Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 246kWORD 82k
Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Ανακοινώσεις της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 4.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 5.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 6.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 7.Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 8.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)
 9.Κατάθεση εγγράφων
 10.Διάταξη των εργασιών
 11.Yδράργυρος ***I (συζήτηση)
 12.Τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων ***I (συζήτηση)
 13.Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ το 2014-2015 - Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών - Έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (συζήτηση)
 14.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 15.Επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων στα θεμελιώδη δικαιώματα (σύντομη παρουσίαση)
 16.Στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των εκτρεφόμενων κουνελιών (σύντομη παρουσίαση)
 17.Υπεύθυνη κατοχή και φροντίδα των ιπποειδών (σύντομη παρουσίαση)
 18.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 21.Λήξη της ετήσιας συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.00.


2. Ανακοινώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος εκφράζει τα συλλυπητήρια του Σώματος στις οικογένειες των θυμάτων της πυρκαγιάς που κατέστρεψε κέντρο φιλοξενίας ανηλίκων στο χωριό San José Pinula της Γουατεμάλας στις 8 Μαρτίου 2017.

Ο Πρόεδρος κάνει επίσης μνεία του εορτασμού της παγόσμιας ημέρας της γυναίκας στις 8 Μαρτίου, της συμμετοχής του στην έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής FEMM και της συνάντησής του με τις τιμημένες με το βραβείο Ζαχάρωφ Νάντια Μουράντ και Αλίγια Χατζί Μπασάρ.

Ο Πρόεδρος εκφράζει την έντονη καταδίκη του όσον αφορά τον βουλευτή ο οποίος την 1η Μαρτίου 2017, κατά τη συζήτηση σχετικά με το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, προέβη σε απαράδεκτες δηλώσεις κατά των γυναικών και βεβαιώνει ότι θα ανακοινώσει τις δέουσες κυρώσεις όταν ολοκληρωθεί η εκκρεμούσα πειθαρχική διαδικασία.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων

Τα Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων της 1ης Μαρτίου 2017 και της 2ας Μαρτίου 2017 εγκρίνονται.


4. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήματος των Ομάδων PPE, S&D, ALDE και EFDD το Σώμα κυρώνει τους ακόλουθους ορισμούς:

επιτροπή AFET: Julia Pitera αντί Jacek Saryusz-Wolski

επιτροπή AFCO: Michał Boni αντί Jacek Saryusz-Wolski

επιτροπή PETI: Jacek Saryusz-Wolski αντί Julia Pitera

Εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή : Victor Negrescu αντί Cătălin Sorin Ivan

Αντιπροσωπεία για τις Σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ–Ισλανδίας καθώς και την Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ): Ο Nils Torvalds δεν είναι πλέον μέλος της.

επιτροπή REGI: Raymond Finch αντί Bill Etheridge.


5. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τις αποφάσεις ορισμένων επιτροπών να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 1 του Κανονισμού:

- επιτροπή LIBE, σχετικά με τη βάση της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 όσον αφορά τη χρήση του συστήματος εισόδου/εξόδου (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)). Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- επιτροπή LIBE, σχετικά με τη βάση της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)). Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- επιτροπή CULT, σχετικά με τη βάση της έκθεσης σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 445/2014/ΕΕ για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)). Εισηγητής: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- επιτροπή EMPL, σχετικά με τη βάση της έκθεσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)). Εισηγήτρια: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- επιτροπή ECON, επιτροπή LIBE, σχετικά με τη βάση της έκθεσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/101/ΕΚ (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)). Εισηγητές: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2, ένας αριθμός βουλευτών ή μία ή περισσότερες πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν γραπτώς, πριν από τα μεσάνυχτα της αυριανής Τετάρτης 14 Μαρτίου, να τεθούν σε ψηφοφορία οι αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η εν λόγω προθεσμία χωρίς να έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων.


6. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (00053/2016/LEX - C8-0108/2017 - 2015/0281(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 όσον αφορά την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων (00055/2016/LEX - C8-0107/2017 - 2015/0307(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ, και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (00001/2017/LEX - C8-0106/2017 - 2013/0140(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 19/2013, σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 20/2013, σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου (00061/2016/LEX - C8-0101/2017 - 2015/0112(COD)).


7. Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Η ακόλουθη ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκε από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000007/2017) που κατέθεσε η Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Επιτροπής AFCO, προς την Επιτροπή: Επανεξέταση του κανονισμού σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων (2017/2550(RSP)) (B8-0205/2017)


8. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)

Κατατέθηκε η μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (άρθρο 130β του Κανονισμού):

- (O-000004/2017/αναθ.1) που κατέθεσε η Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Συνεργασία μεταξύ διακινητών ανθρώπων και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)


9. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2017/000 TA 2017 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, πολυμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Κροατίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουμανίας, της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Αποστολής Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο* για τη δημιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου (ΚΕΕΧ) (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφετέρου (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, TRAN, REGI

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές οι εκθέσεις

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

- Έκθεση σχετικά με μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI)) - επιτροπή AFET - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Urmas Paet - Εισηγήτρια: Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

- Έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (2016/2144(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Clare Moody (A8-0033/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

- Έκθεση σχετικά με τις συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις μιας κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας (2015/2343(INI)) - επιτροπή AFET - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Michael Gahler - Εισηγητής: Esteban González Pons (A8-0042/2017)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (COM(2015)0190 - 2016/2012(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

- Έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων στα θεμελιώδη δικαιώματα: ιδιωτική ζωή, προστασία δεδομένων, μη διακριτική μεταχείριση, ασφάλεια και επιβολή του νόμου (2016/2225(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Ana Gomes (A8-0044/2017)

- Έκθεση σχετικά με την αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI)) - επιτροπή AFET - επιτροπή DEVE - Εισηγήτρια: Elena Valenciano - Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

- Έκθεση σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2014-2015 (2016/2249(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγητής: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για το Μαυροβούνιο (2016/2309(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Charles Tannock (A8-0050/2017)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Δανία (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Maria Grapini (A8-0051/2017)

- *** Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στην Ελλάδα (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0053/2017)

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (2016/2310(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

- Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2018, τμήμα III – Επιτροπή (2016/2323(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)


10. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Μαρτίου II 2017 (PE 600.410/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Πέμπτη
Με τη σύμφωνη γνώμη των πολιτικών Ομάδων, ο Πρόεδρος προτείνει να αντικατασταθεί η συζήτηση με θέμα "Σουδάν, οι περιπτώσεις των Hassan Abduraheem και Abdulmonen Abdumawla" (σημείο 80 του ΤΣΗΔ) με συζήτηση με θέμα "Ζιμπάμπουε, η περίπτωση του πάστορα Evan Mawarire".

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του στην πρόταση.

Δευτέρα
Αίτημα της Ομάδας ENF να εγγραφεί, ως πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη, δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με θέμα "Αποκαλύψεις των Wikileaks σχετικά με τα μέσα χακαρίσματος που χρησιμοποιεί η CIA".

Παρεμβαίνει ο Marcus Pretzell, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Παρεμβαίνουν οι Kristina Winberg, για να ζητήσει τη διαγραφή της ψηφοφορίας σχετικά με τον Έλεγχο της απόκτησης και κατοχής όπλων (Έκθεση Vicky Ford - A8-0251/2016) (σημείο 35 του ΤΣΗΔ) (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι το αίτημα δεν υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας), και Beatrix von Storch, επί του τίτλου του σημείου "Μείζονος σημασίας επερωτήσεις" που έχει προβλεφθεί στην ημερήσια διάταξη για το μεσημέρι της Πέμπτης (σημείο 87 του ΤΣΗΔ) (ο Πρόεδρος βεβαιώνει ότι ο τίτλος έχει συμφωνηθεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων).

Τρίτη
Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με θέμα "Οι συνεχείς κατεδαφίσεις σπιτιών και δομών που ανήκουν σε Παλαιστινίους" ως τρίτο σημείο της απογευματινής συνδρίασης μετά τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με θέμα "Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά το 2017" (σημείο 83 του ΤΣΗΔ).

Παρεμβαίνουν οι Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, και Cristian Dan Preda, κατά του αιτήματος αυτού.

Κατόπιν ΟΚ (174 υπέρ, 177 κατά, 16 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.


Παρεμβαίνουν οι Sander Loones, για να ζητήσει τη διεξαγωγή συζήτησης σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία (Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι το αίτημα δεν υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας), Tomáš Zdechovský, επί της παρεμβάσεως του προηγούμενου ομιλητή, και Stefan Eck, επί του παραδεκτού της εναλλακτικής πρότασης ψηφίσματος, την οποία υπέβαλε η Ομάδα PPE σχετικά με τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των εκτρεφόμενων κουνελιών (Έκθεση Stefan Eck - A8-0011/2017) (ο Πρόεδρος επιβεβαιώνει το παραδεκτό του κειμένου).

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


11. Yδράργυρος ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Stefan Eck (A8-0313/2016)

Ο Stefan Eck παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michel Dantin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Massimo Paolucci, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Peter Liese, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, João Ferreira, Julia Reid, Pilar Ayuso, Susanne Melior, Norbert Lins, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Christel Schaldemose και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ελευθέριος Συναδινός, Igor Šoltes, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Stefan Eck.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2017.


12. Τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά ορισμένα στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Ο Sergio Gaetano Cofferati παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Olle Ludvigsson (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hans-Olaf Henkel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Axel Voss, Anneliese Dodds, Molly Scott Cato, Pavel Svoboda, Paul Tang, Andreas Schwab, Elly Schlein και Evelyn Regner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Maria Grapini και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Sergio Gaetano Cofferati.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2017.


13. Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ το 2014-2015 - Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών - Έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2014-2015 [2016/2249(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγητής: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

Έκθεση εφαρμογής σχετικά με την οδηγία του Συμβουλίου 2004/113/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών [2016/2012(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

Έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων [2016/2144(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Clare Moody (A8-0033/2017)

Οι Ernest Urtasun, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz και Clare Moody παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jiří Maštálka (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI) και Eider Gardiazabal Rubial (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Luke Ming Flanagan (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Stanislav Polčák, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Diane James, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Monika Vana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane James, μη εγγεγραμμένη, Constance Le Grip, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Girling, Angelika Mlinar, João Pimenta Lopes, Jordi Solé, Margot Parker, Λάμπρος Φουντούλης, Anna Záborská, Pina Picierno, Jana Žitňanská, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Jérôme Lavrilleux, Evelyn Regner, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Linnéa Engström, Dubravka Šuica, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Davor Škrlec, Marc Tarabella, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Urszula Krupa, Λευτέρης Χριστοφόρου, Biljana Borzan, Helga Stevens, Emilian Pavel και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Julie Ward, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Maria Grapini και Marek Jurek.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Ernest Urtasun.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Agnieszka Kozłowska-Rajewicz και Clare Moody.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.9, σημείο 6.10 και σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2017.


14. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα S&D το ακόλουθο αίτημα ορισμού:

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας : Arndt Kohn αντί Jutta Steinruck.

Ο διορισμός αυτός θα θεωρηθεί επικυρωθείς εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


15. Επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων στα θεμελιώδη δικαιώματα (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων στα θεμελιώδη δικαιώματα: ιδιωτική ζωή, προστασία δεδομένων, μη διακριτική μεταχείριση, ασφάλεια και επιβολή του νόμου [2016/2225(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ana Gomes (A8-0044/2017)

Η Ana Gomes προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Jan Philipp Albrecht, Jean-Luc Schaffhauser, Γεώργιος Επιτήδειος, Csaba Sógor και Victor Negrescu.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2017.


16. Στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των εκτρεφόμενων κουνελιών (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των εκτρεφόμενων κουνελιών [2016/2077(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Stefan Eck (A8-0011/2017)

Ο Stefan Eck προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Florent Marcellesi, Γεώργιος Επιτήδειος, Anna Záborská και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2017.


17. Υπεύθυνη κατοχή και φροντίδα των ιπποειδών (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την υπεύθυνη κατοχή και φροντίδα των ιπποειδών [2016/2078(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Julie Girling (A8-0014/2017)

Η Julie Girling προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2017.


18. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

György Hölvényi, Emilian Pavel, Zdzisław Krasnodębski, Yana Toom, Κώστας Χρυσόγονος, Florent Marcellesi, Tiziana Beghin, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Matt Carthy, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Javi López, Νότης Μαριάς, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Jordi Solé, Andor Deli, Claudiu Ciprian Tănăsescu, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu, Anna Záborská, Julie Ward, Deirdre Clune και Iuliu Winkler.


19. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 600.410/OJMA).


20. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.45.


21. Λήξη της ετήσιας συνόδου

Λήγει η σύνοδος 2016-2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δυνάμει των διατάξεων της Συνθήκης, το Σώμα θα συνέλθει αύριο Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 στις 9.00.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου