Indeks 
Zapisnik
PDF 227kWORD 74k
Ponedjeljak, 13. ožujka 2017. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Izjave Predsjedništva
 3.Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica
 4.Sastav odbora i izaslanstava
 5.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)
 6.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 7.Pitanje za usmeni odgovor (podnošenje)
 8.Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)
 9.Podnošenje dokumenata
 10.Plan rada
 11.Živa ***I (rasprava)
 12.Dugoročno sudjelovanje dioničara i izvješće o korporativnom upravljanju ***I (rasprava)
 13.Ravnopravnost žena i muškaraca u Europskoj uniji 2014. – 2015. - Jednako postupanje prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga - Izvješće o sredstvima EU-a za ravnopravnost spolova (rasprava)
 14.Sastav odbora i izaslanstava
 15.Utjecaj velikih podataka na temeljna prava (kratko predstavljanje)
 16.Minimalni uvjeti za zaštitu kunića iz uzgoja (kratko predstavljanje)
 17.Odgovorno vlasništvo nad kopitarima i skrb o njima (kratko predstavljanje)
 18.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 19.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 20.Zatvaranje dnevne sjednice
 21.Zaključenje godišnjeg zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 17:00 h.


2. Izjave Predsjedništva

Predsjednik je uputio izraze sućuti Parlamenta obiteljima stradalih u požaru koji je 8. ožujka 2017. zahvatio prihvatni centar za maloljetnike u gradu San José Pinula u Guatemali.

Predsjednik je također podsjetio na proslavu Međunarodnog dana žena 8. ožujka 2017. Naglasio je da je sudjelovao na izvanrednoj sjednici odbora FEMM i da se susreo s Lamijom Aji Bashar i Hauwaom Ibrahim, dobitnicama nagrade Saharov.

Predsjednik je snažno osudio ponašanje zastupnika koji je za vrijeme rasprave o razlikama u plaćama između žena i muškaraca 1. ožujka 2017. o ženama govorio na neprihvatljiv način te je izjavio da će izreći odgovarajuću kaznu nakon što završi disciplinski postupak koji se vodi protiv tog zastupnika.


3. Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica

Usvojeni su zapisnici sa sljedećih dnevnih sjednica: 1. ožujka 2017. i 2. ožujka 2017.


4. Sastav odbora i izaslanstava

na zahtjev klubova PPE, S&D, ALDE i EFDD Parlament je odobrio sljedeća imenovanja:

Odbor AFET: Julia Pitera umjesto Jaceka Saryusz-Wolskija

Odbor AFCO: Michał Boni umjesto Jaceka Saryusz-Wolskija

Odbor PETI: Jacek Saryusz-Wolski umjesto Julie Pitere

Istražni odbor PANA: Victor Negrescu umjesto Cătălina Sorina Ivana

Izaslanstvo za odnose sa Švicarskom i Norveškom u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Islanda te u Zajedničkom parlamentarnom odboru Europskog gospodarskog prostora (EGP): Nils Torvalds više nije član.

Odbor REGI: Raymond Finch umjesto Billa Etheridgea.


5. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik je izjavio da je više odbora odlučio pokrenuti međuinstitucijsje pregovore u skladu s člankom 69.d stavkom 1. Poslovnika:

- Odbor LIBE, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 u pogledu primjene sustava ulaska/izlaska(COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)). Izvjestitelj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- Odbor LIBE, na temelju izvješća o sur Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o zabrani ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica Europske unije i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008 i Uredbe (EU) br. 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)). Izvjestitelj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- Odbor CULT, na temelju izvješća o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 445/2014/EU o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033. (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)). Izvjestitelj: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- Odbor EMPL, na temelju izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)). Izvjestiteljica: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- Odbor ECON, Odbor LIBE, na temelju izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni Direktive 2009/101/EZ (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)). Izvjestitelji: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

U skladu s člankom 69.d stavkom 2. određeni broj zastupnika odnosno jedan ili više klubova zastupnika koji zadovolje barem minimalni prag pisanim putem prije ponoći sutra u srijedu 14. ožujka mogu zatražiti da se o odlukama o pokretanju pregovora glasuje.

Nakon isteka tog roka i pod uvjetom da nije podnesen nijedan zahtjev da se o odluci o njihovu pokretanju glasuje, pregovori mogu započeti u bilo kojem trenutku.


6. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 15. ožujka 2017. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP (00053/2016/LEX - C8-0108/2017 - 2015/0281(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 u pogledu jačanja kontrola provjerom u relevantnim bazama podataka na vanjskim granicama (00055/2016/LEX - C8-0107/2017 - 2015/0307(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (00001/2017/LEX - C8-0106/2017 - 2013/0140(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 19/2013 o primjeni bilateralnih zaštitnih klauzula i mehanizma stabilizacije za banane iz Sporazuma o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, i o izmjeni Uredbe (EU) br. 20/2013 o primjeni bilateralne zaštitne klauzule i mehanizma stabilizacije za banane iz Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Središnje Amerike, s druge strane (00061/2016/LEX - C8-0101/2017 - 2015/0112(COD)).


7. Pitanje za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su postavili sljedeće pitanje za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

- (O-000007/2017) koje je postavio Danuta Maria Hübner, u ime Odbora AFCO, Komisiji: Preispitivanje Uredbe o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (2017/2550(RSP)) (B8-0205/2017)


8. Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)

Podneseno je sljedeće dulje zastupničko pitanje sa zahtjevom za pisani odgovor i raspravu (članak 130.b Poslovnika):

- (O-000004/2017/rév.1) koje je postavila Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Komisiji: Suradnja između trgovaca ljudima i nevladinih organizacija koje sudjeluju u operacijama traganja i spašavanja u Sredozemlju (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)


9. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2017/000 TA 2017 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Multilateralnog sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, bivše jugoslavenske republike Makedonije, Republike Islanda, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda u Kosovu* o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prostora (ECAA) (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Američkih Država, s druge strane (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, TRAN, REGI

2) odbora: izvješća

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)) - ENVI - : Simona Bonafè (A8-0029/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijećao izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)) - ENVI - : Simona Bonafè (A8-0031/2017)

- Izvješće o integriranoj politici Europske unije za Arktik (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI)) - AFET - ENVI - : Urmas Paet - : Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

- Izvješće o sredstvima EU-a za ravnopravnost spolova (2016/2144(INI)) - FEMM - : Clare Moody (A8-0033/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijećao izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) - ENVI - : Simona Bonafè (A8-0034/2017)

- Izvješće o ustavnim, pravnim i institucijskim posljedicama zajedničke sigurnosne i obrambene politike: mogućnosti koje daje Ugovor iz Lisabona (2015/2343(INI)) - AFET - AFCO - : Michael Gahler - : Esteban González Pons (A8-0042/2017)

- Izvješće o primjeni Direktive Vijeća 2004/113/EZ o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga (COM(2015)0190 - 2016/2012(INI)) - FEMM - : Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

- Izvješće o utjecaju velikih podataka na temeljna prava: privatnost, zaštita podataka, nediskriminacija, sigurnost i kazneni progon (2016/2225(INI)) - LIBE - : Ana Gomes (A8-0044/2017)

- Izvješće o rješavanju pitanja kretanja izbjeglica i migranata: uloga vanjskog djelovanja EU-a (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI)) - AFET - DEVE - : Elena Valenciano - : Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

- Izvješće o ravnopravnosti žena i muškaraca u Europskoj uniji 2014. – 2015. (2016/2249(INI)) - FEMM - : Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

- Izvješće o Izvješću Komisije o Crnoj Gori za 2016. (2016/2309(INI)) - AFET - : Charles Tannock (A8-0050/2017)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila (VRD) u Danskoj (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)) - LIBE - : Maria Grapini (A8-0051/2017)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijećao sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Savezne Republike Brazila na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)) - INTA - : José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Grčkoj (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)) - LIBE - : Claude Moraes (A8-0053/2017)

- Izvješće o izvješću Komisije o bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji za 2016. (2016/2310(INI)) - AFET - : Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

- Izvješće o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2018., dio III. - Komisija (2016/2323(BUD)) - BUDG - : Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)


10. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od ožujka II 2017 (PE 600.410/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Četvrtka
Uz suglasnost klubova zastupnika predsjednik je predložio da se rasprava na temu Sudan, slučajevi Hassana Abdurahima i Abdulmonena Abdumaule(točka 80. Zapisnika) zamijeni raspravom na temu Zimbabve, slučaj pastora Evana Mawarirea”.

Parlament je pristao na prijedlog.

Ponedjeljka
Zahtjev kluba ENF da se kao prva točka na dnevni red uvrsti izjava potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice za vanjske poslove i sigurnosnu politiku na temu „Otkrića Wikileaksa povezana s hakerskim instrumentima koje koristi CIA”.

Govorili su: Marcus Pretzell, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je obrazložio zahtjev.

Parlament je odbio zahtjev.

Govorili su: Kristina Winberg, kako bi zatražila da se ne glasuje o temi Nadzor nabave i posjedovanja oružja(Izvješće Vicky Ford - A8-0251/2016) (točka 35. Zapisnika) (predsjednik je podsjetio da zahtj nije podnesen na vrijeme), i Beatrix von Storch, o nazivu točke „Dulja zastupnička pitanja”, koja je na dnevnom redu poslijepodnevnog dijela sjednice u četvrtak (točka 87. Zapisnika) (predsjednik je potvrdio da je naziv dogovoren unutar Konferencije predsjednika).

Utorka
Zahtjev kluba GUE/NGL da se u dnevni red uvrsti izjava potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice za vanjske poslove i sigurnosnu politiku na temu „Kontinuirano rušenje palestinskih kuća i struktura” i to kao treća točka poslijepodnevnog dijela sjednice, nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice za vanjske poslove i sigurnosnu politiku na temu Prioriteti EU-a za sjednice Vijeća za ljudska prava UN-a 2017. (točka 83. Zapisnika).

Govorili su: Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a,koji je obrazložio zahtjev i Cristian Dan Preda, koji se usprotivio zahtjevu.

Poimeničnim glasovanjem (174 za, 177 protiv, 16 suzdržanih) Parlament je odbio zahtjev.


Govorili su: Sander Loones, kako bi zatražio da se održi rasprava o Turskoj (predsjednik je izjavio da zahtjev nije podnesen na vrijeme), Tomáš Zdechovský, koji se osvrnuo na riječi prethodnog govornika, i Stefan Eck, o prihvatljivosti alternativnog prijedloga rezolucije, koji je podnio klub PPE i koji se odnosi na minimalne uvjete za zaštitu kunića iz uzgoja (Izvješće Stefan Eck - A8-0011/2017) (predsjednik je potvrdio da je tekst prihvatljiv).

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.


11. Živa ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Stefan Eck (A8-0313/2016)

Stefan Eck predstavio je izvješće.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su: Michel Dantin, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Massimo Paolucci, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Julie Girling, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Anneli Jäätteenmäki, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Piernicola Pedicini, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mireille D'Ornano, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Peter Liese, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, João Ferreira, Julia Reid, Pilar Ayuso, Susanne Melior, Norbert Lins, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Christel Schaldemose i Jiří Pospíšil.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Eleftherios Synadinos, Igor Šoltes, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias i Nicola Caputo.

Govorili su: Věra Jourová i Stefan Eck.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.2 zapisnika od 14.3.2017..


12. Dugoročno sudjelovanje dioničara i izvješće o korporativnom upravljanju ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara i Direktive 2013/34/EU u pogledu određenih elemenata izvješća o korporativnom upravljanju [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati predstavio je izvješće.

Govorio je Olle Ludvigsson (izvjestitelj za mišljenje Odbora ECON).

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su: Tadeusz Zwiefka, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sylvia-Yvonne Kaufmann, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hans-Olaf Henkel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jiří Maštálka, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Pascal Durand, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Axel Voss, Anneliese Dodds, Molly Scott Cato, Pavel Svoboda, Paul Tang, Andreas Schwab, Elly Schlein i Evelyn Regner.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Maria Grapini i Doru-Claudian Frunzulică.

Govorili su: Věra Jourová i Sergio Gaetano Cofferati.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.3 zapisnika od 14.3.2017..


13. Ravnopravnost žena i muškaraca u Europskoj uniji 2014. – 2015. - Jednako postupanje prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga - Izvješće o sredstvima EU-a za ravnopravnost spolova (rasprava)

Izvješće o ravnopravnosti žena i muškaraca u Europskoj uniji 2014. – 2015. [2016/2249(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestitelj: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

Izvješće o primjeni Direktive Vijeća 2004/113/EZ o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga [2016/2012(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

Izvješće o sredstvima EU-a za ravnopravnost spolova [2016/2144(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Clare Moody (A8-0033/2017)

Ernest Urtasun, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz i Clare Moody predstavili su izvješće.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su: Jiří Maštálka (izvjestitelj za mišljenje Odbora JURI) i Eider Gardiazabal Rubial (izvjestiteljica za mišljenje Odbora BUDG).

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

Govorili su: Luke Ming Flanagan (izvjestitelj za mišljenje Odbora CONT), Michaela Šojdrová, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Stanislav Polčák, Beatriz Becerra Basterrechea, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Diane James, Stefan Eck, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Monika Vana, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Daniela Aiuto, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mylène Troszczynski, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane James, nezavisna zastupnica, Constance Le Grip, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Girling, Angelika Mlinar, João Pimenta Lopes, Jordi Solé, Margot Parker, Lampros Fountoulis, Anna Záborská, Pina Picierno, Jana Žitňanská, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Jérôme Lavrilleux, Evelyn Regner, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Linnéa Engström, Dubravka Šuica, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Davor Škrlec, Marc Tarabella, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek, Urszula Krupa, Lefteris Christoforou, Biljana Borzan, Helga Stevens, Emilian Pavel i Notis Marias.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Julie Ward, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Maria Grapini i Marek Jurek.

Govorili su: Věra Jourová i Ernest Urtasun.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz i Clare Moody.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.9, točka 6.10 i točka 6.11 zapisnika od 14.3.2017..


14. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od kluba S&D zaprimio zahtjev za sljedeće imenovanje:

Izaslanstvo parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Albanije: Arndt Kohn umjesto Jutte Steinruck.

To će se imenovanje smatrati odobrenim ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


15. Utjecaj velikih podataka na temeljna prava (kratko predstavljanje)

Izvješće o utjecaju velikih podataka na temeljna prava: privatnost, zaštita podataka, nediskriminacija, sigurnost i kazneni progon [2016/2225(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Ana Gomes (A8-0044/2017)

Ana Gomes održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Csaba Sógor i Victor Negrescu.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 6.12 zapisnika od 14.3.2017..


16. Minimalni uvjeti za zaštitu kunića iz uzgoja (kratko predstavljanje)

Izvješće o minimalnim uvjetima za zaštitu kunića iz uzgoja [2016/2077(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Stefan Eck (A8-0011/2017)

Stefan Eck održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Georgios Epitideios, Anna Záborská i Stanislav Polčák.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 6.13 zapisnika od 14.3.2017..


17. Odgovorno vlasništvo nad kopitarima i skrb o njima (kratko predstavljanje)

Izvješće o odgovornom vlasništvu nad kopitarima i skrbi o njima [2016/2078(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Julie Girling (A8-0014/2017)

Julie Girling održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Nicola Caputo i Notis Marias.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 6.1 zapisnika od 14.3.2017..


18. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

György Hölvényi, Emilian Pavel, Zdzisław Krasnodębski, Yana Toom, Kostas Chrysogonos, Florent Marcellesi, Tiziana Beghin, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Matt Carthy, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Javi López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Jordi Solé, Andor Deli, Claudiu Ciprian Tănăsescu, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu, Anna Záborská, Julie Ward, Deirdre Clune i Iuliu Winkler.


19. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 600.410/OJMA).


20. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:45 h.


21. Zaključenje godišnjeg zasjedanja

Zasjedanje 2016-2017 Europskog parlamenta je zaključeno.

U skladu s odredbama Ugovora, Parlament zasjeda sutra, u utorak 14. ožujka 2017. u 9:00 h.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti