ECON, комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)). Докладчици: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

В съответствие с член 69 в, параграф 2 членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма до утре, сряда, 14 март, преди полунощ, поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.


6. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 15 март 2017 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (00053/2016/LEX - C8-0108/2017 - 2015/0281(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 по отношение на засилването на проверките в съответните бази данни по външните граници (00055/2016/LEX - C8-0107/2017 - 2015/0307(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО,2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (00001/2017/LEX - C8-0106/2017 - 2013/0140(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 19/2013 за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, и за изменение на Регламент (ЕС) № 20/2013 за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна (00061/2016/LEX - C8-0101/2017 - 2015/0112(COD)).


7. Въпрос с искане за устен отговор, последван от разисквания (внасяне)

Следният съпрос с искане за устен отговор, последван от разисквания, е внесен от членовете на ЕП (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000007/2017), зададен от Danuta Maria Hübner, от името на комисията AFCO, към Комисията: Преразглеждане на регламента относно статута и финансирането на европейските политически партии и фондации (2017/2550(RSP)) (B8-0205/2017)


8. Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130 б от Правилника за дейността) (внасяне)

Внесено е следното запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (член 130 б от Правилника за дейността):

- (O-000004/2017/rév.1), зададен от Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, към Комисията: Сътрудничество между трафиканти на хора и НПО, които участват в дейности на търсене и спасяване в Средиземно море (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)


9. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2017/000 TA 2017 — Техническа помощ по инициатива на Комисията) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Многостранното споразумение между Европейската общност и нейните държави членки, Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, бившата югославска република Македония, Република Исландия, Република Черна гора, Кралство Норвегия, Румъния, Република Сърбия и Временната административна мисия на ООН в Косово за установяване на Общоевропейско авиационно пространство (ЕСАА) (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 - 2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, TRAN, REGI

2) от парламентарни комисии докладите

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)) - ENVI - Докладчик: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/31/ЕО на Съвета относно депонирането на отпадъци (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)) - ENVI - Докладчик: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

- Доклад относно интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI)) - AFET - ENVI - Докладчик: Urmas Paet - Докладчик: Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

- Доклад относно средствата от ЕС за равенството между половете (2016/2144(INI)) - FEMM - Докладчик: Clare Moody (A8-0033/2017)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) - ENVI - Докладчик: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

- Доклад относно конституционните, правните и институционалните последици от общата политика за сигурност и отбрана: възможности, предлагани от Договора от Лисабон (2015/2343(INI)) - AFET - AFCO - Докладчик: Michael Gahler - Докладчик: Esteban González Pons (A8-0042/2017)

- Доклад относно прилагането на Директива 2004/113/ЕО на Съвета относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (COM(2015)0190 - 2016/2012(INI)) - FEMM - Докладчик: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

- Доклад относно последиците за основните права, породени от големи информационни масиви: неприкосновеност на личния живот, защита на личните данни, недопускане на дискриминация, сигурност и правоприлагане (2016/2225(INI)) - LIBE - Докладчик: Ana Gomes (A8-0044/2017)

- Доклад относно справянето с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI)) - AFET - DEVE - Докладчик: Elena Valenciano - Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

- Доклад относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2014 – 2015 г. (2016/2249(INI)) - FEMM - Докладчик: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

- Доклад относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Черна гора (2016/2309(INI)) - AFET - Докладчик: Charles Tannock (A8-0050/2017)

- * Доклад относно проекта на pешение за изпълнение на Съвета относно започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Дания (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)) - LIBE - Докладчик: Maria Grapini (A8-0051/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)) - INTA - Докладчик: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Гърция (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A8-0053/2017)

- Доклад относно доклада на Комисията от 2016 г. относно бивша югославска република Македония (2016/2310(INI)) - AFET - Докладчик: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

- Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2018 година, раздел III – Комисия (2016/2323(BUD)) - BUDG - Докладчик: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)


10. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през втората месечна сесия през март 2017 г. (PE 600.410/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149a от Правилника за дейността):

Четвъртък
Със съгласието на политическите групи председателят предложи разискването относно Судан, случаите на Хасан Абдурахим и Абдулмонен Абдумавла (точка 80 от окончателния проект на дневен ред) да бъде заменено от разискване относно „Зимбабве, случаят с пастор Еван Маварире“.

Парламентът изразява своето съгласие с предложението.

Понеделник
Искане от групата ENF за вписване като първа точка в дневния ред на изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно „Разкритията на Уикилийкс относно хакерските инструменти инструментите, използвани от ЦРУ“.

Изказаха се: Marcus Pretzell, от името на групата ENF, който обоснова искането.

Парламентът отхвърля искането

Изказаха се: Kristina Winberg, за да поиска премахване на гласуването относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (Доклад Vicky Ford - A8-0251/2016) (точка 35 от окончателния проект на дневен ред) (председателят припомни, че искането не е представено в предвидения срок), и Beatrix von Storch, относно заглавието на точката „запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания“, предвидена в дневния ред за четвъртък следобед (точка 87 от окончателния проект на дневен ред) (председателят потвърди, че заглавието е договорено от Председателския съвет).

Вторник
Искане от групата GUE/NGL за вписване в дневния ред на изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно „Непрекъснати разрушения на домове и сгради, принадлежащи на палестинци“ като трета точка за следобед, след изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека (точка 83 от окончателния проект на дневен ред).

Изказаха се: Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, който обоснова искането, и Cristian Dan Preda, против искането.

Чрез AN (174 гласа „за“, 177 гласа „против“, 16 въздържали се) Парламентът отхвърли искането.


Изказаха се: Sander Loones, за да поиска разискване относно положението в Турция (председателят посочи, че искането не е представено в предвидения срок), Tomáš Zdechovský, относно изказването на предходния оратор, и Stefan Eck, относно допустимостта на предложението за алтернативна резолюция, представено от групата PPE относно минималните стандарти за защита на зайци, отглеждани във ферми (Доклад Stefan Eck - A8-0011/2017) (председателят потвърди, че текстът е допустим).

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


11. Живак ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Stefan Eck (A8-0313/2016)

Stefan Eck представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Michel Dantin, от името на групата PPE, Massimo Paolucci, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Peter Liese, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, João Ferreira, Julia Reid, Pilar Ayuso, Susanne Melior, Norbert Lins, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Christel Schaldemose и Jiří Pospíšil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eleftherios Synadinos, Igor Šoltes, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias и Nicola Caputo.

Изказаха се: Věra Jourová и Stefan Eck.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 14.3.2017 г г.


12. Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното управление ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и на Директива 2013/34/ЕС по отношение на някои елементи на декларацията за корпоративното управление [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati представи доклада.

Изказа се Olle Ludvigsson (докладчик по становището на комисията ECON).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, от името на групата S&D, Hans-Olaf Henkel, от името на групата ECR, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Pascal Durand, от името на групата Verts/ALE, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Axel Voss, Anneliese Dodds, Molly Scott Cato, Pavel Svoboda, Paul Tang, Andreas Schwab, Elly Schlein и Evelyn Regner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Maria Grapini и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се: Věra Jourová и Sergio Gaetano Cofferati.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.3 от протокола от 14.3.2017 г г.


13. Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз през 2014 - 2015 г. - Равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги - Доклад относно средствата от ЕС за равенството между половете (разискване)

Доклад относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2014 - 2015 г. [2016/2249(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

Доклад относно прилагането на Директива 2004/113/ЕО на Съвета относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги [2016/2012(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

Доклад относно средствата от ЕС за равенството между половете [2016/2144(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Clare Moody (A8-0033/2017)

Ernest Urtasun, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz и Clare Moody представиха докладите.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Jiří Maštálka (докладчик по становището на комисията JURI) и Eider Gardiazabal Rubial (докладчик по становището на комисията BUDG).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се: Luke Ming Flanagan (докладчик по становището на комисията CONT), Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Stanislav Polčák, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Diane James, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Monika Vana, от името на групата Verts/ALE, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Diane James, независим член на ЕП, Constance Le Grip, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Girling, Angelika Mlinar, João Pimenta Lopes, Jordi Solé, Margot Parker, Lampros Fountoulis, Anna Záborská, Pina Picierno, Jana Žitňanská, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Jérôme Lavrilleux, Evelyn Regner, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Linnéa Engström, Dubravka Šuica, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Davor Škrlec, Marc Tarabella, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Urszula Krupa, Lefteris Christoforou, Biljana Borzan, Helga Stevens, Emilian Pavel и Notis Marias.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Julie Ward, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Maria Grapini и Marek Jurek.

Изказаха се: Věra Jourová и Ernest Urtasun.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz и Clare Moody.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.9, точка 6.10 и точка 6.11 от протокола от 14.3.2017 г г.


14. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи следното искане за назначение от S&D:

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС - Албания: Arndt Kohn на мястото на Jutta Steinruck.

Горепосоченото назначение се счита за утвърдено, ако не е оспорено преди одобряването на настоящия протокол.


15. Последици за основните права, породени от големи информационни масиви (кратко представяне)

Доклад относно последиците за основните права, породени от големи информационни масиви: неприкосновеност на личния живот, защита на личните данни, недопускане на дискриминация, сигурност и правоприлагане [2016/2225(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Ana Gomes (A8-0044/2017)

Ana Gomes направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Csaba Sógor и Victor Negrescu.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 6.12 от протокола от 14.3.2017 г г.


16. Минимални стандарти за защита на зайци, отглеждани във ферми (кратко представяне)

Доклад относно минималните стандарти за защита на зайци, отглеждани във ферми [2016/2077(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Stefan Eck (A8-0011/2017)

Stefan Eck направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Georgios Epitideios, Anna Záborská и Stanislav Polčák.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 6.13 от протокола от 14.3.2017 г г.


17. Отговорна собственост и отговорни грижи за еднокопитни (кратко представяне)

Доклад относно отговорната собственост и отговорните грижи за еднокопитни [2016/2078(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Julie Girling (A8-0014/2017)

Julie Girling направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 6.1 от протокола от 14.3.2017 г г.


18. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

György Hölvényi, Emilian Pavel, Zdzisław Krasnodębski, Yana Toom, Kostas Chrysogonos, Florent Marcellesi, Tiziana Beghin, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Matt Carthy, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Javi López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Jordi Solé, Andor Deli, Claudiu Ciprian Tănăsescu, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu, Anna Záborská, Julie Ward, Deirdre Clune и Iuliu Winkler.


19. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 600.410/OJMA).


20. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.45 ч.


21. Закриване на годишната сесия

Сесия 2016-2017 на Европейския парламент е закрита.

По силата на разпоредбите на Договора, Парламентът ще заседава утре, вторник, 14 март 2017 г., от 9.00 ч.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Правна информация - Политика за поверителност