Indeks 
Protokol
PDF 232kWORD 74k
Mandag den 13. marts 2017 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 4.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 5.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 6.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 7.Forespørgsel til mundtlig besvarelse (modtaget dokument)
 8.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtaget dokument)
 9.Modtagne dokumenter
 10.Arbejdsplan
 11.Kviksølv ***I (forhandling)
 12.Tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement og redegørelse for virksomhedsledelse ***I (forhandling)
 13.Ligestilling mellem mænd og kvinder i Den Europæiske Union i 2014-2015 - Ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser - Betænkning om EU-midler til ligestilling (forhandling)
 14.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 15.Big datas indvirkning på de grundlæggende rettigheder (kortfattet forelæggelse)
 16.Minimumsnormer for beskyttelse af kaniner til konsum (kortfattet forelæggelse)
 17.Ansvarlighed ved hestehold og -pasning (kortfattet forelæggelse)
 18.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 21.Afslutning af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.00.


2. Erklæringer fra formanden

Formanden kondolerede på Parlamentets vegne familierne til ofrene for den brand, der den 8. marts 2017 havde hærget et modtagecenter for mindreårige i byen San José Pinula i Guatemala.

Formanden mindede om fejringen af den internationale kvindedag den 8. marts og gjorde opmærksom på, at han havde deltaget i FEMM's ekstraordinære møde den 8. marts og havde mødt Lamiya Aji Bashar og Hauwa Ibrahim, modtagere af Sakharovprisen.

Formanden udtrykte skarp fordømmelse over for det medlem, som den 1. marts 2017 under forhandlingen om kønsbestemte lønforskelle var fremkommet med udsagn, der var uacceptable over for kvinder, og oplyste, at han ville meddele, hvilke sanktioner der ville være passende, når den igangværende disciplinærprocedure var blevet afsluttet.


3. Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder

Protokollerne fra møderne den 1. marts 2017 og 2. marts 2017 godkendtes.


4. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

På anmodning fra PPE-Gruppen, S&D-Gruppen, ALDE-Gruppen og EFDD-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser og udtræden:

AFET: Julia Pitera i stedet for Jacek Saryusz-Wolski

AFCO: Michał Boni i stedet for Jacek Saryusz-Wolski

PETI: Jacek Saryusz-Wolski i stedet for Julia Pitera

Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse: Victor Negrescu i stedet for Cătălin Sorin Ivan

Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg: Nils Torvalds var ikke længe medlem heraf

REGI: Raymond Finch i stedet for Bill Etheridge.


5. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden underrettede om flere udvalgs beslutninger om at indlede interninstitutionelle forhandlinger i henhold til forretningsordenens artikel 69c:

- LIBE, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår brugen af ind- og udrejsesystemet (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)). Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- LIBE, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser, og om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008 og forordning (EU) nr. 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)). Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- CULT, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 445/2014/EU om en EU-aktion vedrørende ”Den Europæiske Kulturhovedstad” 2020-2033 (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)). Ordfører: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- EMPL, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)). Ordfører: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ECON, LIBE, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/101/EF (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)). Ordførere Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, inden midnat den følgende dag, onsdag den 14. marts, anmode om, at afgørelser om at indlede fohandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af denne frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.


6. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 15. marts 2017 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA (00053/2016/LEX - C8-0108/2017 - 2015/0281(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/399, for så vidt angår en styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser (00055/2016/LEX - C8-0107/2017 - 2015/0307(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (00001/2017/LEX - C8-0106/2017 - 2013/0140(COD))

- Europa Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 19/2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side og om ændring af forordning (EU) nr. 20/2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side (00061/2016/LEX - C8-0101/2017 - 2015/0112(COD)).


7. Forespørgsel til mundtlig besvarelse (modtaget dokument)

Følgende forespørgsel til mundtlig besvarelse var blevet indgivet af medlemmerne (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000007/2017) af Danuta Maria Hübner for AFCO til Kommissionen: Revision af forordningen om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (2017/2550(RSP)) (B8-0205/2017)


8. Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtaget dokument)

Følgende større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling var blevet indgivet (forretningsordenens artikel 130b):

- (O-000004/2017/rév.1) af Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen til Kommissionen: Samarbejde mellem menneskesmuglere og NGO'er, der udfører eftersøgnings- og redningsopgaver i Middelhavet (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)


9. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2017/000 TA 2017 — teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den multilaterale aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, Republikken Albanien, Bosnien-Hercegovina, Republikken Bulgarien, Republikken Kroatien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Republikken Island, Republikken Montenegro, Kongeriget Norge, Rumænien, Republikken Serbien og De Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo* om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde (FELO) (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af lufttransportaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Amerikas Forenede Stater på den anden side (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, TRAN, REGI

2) fra udvalgene, følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)) - ENVI - Ordfører: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)) - ENVI - Ordfører: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

- Betænkning om en integreret EU-politik om Arktis (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI)) - AFET - ENVI - Ordfører: Urmas Paet - Ordfører: Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

- Betænkning om EU-midler til ligestilling (2016/2144(INI)) - FEMM - Ordfører: Clare Moody (A8-0033/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) - ENVI - Ordfører: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

- Betænkning om forfatningsmæssige, retlige og institutionelle følger af en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik: mulighederne i Lissabontraktaten (2015/2343(INI)) - AFET - AFCO - Ordfører: Michael Gahler - Ordfører: Esteban González Pons (A8-0042/2017)

- Betænkning om anvendelse af Rådets direktiv 2004/113/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (COM(2015)0190 - 2016/2012(INI)) - FEMM - Ordfører: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

- Betænkning om big datas indvirkning på de grundlæggende rettigheder: privatlivets fred, databeskyttelse, ikke-forskelsbehandling, sikkerhed og retshåndhævelse (2016/2225(INI)) - LIBE - Ordfører: Ana Gomes (A8-0044/2017)

- Betænkning om håndtering af flygtninge- og migrantstrømme: EU-Udenrigstjenestens rolle (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI)) - AFET - DEVE - Ordfører: Elena Valenciano - Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

- Betænkning om ligestilling mellem mænd og kvinder i EU 2014-2015 (2016/2249(INI)) - FEMM - Ordfører: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

- Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Montenegro (2016/2309(INI)) - AFET - Ordfører: Charles Tannock (A8-0050/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Danmarks elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)) - LIBE - Ordfører: Maria Grapini (A8-0051/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til dette lands tiltrædelse af Den Europæiske Union (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)) - INTA - Ordfører: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Grækenland af DNA-oplysninger (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)) - LIBE - Ordfører: Claude Moraes (A8-0053/2017)

- Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (2016/2310(INI)) - AFET - Ordfører: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

- Betænkning om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2018, Sektion III – Kommissionen (2016/2323(BUD)) - BUDG - Ordfører: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)


10. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden marts II 2017 (PE 600.410/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Torsdag
Med de politiske gruppers samtykke foreslog formanden at erstatte debatten om "Sudan, sagerne om Hassan Abduraheem og Abdulmonen Abdumawla" (punkt 80 i PDOJ) med en debat om "Zimbabwe, sagen om pastor Evan Mawarire".

Parlamentet godkendte forslaget.

Mandag
ENF-Gruppen havde anmodet om som første punkt på dagsordenen at opføre en redegørelse ved næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om ”Wikileaks' afsløringer om de hackinginstrumenter, som CIA benytter".

Talere: Marcus Pretzell for ENF-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen.

Talere: Kristina Winberg, for at anmode om, at afstemningen om ”Kontrol med erhvervelse og besiddelse af våben” (Betænkning: Vicky Ford - A8-0251/2016) (punkt 35 i PDOJ) blev udsat (formanden gjorde opmærksom på, at anmodningen ikke var blevet fremsat inden for fristens udløb), og Beatrix von Storch, om titlen på punktet "Større forespørgsler", der var sat på dagsordenen for torsdag eftermiddag (punkt 87 i PDOJ) (formanden oplyste, at titlen var blevet vedtaget af Formandskonferencen).

Tirsdag
GUE/NGL-Gruppen havde anmodet om at lade en redegørelse ved næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om "Fortsat nedrivning af huse og bygninger tilhørende palæstinensere" opføre som tredje punkt om eftermiddagen efter redegørelsen ved næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om "EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017 (punkt 83 i PDOJ).

Talere: Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Cristian Dan Preda, der talte imod anmodningen.

Ved AN (174 for, 177 imod, 16 hverken/eller) forkastede Parlamentet anmodningen.


Talere: Sander Loones, for at anmode om en debat om situationen i Tyrkiet (formanden oplyste, at anmodningen ikke var fremsat inden for tidsfristen), Tomáš Zdechovský, om den foregående talers indlæg, og Stefan Eck, om, hvorvidt det alternative beslutningsforslag, der var indgivet af PPE-Gruppen om ”Minimumsnormer for beskyttelse af kaniner til konsum”, kunne antages (Betænkning: Stefan Eck - A8-0011/2017) (formanden oplyste, at teksten kunne antages).

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


11. Kviksølv ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kviksølv og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Stefan Eck (A8-0313/2016)

Stefan Eck forelagde betænkningen.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Michel Dantin for PPE-Gruppen, Massimo Paolucci for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, Peter Liese, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, João Ferreira, Julia Reid, Pilar Ayuso, Susanne Melior, Norbert Lins, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Christel Schaldemose og Jiří Pospíšil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eleftherios Synadinos, Igor Šoltes, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias og Nicola Caputo.

Talere: Věra Jourová og Stefan Eck.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.2 i protokollen af 14.3.2017.


12. Tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement og redegørelse for virksomhedsledelse ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement, og af direktiv 2013/34/EU, for så vidt angår visse aspekter ved redegørelsen for virksomhedsledelse [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati forelagde betænkningen.

Indlæg af Olle Ludvigsson (ordfører for udtalelse fra ECON).

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann for S&D-Gruppen, Hans-Olaf Henkel for ECR-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Pascal Durand for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Axel Voss, Anneliese Dodds, Molly Scott Cato, Pavel Svoboda, Paul Tang, Andreas Schwab, Elly Schlein og Evelyn Regner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Maria Grapini og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere: Věra Jourová og Sergio Gaetano Cofferati.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 14.3.2017.


13. Ligestilling mellem mænd og kvinder i Den Europæiske Union i 2014-2015 - Ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser - Betænkning om EU-midler til ligestilling (forhandling)

Betænkning om ligestilling mellem mænd og kvinder i EU 2014-2015 [2016/2249(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

Betænkning om anvendelse af Rådets direktiv 2004/113/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser [2016/2012(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

Betænkning om EU-midler til ligestilling [2016/2144(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Clare Moody (A8-0033/2017)

Ernest Urtasun, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz og Clare Moody forelagde betænkningerne.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Jiří Maštálka (ordfører for udtalelse fra JURI) og Eider Gardiazabal Rubial (ordfører for udtalelse fra BUDG).

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere: Luke Ming Flanagan (ordfører for udtalelse fra CONT), Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Stanislav Polčák, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Diane James, Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, Monika Vana for Verts/ALE-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Diane James, løsgænger, Constance Le Grip, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Girling, Angelika Mlinar, João Pimenta Lopes, Jordi Solé, Margot Parker, Lampros Fountoulis, Anna Záborská, Pina Picierno, Jana Žitňanská, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Jérôme Lavrilleux, Evelyn Regner, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Linnéa Engström, Dubravka Šuica, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Davor Škrlec, Marc Tarabella, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Urszula Krupa, Lefteris Christoforou, Biljana Borzan, Helga Stevens, Emilian Pavel og Notis Marias.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Julie Ward, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Maria Grapini og Marek Jurek.

Talere: Věra Jourová og Ernest Urtasun.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz og Clare Moody.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.9, punkt 6.10 og punkt 6.11 i protokollen af 14.3.2017.


14. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra S&D-Gruppen modtaget følgende anmodning om udnævnelse:

Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Albanien: Arndt Kohn i stedet for Jutta Steinruck.

Denne udnævnelse ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


15. Big datas indvirkning på de grundlæggende rettigheder (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om big datas indvirkning på de grundlæggende rettigheder: privatlivets fred, databeskyttelse, ikke-forskelsbehandling, sikkerhed og retshåndhævelse [2016/2225(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ana Gomes (A8-0044/2017)

Ana Gomes foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Csaba Sógor og Victor Negrescu.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.12 i protokollen af 14.3.2017.


16. Minimumsnormer for beskyttelse af kaniner til konsum (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om minimumsnormer for beskyttelse af kaniner til konsum [2016/2077(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Stefan Eck (A8-0011/2017)

Stefan Eck foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Georgios Epitideios, Anna Záborská og Stanislav Polčák.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.13 i protokollen af 14.3.2017.


17. Ansvarlighed ved hestehold og -pasning (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om ansvarlighed ved hestehold og -pasning [2016/2078(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Julie Girling (A8-0014/2017)

Julie Girling foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Nicola Caputo og Notis Marias.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 14.3.2017.


18. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

György Hölvényi, Emilian Pavel, Zdzisław Krasnodębski, Yana Toom, Kostas Chrysogonos, Florent Marcellesi, Tiziana Beghin, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Matt Carthy, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Javi López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Jordi Solé, Andor Deli, Claudiu Ciprian Tănăsescu, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu, Anna Záborská, Julie Ward, Deirdre Clune og Iuliu Winkler.


19. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 600.410/OJMA).


20. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.45.


21. Afslutning af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session 2016-2017 for afsluttet.

Parlamentet ville træde sammen den følgende dag, tirsdag den 14. marts 2017 kl. 09.00, jf. traktatens bestemmelser.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik