Index 
Jegyzőkönyv
PDF 236kWORD 74k
2017. március 13., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozatai
 3.Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása
 4.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 5.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 6.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 7.Szóbeli választ igánylő kérdés (benyújtás)
 8.Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke) (benyújtás)
 9.Dokumentumok benyújtása
 10.Ügyrend
 11.Higany ***I (vita)
 12.Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat ***I (vita)
 13.A nők és a férfiak közötti egyenlőség az EU-ban 2014–2015-ben - A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében - Jelentés a nemek közötti egyenlőség előmozdítására szánt uniós támogatásokról (vita)
 14.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 15.A nagy adathalmazok alapjogi vonatkozásai (rövid ismertetés)
 16.A tenyésztett nyulak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények (rövid ismertetés)
 17.Felelősségteljes lótartás és -gondozás (rövid ismertetés)
 18.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 19.A következő ülésnap napirendje
 20.Az ülés berekesztése
 21.Az ülésszak berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI
elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.00-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök a Parlament részvétéről biztosítja a guatemalai San José Pinula városában 2017. március 8-án egy kiskorúak befogadóközpontjában pusztító tűzvész áldozatainak családjait.

Az elnök felidézi a március 8-i nemzetközi nőnap alkalmából tartott ünnepségeket is, részvételét a FEMM bizottság rendkívüli ülésén és találkozóját Lamiya Aji Basharral és Hauwa Ibrahimmal, a Szaharov-díj kitüntetettjeivel.

Az elnök határozottan elítél egy képviselőt, aki 2017. március 1-jén a nők és a férfiak fizetésének eltéréséről szóló vita során elfogadhatatlan megjegyzéseket tett a nőkre, és megerősíti, hogy megfelelő szankciókat fog bejelenteni, amikor a jelenleg folymatban levő fegyelmi eljárás lezárul.


3. Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása

A 2017. március 1-i és a 2017. március 2-i ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


4. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A PPE, az S&D, az ALDE és az EFDD képviselőcsoportok kérésére a Parlament jóváhagyja az alábbi kinevezéseket:

AFET bizottság: Jacek Saryusz-Wolski helyére Julia Pitera

AFCO bizottság: Jacek Saryusz-Wolski helyére Michał Boni

PETI bizottság: Julia Pitera helyére Jacek Saryusz-Wolski

A pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali visszásságoknak a kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság : Cătălin Sorin Ivan helyére Victor Negrescu

A Svájccal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős és az EU–Izland Parlamenti Vegyes Bizottságba és az EGT Parlamenti Vegyes Bizottságába delegált küldöttség: Nils Torvalds már nem tag

REGI bizottság: Bill Etheridge helyére Raymond Finch.


5. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök közli, hogy az eljárási szabályzat 69c. cikkének (1) bekezdése alapján több bizottság intézményközi tárgyalások megindításáról döntött:

- LIBE bizottság, az (EU) 2016/399 rendeletnek a határregisztrációs rendszer alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelere irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)). Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- LIBE bizottság, az Európai Unió tagállamainak külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozásáról és a határregisztrációs rendszerhez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)). Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- CULT bizottság, az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépésének létrehozásáról szóló 445/2014/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)). Előadó: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- EMPL bizottság, a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)). Előadó: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ECON bizottság, LIBE bizottság, a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv és a 2009/101/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)). Előadók: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdésének megfelelően holnap, március 14., kedd éjfélig a legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport írásban kérheti, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló bizottsági határozatot.

A tárgyalások e határidő lejárta után bármikor megkezdődhetnek, amennyiben nem nyújtottak be a tárgyalások megkezdéséről szóló határozat Parlamentben való szavazásra bocsátására irányuló kérelmet.


6. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy 2017. március 15-én, szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról (00053/2016/LEX - C8-0108/2017 - 2015/0281(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az (EU) 2016/399 rendeletnek a külső határokon a releváns adatbázisok lekérdezésével végzett ellenőrzések megerősítése tekintetében történő módosításáról (00055/2016/LEX - C8-0107/2017 - 2015/0307(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti szabályok, a növény-egészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (00001/2017/LEX - C8-0106/2017 - 2013/0140(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló 19/2013/EU rendelet, valamint az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló 20/2013/EU rendelet módosításáról (00061/2016/LEX - C8-0101/2017 - 2015/0112(COD)).


7. Szóbeli választ igánylő kérdés (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdést nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

- (O-000007/2017) felteszi: Danuta Maria Hübner, az AFCO bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az európai politikai pártok és alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló rendelet felülvizsgálata (2017/2550(RSP)) (B8-0205/2017)


8. Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke) (benyújtás)

Az alábbi írásbeli választ és azt követő vitát igénylő nagyobb interpellációt nyújtották be (az eljárási szabályzat 130b. cikke):

- (O-000004/2017/mód.1) felteszi: Beatrix von Storch, az EFDD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Együttműködés az emberkereskedők és a kutatási és mentési tevékenységet végző nem kormányzati szervezetek között a Földközi-tenger térségében (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)


9. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (EGF/2017/000 TA 2017 - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat az Európai Közösség és tagállamai és az Albán Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Bosznia és Hercegovina, az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói* Közigazgatási Missziója, a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Montenegrói Köztársaság, a Norvég Királyság, Románia és a Szerb Köztársaság között európai közös légtér (EKLT) létrehozásáról szóló többoldalú megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

utalva

illetékes :

TRAN

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE))

utalva

illetékes :

TRAN

- Javaslat a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az ellenőrzésről történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, TRAN, REGI

2) a parlamenti bizottságok, jelentések

- ***I Jelentés a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

- ***I Jelentés a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

- Jelentés az Európai Unió Északi-sarkvidékre vonatkozó integrált politikájáról (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI)) - AFET bizottság - ENVI bizottság - Előadó: Urmas Paet - Előadó: Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

- Jelentés a nemek közötti egyenlőség előmozdítására szánt uniós támogatásokról (2016/2144(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Clare Moody (A8-0033/2017)

- ***I Jelentés a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

- Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika alkotmányos, jogi és intézményi vonatkozásairól: a Lisszaboni Szerződés kínálta lehetőségek (2015/2343(INI)) - AFET bizottság - AFCO bizottság - Előadó: Michael Gahler - Előadó: Esteban González Pons (A8-0042/2017)

- Jelentés a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2004/113/EK tanácsi irányelv alkalmazásáról (COM(2015)0190 - 2016/2012(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

- Jelentés a nagy adathalmazok alapjogi vonatkozásairól: magánélet, adatvédelem, megkülönböztetésmentesség, biztonság és bűnüldözés (2016/2225(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Ana Gomes (A8-0044/2017)

- Jelentés a menekült- és migránsáramlatok kezeléséről az Unió külső tevékenységének szerepe (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI)) - AFET bizottság - DEVE bizottság - Előadó: Elena Valenciano - Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

- Jelentés a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2014–2015 (2016/2249(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

- Jelentés a Bizottság Montenegróról szóló, 2016. évi jelentéséről (2016/2309(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Charles Tannock (A8-0050/2017)

- * Jelentés a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Dániával való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Maria Grapini (A8-0051/2017)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

- * Jelentés a DNS-adatokra vonatkozó, Görögországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Claude Moraes (A8-0053/2017)

- Jelentés a Bizottság Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentéséről (2016/2310(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

- Jelentés a 2018. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz – Bizottság (2016/2323(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)


10. Ügyrend

Kiosztották a 2017. márciusi II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 600.410/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Csütörtök
A képvislőcsoportokkal egyetértésben az elnők javasolja, hogy a Szudán, Hasszán Abdurahém és Abdulmonem Abdumavla ügyei című vitát (a PDOJ 80. pontja) váltsák fel a Zimbabwe, Evan Mawarire lelkipásztor esete című vitával.

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.

Hétfő
Az ENF képvislőcsoport kéri, hogy mai első pontként tűzzék napirendre a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát a CIA által használt hackelési eszközökről szóló Wikileaks-információkról.

Felszólal: Marcus Pretzell, a(z) ENF képviselőcsoport nevében indokolja a kérést.

A Parlament elutasítja a kérést.

Felszólal: Kristina Winberg kéri, hogy töröljék A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése című jelentésről szóló szavazást (Vicky Ford-jelentés - A8-0251/2016) (a PDOJ 35. pontja) (Az elnök emlékeztet, hogy a kérelmet nem a határidőn belül nyújtották be), és Beatrix von Storch, a csütörtök délutáni nagyobb interpelláció címéről (a PDOJ 87. pontja) (Az elnök megerősíti, hogy a címet az Elnökök Értekezlete elfogadta).

Kedd
A GUE/NGL képviselőcsoport kéri, hogy délutáni harmadik pontként tűzzék napirendre a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát a palesztínok házainak és épületeinek folytatódó rombolásáról a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 2017. évi ülésein képviselendő uniós prioritásokról szóló nyilatkozatát követően (a PDOJ 83. pontja).

Felszólal: Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében indokolja a kérést, és Cristian Dan Preda ellenzi azt.

Név szerinti szavazással (174 mellette, 177 ellene, 16 tartózkodás) a Parlament elutasítja a kérést.


Felszólal: Sander Loones kéri, hogy folytassanak vitát a törökországi helyzetről (Az elnök közli, hogy a kérelmet nem a határidőn belül nyújtották be), Tomáš Zdechovský az előző felszólaló felszólalásáról, és Stefan Eck, az EPP képviselőcsoport által a tenyésztett nyulak védelmére vonatkozó minimumszabályokról szóló alternatív állásfoglalásra irányuló indítvány elfogadhatóságáról (Stefan Eck-jelentés - A8-0011/2017) (Az elnök megerősíti, hogy a szöveg elfogadható).

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


11. Higany ***I (vita)

Jelentés a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Stefan Eck (A8-0313/2016)

Stefan Eck előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Michel Dantin, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Massimo Paolucci, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Peter Liese, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, João Ferreira, Julia Reid, Pilar Ayuso, Susanne Melior, Norbert Lins, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Christel Schaldemose és Jiří Pospíšil.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eleftherios Synadinos, Igor Šoltes, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias és Nicola Caputo.

Felszólal: Věra Jourová és Stefan Eck.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.3.14-i jegyzőkönyv, 6.2. pont .


12. Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat ***I (vita)

Jelentés a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése, valamint a 2013/34/EU irányelvnek a vállalatirányítási nyilatkozat egyes elemei tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Olle Ludvigsson (az ECON bizottság véleményének előadója).

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sylvia-Yvonne Kaufmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hans-Olaf Henkel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Pascal Durand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Axel Voss, Anneliese Dodds, Molly Scott Cato, Pavel Svoboda, Paul Tang, Andreas Schwab, Elly Schlein és Evelyn Regner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Maria Grapini és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Věra Jourová és Sergio Gaetano Cofferati.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.3.14-i jegyzőkönyv, 6.3. pont .


13. A nők és a férfiak közötti egyenlőség az EU-ban 2014–2015-ben - A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében - Jelentés a nemek közötti egyenlőség előmozdítására szánt uniós támogatásokról (vita)

Jelentés a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban 2014–2015-ben [2016/2249(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

Jelentés a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2004/113/EK tanácsi irányelv alkalmazásáról [2016/2012(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

Jelentés a nemek közötti egyenlőség előmozdítására szánt uniós támogatásokról [2016/2144(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Clare Moody (A8-0033/2017)

Ernest Urtasun, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz és Clare Moody előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jiří Maštálka (a JURI bizottság véleményének előadója) és Eider Gardiazabal Rubial (a BUDG bizottság véleményének előadója).

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Luke Ming Flanagan (a CONT bizottság véleményének előadója), Michaela Šojdrová, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Stanislav Polčák, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Diane James, Stefan Eck, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Monika Vana, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane James, független, Constance Le Grip, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Girling, Angelika Mlinar, João Pimenta Lopes, Jordi Solé, Margot Parker, Lampros Fountoulis, Anna Záborská, Pina Picierno, Jana Žitňanská, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Jérôme Lavrilleux, Evelyn Regner, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Linnéa Engström, Dubravka Šuica, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Davor Škrlec, Marc Tarabella, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Urszula Krupa, Lefteris Christoforou, Biljana Borzan, Helga Stevens, Emilian Pavel és Notis Marias.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Julie Ward, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Maria Grapini és Marek Jurek.

Felszólal: Věra Jourová és Ernest Urtasun.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz és Clare Moody.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 6.9. pont , 6.10. pont és 2017.3.14-i jegyzőkönyv, 6.11. pont .


14. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök az alábbi kinevezési kérelmet kapta az S&D képviselőcsoporttól:

Az EU–Albánia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség : Jutta Steinruck helyére Arndt Kohn.

E kinevezés akkor minősül ratifikáltnak, ha nem tesznek ellene ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


15. A nagy adathalmazok alapjogi vonatkozásai (rövid ismertetés)

Jelentés a nagy adathalmazok alapjogi vonatkozásairól: magánélet, adatvédelem, megkülönböztetésmentesség, biztonság és bűnüldözés [2016/2225(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Ana Gomes (A8-0044/2017)

Ana Gomes rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Csaba Sógor és Victor Negrescu.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2017.3.14-i jegyzőkönyv, 6.12. pont .


16. A tenyésztett nyulak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények (rövid ismertetés)

Jelentés a tenyésztett nyulak védelmére vonatkozó minimumkövetelményekről [2016/2077(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Stefan Eck (A8-0011/2017)

Stefan Eck rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Georgios Epitideios, Anna Záborská és Stanislav Polčák.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2017.3.14-i jegyzőkönyv, 6.13. pont .


17. Felelősségteljes lótartás és -gondozás (rövid ismertetés)

Jelentés a felelősségteljes lótartásról és -gondozásról [2016/2078(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Julie Girling (A8-0014/2017)

Julie Girling rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Nicola Caputo és Notis Marias.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2017.3.14-i jegyzőkönyv, 6.1. pont .


18. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

György Hölvényi, Emilian Pavel, Zdzisław Krasnodębski, Yana Toom, Kostas Chrysogonos, Florent Marcellesi, Tiziana Beghin, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Matt Carthy, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Javi López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Jordi Solé, Andor Deli, Claudiu Ciprian Tănăsescu, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu, Anna Záborská, Julie Ward, Deirdre Clune és Iuliu Winkler.


19. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 600.410/OJMA).


20. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.45-kor berekesztik.


21. Az ülésszak berekesztése

Az Európai Parlament 2016-2017. évi ülésszakát berekesztették.

A Parlament a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően holnap, kedden, azaz az alábbi napon és órában ül össze: 2017. március 14., 9.00.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat