Seznam 
Zápis
PDF 229kWORD 75k
Pondělí, 13. března 2017 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 4.Členství ve výborech a delegacích
 5.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 6.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 7.Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 8.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)
 9.Předložení dokumentů
 10.Plán práce
 11.Rtuť ***I (rozprava)
 12.Dlouhodobé zapojení akcionářů a výkaz o správě a řízení společnosti ***I (rozprava)
 13.Rovnost žen a mužů v Evropské unii v letech 2014–2015 – Rovné zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a k jejich poskytování – Zpráva o fondech EU pro rovnost žen a mužů (rozprava)
 14.Členství ve výborech a delegacích
 15.Dopady dat velkého objemu na základní práva (krátké přednesení)
 16.Minimální požadavky na ochranu králíků chovaných pro hospodářské účely (krátké přednesení)
 17.Odpovědné vlastnictví a péče o koňovité (krátké přednesení)
 18.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 21.Ukončení ročního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:00.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda vyjádřil soustrast Parlamentu rodinám obětí požáru, který dne 8. března 2017 zachvátil ústav pro nezletilé v guatemalském městě San José Pinula.

Předseda rovněž připomněl oslavy v souvislosti s Mezinárodním dnem žen dne 8. března, svou účast na mimořádné schůzi výboru FEMM a své setkání s nositelkami Sacharovovy ceny Nádijou Muradovou a Lamjáou Hadží Bašárovou.

Předseda důrazně odsoudil poslance, který dne 1. března 2017 při rozpravě o rozdílech v odměňování žen a mužů pronesl výroky týkající se žen, které jsou nepřípustné, a potvrdil, že po uzavření probíhajícího disciplinárního řízení oznámí odpovídající sankce.


3. Schválení zápisů z předchozích denních zasedání

Zápisy z denních zasedání, která se konala ve dnech 1. a 2. března 2017, byly schváleny.


4. Členství ve výborech a delegacích

Parlament na žádost skupin PPE, S&D, ALDE a EFDD potvrdil tato jmenování:

výbor AFET: Julia Pitera, kterou je nahrazen Jacek Saryusz-Wolski

výbor AFCO: Michał Boni, kterým je nahrazen Jacek Saryusz-Wolski

výbor PETI: Jacek Saryusz-Wolski, kterým je nahrazena Julia Pitera

vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky: Victor Negrescu, kterým je nahrazen Cătălin Sorin Ivan

delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru: Nils Torvalds již není členem

výbor REGI: Raymond Finch, kterým je nahrazen Bill Etheridge.


5. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání v souladu s čl. 69c odst. 1 jednacího řádu:

- výbor LIBE na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES) (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)). Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- výbor LIBE na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, a kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)). Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- výbor CULT na základě zprávy o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 445/2014/EU o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033 (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)). Zpravodaj: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- výbor EMPL na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)). Zpravodajka: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- výbor ECON, výbor LIBE na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)). Zpravodajové: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

V souladu s čl. 69c odst. 2 jednacího řádu mohou do konce zítřejšího dne, tj. středy 14. března, poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty písemně požádat, aby o rozhodnutí výboru zahájit jednání proběhlo hlasování.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby o tomto rozhodnutí o zahájení jednání proběhlo v Parlamentu hlasování.


6. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 15. března 2017 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV (00053/2016/LEX - C8-0108/2017 - 2015/0281(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399 s ohledem na posílení kontrol na vnějších hranicích za použití příslušných databází (00055/2016/LEX - C8-0107/2017 - 2015/0307(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (00001/2017/LEX - C8-0106/2017 - 2013/0140(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (EU) č. 19/2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, a o změně nařízení (EU) č. 20/2013, kterým se provádí dvoustranná ochnná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (00061/2016/LEX - C8-0101/2017 - 2015/0112(COD)).


7. Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili tuto otázku k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000007/2017), kterou pokládá Danuta Maria Hübner za výbor AFCO Komisi: Přezkum nařízení o statusu a financování evropských politických stran a nadací (2017/2550(RSP)) (B8-0205/2017)


8. Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)

Byla předložena tato závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (článek 130b jednacího řádu):

- (O-000004/2017/rév.1), kterou pokládá Beatrix von Storch za skupinu EFDD Komisi: Spolupráce mezi obchodníky s lidmi a nevládními organizacemi při pátracích a záchranných akcích ve Středozemním moři (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)


9. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc z podnětu Komise) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Mnohostranné dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu*, Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského leteckého prostoru jménem Unie (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh Rozhodnutí Rady o uzavření dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé jménem Unie (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, TRAN, REGI

2) parlamentními výbory, zprávy

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

- Zpráva k integrované politice Evropské unie pro Arktidu (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI)) - výbor AFET - výbor ENVI - Zpravodajové: Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

- Zpráva o fondech EU pro rovnost žen a mužů (2016/2144(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Clare Moody (A8-0033/2017)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

- Zpráva o ústavních, právních a institucionálních dopadech společné bezpečnostní a obranné politiky: možnosti, které skýtá Lisabonská smlouva (2015/2343(INI)) - výbor AFET - výbor AFCO - Zpravodajové: Michael Gahler, Esteban González Pons (A8-0042/2017)

- Zpráva o uplatňování směrnice Rady 2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a k jejich poskytování (COM(2015)0190 - 2016/2012(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

- Zpráva o dopadech dat velkého objemu na základní práva: soukromí, ochrana údajů, zákaz diskriminace, bezpečnost a prosazování práva (2016/2225(INI)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Ana Gomes (A8-0044/2017)

- Zpráva o pohybech uprchlíků a migrantů: úkoly vnější činnosti EU (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI)) - výbor AFET - výbor DEVE - Zpravodajové: Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

- Zpráva o rovnosti žen a mužů v Evropské unii v letech 2014–2015 (2016/2249(INI)) - výbor FEMM - Zpravodaj: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

- Zpráva o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2016 (2016/2309(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Charles Tannock (A8-0050/2017)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Dánsku (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Maria Grapini (A8-0051/2017)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Řecku (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0053/2017)

- Zpráva o zprávě Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 (2016/2310(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

- Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2018 – oddíl III – Komise (2016/2323(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)


10. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního druhého březnového plenárního zasedání (PE 600.410/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Čtvrtek
Předseda se souhlasem politických skupin navrhl, aby byla rozprava o Súdánu, případech Hassana Abduraheema a Abdulmonena Abdumawly (bod 80 PDOJ) nahrazena rozpravou o Zimbabwe, případu pastora Evana Mawarireho.

Parlament návrh schválil.

Pondělí
Žádost skupiny ENF, aby bylo jako první bod pořadu jednání zařazeno prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o odhaleních Wikileaks o hackerských nástrojích používaných CIA.

Vystoupil Marcus Pretzell za skupinu ENF s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Vystoupili: Kristina Winberg, aby požádala o zrušení hlasování o kontrole nabývání a držení zbraní (zpráva Vicky Ford - A8-0251/2016) (bod 35 PDOJ) (předseda připomněl, že žádost nebyla předložena ve stanovené lhůtě), a Beatrix von Storch k názvu bodu „Závažné interpelace“, který je zařazen na čtvrteční odpolední pořad jednání (bod 87 PDOJ) (předseda potvrdil, že na návrhu se shodla Konference předsedů).

Úterý
Žádost skupiny GUE/NGL, aby bylo na odpolední pořad jednání zařazeno prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o soustavné demolici domů a struktur patřících Palestincům jako třetí bod za prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (bod 83 PDOJ).

Vystoupili: Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Cristian Dan Preda proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (174 pro, 177 proti, 16 se zdrželo).


Vystoupili: Sander Loones s žádostí o rozpravo o situaci v Turecku (předseda konstatoval, že žádost nebyla předložena ve stanovené lhůtě), Tomáš Zdechovský k předchozímu vystoupení a Stefan Eck k přípustnosti alternativního návrhu předloženého skupinou PPE o minimálních požadavcích na ochranu králíků chovaných pro hospodářské účely (zpráva Stefan Eck - A8-0011/2017) (předseda potvrdil, že znění je přípustné).

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


11. Rtuť ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Stefan Eck (A8-0313/2016)

Stefan Eck uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Michel Dantin za skupinu PPE, Massimo Paolucci za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Mireille D'Ornano za skupinu ENF, Peter Liese, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, João Ferreira, Julia Reid, Pilar Ayuso, Susanne Melior, Norbert Lins, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Christel Schaldemose a Jiří Pospíšil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eleftherios Synadinos, Igor Šoltes, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias a Nicola Caputo.

Vystoupili: Věra Jourová a Stefan Eck.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.2 zápisu ze dne 14.3.2017.


12. Dlouhodobé zapojení akcionářů a výkaz o správě a řízení společnosti ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o některé prvky výkazu o správě a řízení společnosti [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati uvedl zprávu.

Vystoupil Olle Ludvigsson (zpravodaj výboru ECON).

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu S&D, Hans-Olaf Henkel za skupinu ECR, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Pascal Durand za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Axel Voss, Anneliese Dodds, Molly Scott Cato, Pavel Svoboda, Paul Tang, Andreas Schwab, Elly Schlein a Evelyn Regner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Maria Grapini a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupili: Věra Jourová a Sergio Gaetano Cofferati.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 14.3.2017.


13. Rovnost žen a mužů v Evropské unii v letech 2014–2015 – Rovné zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a k jejich poskytování – Zpráva o fondech EU pro rovnost žen a mužů (rozprava)

Zpráva o rovnosti žen a mužů v Evropské unii v letech 2014–2015 [2016/2249(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodaj: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

Zpráva o uplatňování směrnice Rady 2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a k jejich poskytování [2016/2012(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

Zpráva o fondech EU pro rovnost žen a mužů [2016/2144(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Clare Moody (A8-0033/2017)

Ernest Urtasun, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz a Clare Moody uvedli zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Jiří Maštálka (zpravodaj výboru JURI) a Eider Gardiazabal Rubial (zpravodajka výboru BUDG).

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Luke Ming Flanagan (zpravodaj výboru CONT), Michaela Šojdrová za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Stanislav Polčák, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Diane James, Stefan Eck za skupinu GUE/NGL, Monika Vana za skupinu Verts/ALE, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Diane James – nezařazená poslankyně, Constance Le Grip, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Girling, Angelika Mlinar, João Pimenta Lopes, Jordi Solé, Margot Parker, Lampros Fountoulis, Anna Záborská, Pina Picierno, Jana Žitňanská, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Jérôme Lavrilleux, Evelyn Regner, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Linnéa Engström, Dubravka Šuica, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Davor Škrlec, Marc Tarabella, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Urszula Krupa, Lefteris Christoforou, Biljana Borzan, Helga Stevens, Emilian Pavel a Notis Marias.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Julie Ward, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Maria Grapini a Marek Jurek.

Vystoupili: Věra Jourová a Ernest Urtasun.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupily: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz a Clare Moody.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.9, bod 6.10 a bod 6.11 zápisu ze dne 14.3.2017.


14. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny S&D tuto žádost o jmenování:

delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie: Arndt Kohn, kterým je nahrazena Jutta Steinruck.

Pokud do schválení zápisu z tohoto zasedání nebudou předloženy žádné námitky, bude toto jmenování považováno za schválené.


15. Dopady dat velkého objemu na základní práva (krátké přednesení)

Zpráva o dopadech dat velkého objemu na základní práva: soukromí, ochrana údajů, zákaz diskriminace, bezpečnost a prosazování práva [2016/2225(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Ana Gomes (A8-0044/2017)

Ana Gomes uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Csaba Sógor a Victor Negrescu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.12 zápisu ze dne 14.3.2017.


16. Minimální požadavky na ochranu králíků chovaných pro hospodářské účely (krátké přednesení)

Zpráva o minimálních požadavcích na ochranu králíků chovaných pro hospodářské účely [2016/2077(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Stefan Eck (A8-0011/2017)

Stefan Eck uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Georgios Epitideios, Anna Záborská a Stanislav Polčák.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.13 zápisu ze dne 14.3.2017.


17. Odpovědné vlastnictví a péče o koňovité (krátké přednesení)

Zpráva o odpovědném vlastnictví a péči o koňovité [2016/2078(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Julie Girling (A8-0014/2017)

Julie Girling uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.1 zápisu ze dne 14.3.2017.


18. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

György Hölvényi, Emilian Pavel, Zdzisław Krasnodębski, Yana Toom, Kostas Chrysogonos, Florent Marcellesi, Tiziana Beghin, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Matt Carthy, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Javi López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Jordi Solé, Andor Deli, Claudiu Ciprian Tănăsescu, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu, Anna Záborská, Julie Ward, Deirdre Clune a Iuliu Winkler.


19. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 600.410/OJMA).


20. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:45.


21. Ukončení ročního zasedání

Zasedání 2016-2017 Evropského parlamentu skončilo.

V souladu s ustanoveními Smlouvy Parlament zasedne zítra, v úterý 14. března 2017 v 9:00.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Právní upozornění - Ochrana soukromí