Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 229kWORD 74k
Maanantai 13. maaliskuuta 2017 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 4.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 5.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 6.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 7.Suullisesti vastattava kysymys (vastaanotetut asiakirjat)
 8.Ensisijainen tiedustelu (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)
 9.Vastaanotetut asiakirjat
 10.Käsittelyjärjestys
 11.Elohopea ***I (keskustelu)
 12.Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys ***I (keskustelu)
 13.Naisten ja miesten tasa-arvo EU:ssa 2014–2015 - Miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla - Mietintö EU:n varoista sukupuolten tasa-arvoon (keskustelu)
 14.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 15.Massadatan vaikutukset perusoikeuksiin (lyhyt esittely)
 16.Tuotantokanien suojelun vähimmäisvaatimukset (lyhyt esittely)
 17.Hevoseläinten vastuullinen omistajuus ja hoito (lyhyt esittely)
 18.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 21.Vuosittaisen istuntokauden päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
Antonio TAJANI
puhemies

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.00.


2. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies ilmaisi parlamentin osanoton San José Pinulan kaupungissa Guatemalassa 8. maaliskuuta 2017 tapahtuneessa lastenkodin tulipalossa menehtyneiden uhrien perheille.

Puhemies palautti mieliin 8. maaliskuuta vietetyn kansainvälisen naisten päivän juhlallisuudet, osallistumisensa FEMM-valiokunnan ylimääräiseen kokoukseen ja tapaamisensa Saharov-palkittujen Lamiya Aji Basharin ja Hauwa Ibrahimin kanssa.

Puhemies tuomitsi jyrkästi parlamentin jäsenen 1. maaliskuuta 2017 sukupuolten välisestä palkkakuilusta käydyssä keskustelussa pitämän puheenvuoron sisältämät täysin asiattomat naisia koskevat huomautukset ja vahvisti, että hän ilmoittaa asianmukaisista seuraamuksista, kun käynnissä oleva kurinpitomenettely on saatu päätökseen.


3. Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen

1. maaliskuuta 2017 ja 2. maaliskuuta 2017 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat hyväksyttiin.


4. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti PPE-, S&D-, ALDE- ja EFDD-ryhmien pyynnöstä seuraavat nimitykset:

AFET-valiokunta: Jacek Saryusz-Wolskin tilalle Julia Pitera

AFCO-valiokunta: Jacek Saryusz-Wolskin tilalle Michał Boni

PETI-valiokunta: Julia Piteran tilalle Jacek Saryusz-Wolski

PANA-tutkintavaliokunta: Victor Negrescu tilalle Cătălin Sorin Ivan

suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta: Nils Torvalds ei enää ole tämän valtuuskunnan jäsen

REGI-valiokunta: Bill Etheridgen tilalle Raymond Finch.


5. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti useiden valiokuntien päätöksistä käynnistää toimielinten väliset neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraavien mietintöjen pohjalta:

- LIBE-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta rajanylitystietojärjestelmän käytön osalta ((COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)). Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- LIBE-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä asetuksen (EY) N:o 767/2008 ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)). Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- CULT-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman perustamista koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020–2033 annetun päätöksen N:o 445/2014/EU muuttamisesta (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)). Esittelijä: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- EMPL-valiokunnan mietintö ehdotuksesta työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)). Esittelijä: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ECON-valiokunnan ja LIBE-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivin 2009/101/EY muuttamisesta (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)). Esittelijät: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat huomiseen tiistaihin 14. maaliskuuta keskiyöhön mennessä esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä käynnistää toimielinten väliset neuvottelu äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt, eikä pyyntöä toimittaa äänestys parlamentissa neuvottelujen aloittamista koskevasta pyynnöstä ole esitetty.


6. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 15. maaliskuuta 2017 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (00053/2016/LEX - C8-0108/2017 - 2015/0281(COD))

- Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asiaankuuluvien tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistamisesta ulkorajoilla (00055/2016/LEX - C8-0107/2017 - 2015/0307(COD))

- Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) (00001/2017/LEX - C8-0106/2017 - 2013/0140(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EU) N:o 19/2013 ja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EU) N:o 20/2013 muuttamisesta (00061/2016/LEX - C8-0101/2017 - 2015/0112(COD)).


7. Suullisesti vastattava kysymys (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraava suullisesti vastattava kysymys on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

- (O-000007/2017) Danuta Maria Hübner AFCO-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta annetun asetuksen uudelleen tarkastelu (2017/2550(RSP)) (B8-0205/2017)


8. Ensisijainen tiedustelu (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraava kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan, on vastaanotettu (työjärjestyksen 130 b artikla):

- (O-000004/2017/rev.1) Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Ihmiskauppiaiden sekä etsintään ja pelastukseen osallistuvien kansalaisjärjestöjen välinen yhteistyö Välimerellä (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)


9. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisen ilmailualueen (ECAA) perustamista koskevan, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden, Albanian tasavallan, Bosnia ja Hertsegovinan, Bulgarian tasavallan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Islannin tasavallan, Kroatian tasavallan, Montenegron tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Romanian, Serbian tasavallan ja Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation* monenvälisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, TRAN, REGI

2) parlamentin valiokunnilta, mietinnöt

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY muuttamisesta (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

- Mietintö arktista aluetta koskevasta Euroopan unionin yhdennetystä politiikasta (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI)) - AFET -valiokunta - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Urmas Paet - Esittelijä: Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

- Mietintö EU:n varoista sukupuolten tasa-arvoon (2016/2144(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Clare Moody (A8-0033/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

- Mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustuslaillisista, oikeudellisista ja institutionaalisista vaikutuksista: Lissabonin sopimuksen antamat mahdollisuudet (2015/2343(INI)) - AFET -valiokunta - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Michael Gahler - Esittelijä: Esteban González Pons (A8-0042/2017)

- Mietintö miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla annetun neuvoston direktiivin 2004/113/EY soveltamisesta (COM(2015)0190 - 2016/2012(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

- Mietintö massadatan vaikutuksista perusoikeuksiin: yksityisyys, tietosuoja, syrjimättömyys, turvallisuus ja lainvalvonta (2016/2225(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Ana Gomes (A8-0044/2017)

- Mietintö pakolais- ja muuttovirtojen käsittelystä: EU:n ulkoisten toimien merkitys (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI)) - AFET -valiokunta - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Elena Valenciano - Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

- Mietintö naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa vuosina 2014–2015 (2016/2249(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

- Mietintö Montenegroa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta (2016/2309(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Charles Tannock (A8-0050/2017)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tanskan kanssa (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Maria Grapini (A8-0051/2017)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kreikan kanssa (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Claude Moraes (A8-0053/2017)

- Mietintö entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta (2016/2310(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

- Mietintö vuoden 2018 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio (2016/2323(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)


10. Käsittelyjärjestys

Maaliskuun II istuntojakson 2017 istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 600.410/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Torstai
Puhemies ehdotti poliittisten ryhmien suostumuksella, että keskustelu aiheesta Sudan ja Hassan Abduraheemin ja Abdulmonen Abdumawlan tapaukset (PDOJ:n kohta 80) korvattaisiin keskustelulla aiheesta ”Zimbabwe ja pastori Evan Mawariren tapaus”.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

Maanantai
ENF-ryhmän pyyntö ottaa esityslistan ensimmäiseksi kohdaksi komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma aiheesta ”WikiLeaksin paljastukset CIA:n käyttämistä hakkerointivälineistä”.

Puheenvuorot: Marcus Pretzell ENF-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

Puheenvuorot: Kristina Winbergin pyyntö poistaa esityslistalta äänestys mietinnöstä ”Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta” (Mietintö: Vicky Ford - A8-0251/2016) (PDOJ:n kohta 35) (puhemies palautti mieliin, että pyyntöä ei oltu esitetty määräaikaan mennessä), ja Beatrix von Storch torstai-iltapäivän esityslistan kohdan ”Ensisijaiset tiedustelut” otsikosta (PDOJ:n kohta 87) (puhemies vahvisti, että puheenjohtajakokous oli hyväksynyt otsikon).

Tiistai
GUE/NGL-ryhmän pyyntö ottaa esityslistalle komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma aiheesta ”Palestiinalaisille kuuluvien talojen ja rakenteiden jatkuva tuhoaminen” iltapäivän kolmanneksi kohdaksi komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman aiheesta ”EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (PDOJ:n kohta 83) jälkeen.

Puheenvuorot: Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, ja Cristian Dan Preda, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (äänin 174 puolesta, 177 vastaan, 16 tyhjää).


Puheenvuorot: Sander Loones, joka pyysi keskustelun käymistä Turkista (puhemies ilmoitti, että pyyntöä ei oltu esitetty määräaikaan mennessä), Tomáš Zdechovský edeltävän puhujan puheenvuorosta, ja Stefan Eck tuotantokanien suojelun vähimmäisvaatimuksia koskevan PPE-ryhmän vaihtoehtoisen päätöslauselmaesityksen käsiteltäväksi ottamisesta (Mietintö: Stefan Eck - A8-0011/2017) (puhemies vahvisti, että teksti voidaan ottaa käsiteltäväksi).

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


11. Elohopea ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Stefan Eck (A8-0313/2016)

Stefan Eck esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Michel Dantin PPE-ryhmän puolesta, Massimo Paolucci S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta, Peter Liese, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, João Ferreira, Julia Reid, Pilar Ayuso, Susanne Melior, Norbert Lins, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Christel Schaldemose ja Jiří Pospíšil.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eleftherios Synadinos, Igor Šoltes, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Stefan Eck.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 6.2.


12. Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta sekä direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati esitteli mietinnön.

Olle Ludvigsson (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D-ryhmän puolesta, Hans-Olaf Henkel ECR-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Axel Voss, Anneliese Dodds, Molly Scott Cato, Pavel Svoboda, Paul Tang, Andreas Schwab, Elly Schlein ja Evelyn Regner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Maria Grapini ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Sergio Gaetano Cofferati.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 6.3.


13. Naisten ja miesten tasa-arvo EU:ssa 2014–2015 - Miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla - Mietintö EU:n varoista sukupuolten tasa-arvoon (keskustelu)

Mietintö naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa vuosina 2014–2015 [2016/2249(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

Mietintö miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla annetun neuvoston direktiivin 2004/113/EY soveltamisesta [2016/2012(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

Mietintö EU:n varoista sukupuolten tasa-arvoon [2016/2144(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Clare Moody (A8-0033/2017)

Ernest Urtasun, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz ja Clare Moody esittelivät mietinnöt.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jiří Maštálka (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Eider Gardiazabal Rubial (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Luke Ming Flanagan (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Stanislav Polčák, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Diane James, Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta, Monika Vana Verts/ALE-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane James, Constance Le Grip, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Girling, Angelika Mlinar, João Pimenta Lopes, Jordi Solé, Margot Parker, Lampros Fountoulis, Anna Záborská, Pina Picierno, Jana Žitňanská, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Jérôme Lavrilleux, Evelyn Regner, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Linnéa Engström, Dubravka Šuica, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Davor Škrlec, Marc Tarabella, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Urszula Krupa, Lefteris Christoforou, Biljana Borzan, Helga Stevens, Emilian Pavel ja Notis Marias.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Julie Ward, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Maria Grapini ja Marek Jurek.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Ernest Urtasun.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz ja Clare Moody.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kohta 6.9, kohta 6.10 ja istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 6.11.


14. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D-ryhmältä seuraavan nimitystä koskevan pyynnön:

valtuuskunta EU:n ja Albanian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa: Jutta Steinruckin tilalle Arndt Kohn.

Nimitys katsotaan vahvistetuksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


15. Massadatan vaikutukset perusoikeuksiin (lyhyt esittely)

Mietintö massadatan vaikutuksista perusoikeuksiin: yksityisyys, tietosuoja, syrjimättömyys, turvallisuus ja lainvalvonta [2016/2225(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ana Gomes (A8-0044/2017)

Ana Gomes esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Csaba Sógor ja Victor Negrescu.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 6.12.


16. Tuotantokanien suojelun vähimmäisvaatimukset (lyhyt esittely)

Mietintö tuotantokanien suojelun vähimmäisvaatimuksista [2016/2077(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Stefan Eck (A8-0011/2017)

Stefan Eck esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Georgios Epitideios, Anna Záborská ja Stanislav Polčák.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 6.13.


17. Hevoseläinten vastuullinen omistajuus ja hoito (lyhyt esittely)

Mietintö hevoseläinten vastuullisesta omistajuudesta ja hoidosta [2016/2078(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Julie Girling (A8-0014/2017)

Julie Girling esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Nicola Caputo ja Notis Marias.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2017, kohta 6.1.


18. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

György Hölvényi, Emilian Pavel, Zdzisław Krasnodębski, Yana Toom, Kostas Chrysogonos, Florent Marcellesi, Tiziana Beghin, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Matt Carthy, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Javi López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Jordi Solé, Andor Deli, Claudiu Ciprian Tănăsescu, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu, Anna Záborská, Julie Ward, Deirdre Clune ja Iuliu Winkler.


19. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 600.410/OJMA).


20. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.45.


21. Vuosittaisen istuntokauden päättäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi 2016-2017 julistettiin päättyneeksi.

Perussopimuksen määräysten mukaisesti parlamentti kokoontuu huomenna tiistaina 14. maaliskuuta 2017 klo 9.00.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö