Rodyklė 
Protokolas
PDF 230kWORD 75k
Pirmadienis, 2017 m. kovo 13 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pareiškimai
 3.Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas
 4.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 5.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 6.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 7.Gautas klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
 8.Gauti platesnės apimties klausimai (DTT 130b straipsnis)
 9.Gauti dokumentai
 10.Darbų programa
 11.Gyvsidabris ***I (diskusijos)
 12.Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmonės valdymo pareiškimas ***I (diskusijos)
 13.Moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje 2014 ir 2015 m. - Vienodas požiūris į vyrus ir moteris dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir dėl prekių tiekimo bei paslaugų teikimo - Pranešimas dėl lyčių lygybei skirtų ES lėšų (diskusijos)
 14.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 15.Didelių duomenų poveikis pagrindinėms teisėms (trumpas pristatymas)
 16.Būtinieji ūkinių triušių apsaugos standartai (trumpas pristatymas)
 17.Arklinių šeimos gyvūnų atsakingas laikymas ir priežiūra (trumpas pristatymas)
 18.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 21.Metinės sesijos pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.00 val.


2. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas Parlamento vardu pareiškė užuojautą San Chosė Pinuloje (Gvatemaloje) esančioje vaikų prieglaudoje 2017 m. kovo 8 d. kilusio gaisro aukų šeimos nariams.

Pirmininkas taip pat priminė, kad kovo 8 d. minima tarptautinė moterų diena, ta proga jis dalyvavo neeiliniame FEMM komiteto posėdyje ir sutiko A. Sacharovo premijos laureates Lamiya Aji Bashar ir Hauwa Ibrahim.

Pirmininkas griežtai pasmerkė nepriimtinus EP nario pareiškimus prieš moteris 2017 m. kovo 1 d. vysktant diskusijoms dėl vyrų ir motertų darbo užmokesčio skirtumų ir patvirtino, kad bus nustatytos atitinkamos sankcijos, kai pasibaigs šiuo metu vykstanti disciplinarinė procedūra.


3. Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas

2017 m. kovo 1 d. ir 2017 m. kovo 2 d. posėdžių protokolai patvirtinti.


4. Komitetų ir delegacijų sudėtis

PPE, S&D, ALDE ir EFDD frakcijų prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

AFET komitetas: Julia Pitera vietoj Jacek Saryusz-Wolski

AFCO komitetas: Michał Boni vietoj Jacek Saryusz-Wolski

PETI komitetas: Jacek Saryusz-Wolski vietoj Julia Pitera

Tyrimų komitas PANA: Victor Negrescu vietoj Cătălin Sorin Ivan

Delegacija ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete bei Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete : Nils Torvalds nebe Delegacijos narys.

REGI komitetas: Raymond Finch vietoj Bill Etheridge.


5. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas paskelbė, kad keli komitetai priėmė sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas pagal DTT 69 c straipsnio 1 dalį:

- LIBE komitetas: remiantis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl atvykimo ir išvykimo sistemos naudojimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/399 (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)). Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- LIBE komitetas: remiantis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008 ir Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)). Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- CULT komitetas: remiantis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 445/2014/ES, kuriuo nustatomi Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033m. (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)). Pranešėjas: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- EMPL komitetas: remiantis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)). Rapporteure: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ECON komitetas, LIBE komitetas: remiantis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2009/101/EB (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)). Pranešėjai: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Pagal DTT 69 c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija (-os), gali iki rytdienos – trečiadienio, kovo 14 d. – vidurnakčio raštu paprašyti, kad dėl komiteto sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus nurodytam terminui nepateikus prašymo balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


6. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2017 m. kovo 15 d. pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (00053/2016/LEX - C8-0108/2017 - 2015/0281(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2016/399 nuostatos, susijusios su atitinkamų duomenų bazių tikrinimo prie išorės sienų sugriežtinimu (00055/2016/LEX - C8-0107/2017 - 2015/0307(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (00001/2017/LEX - C8-0106/2017 - 2013/0140(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 19/2013, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė, ir Reglamentas (ES) Nr. 20/2013, kuriuo įgyvendinama Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė (00061/2016/LEX - C8-0101/2017 - 2015/0112(COD)).


7. Gautas klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Pagal DTT 128 straipsnį buvo pateiktas šis EP narės klausimas, į kurį atsakoma žodžiu:

- (O-000007/2017) kurį pateikė Danuta Maria Hübner AFCO komiteto vardu Komisijai: Europos politinių partijų ir fondų statuto ir finansavimo persvarstymas (2017/2550(RSP)) (B8-0205/2017)


8. Gauti platesnės apimties klausimai (DTT 130b straipsnis)

Pagal DTT 130b straipsnį buvo gautas šis platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama:

- (O-000004/2017/rév.1), kurį pateikė Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu Komisijai: Prekiautojų žmonėmis ir NVO, vykdančių paieškos ir gelbėjimo operacijas Viduržemio jūros regione, bendradarbiavimas (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)


9. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2017/000 TA 2017 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių, Albanijos Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos Respublikos, buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Islandijos Respublikos, Juodkalnijos Respublikos, Kroatijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Rumunijos, Serbijos Respublikos ir Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misijos Kosove* daugiašalio susitarimo dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo sudarymo Sąjungos vardu (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl oro susisiekimo sudarymo Europos Sąjungos vardu (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, TRAN, REGI

2) Parlamento komitetų pranešimai:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

- Pranešimas dėl integruotos Europos Sąjungos Arkties politikos (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI)) - AFET komitetas - ENVI komitetas - Pranešėjas: Urmas Paet - Pranešėja: Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

- Pranešimas dėl lyčių lygybei skirtų ES lėšų (2016/2144(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Clare Moody (A8-0033/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

- Pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos konstitucinio, teisinio ir institucinio poveikio. Lisabonos sutarties teikiamos galimybės (2015/2343(INI)) - AFET komitetas - AFCO komitetas - Pranešėjas: Michael Gahler - Pranešėjas: Esteban González Pons (A8-0042/2017)

- Pranešimas dėl Tarybos direktyvos 2004/113/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo, taikymo (COM(2015)0190 - 2016/2012(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

- Pranešimas Didelių duomenų kiekių poveikis pagrindinėms teisėms: privatumas, duomenų apsauga, nediskriminavimas, saugumas ir teisėsauga (2016/2225(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Ana Gomes (A8-0044/2017)

- Pranešimas Pabėgėlių ir migrantų srautų klausimo sprendimas. ES išorės veiksmų vaidmuo (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI)) - AFET komitetas - DEVE komitetas - Pranešėja: Elena Valenciano - Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

- Pranešimas dėl moterų ir vyrų lygybės Europos Sąjungoje 2014–2015 m. (2016/2249(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėjas: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

- Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Juodkalnijos (2016/2309(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Charles Tannock (A8-0050/2017)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Danijoje pradžios projekto (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Maria Grapini (A8-0051/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą sudarymo projekto (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Graikijoje pradžios projekto (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0053/2017)

- Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (2016/2310(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

- Pranešimas dėl 2018 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija (2016/2323(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)


10. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2017 mars II plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 600.410/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Ketvirtadienis
Pirmininkas, gavęs frakcijų sutikimą, pasiūlė vietoj diskusijų „Sudano, Hassano Abduraheemo ir Abdulmoneno Abdumawla bylų“ tema (darbotvarkės projekto 80 punktas) diskusijas „Zimbabvės, pastoriaus Evano Mawarires bylos“ tema.

Parlamentas pritarė pasiūlymui.

Pirmadienis
ENF frakcija paprašė į darbotvarkę pirmu punktu įtraukti Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiojsios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl „Wikileaks atskleistų CŽV įsilaužimo į IT sistemas priemonių.

Kalbėjo: Marcus Pretzell ENF frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą.

Parlamentas atmetė prašymą.

Kalbėjo: Kristina Winberg, ji paprašė atsisakyti balsavimo dėl Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (Pranešimas Vicky Ford - A8-0251/2016) (darbotvarkės projekto 35 punktas) (Pirmininkas priminė, kad nebuvo pateikta prašymo detalių), ir Beatrix von Storch dėl platesnės apimties klausimo, numatyto popietės posėdžio darbotvarkėje (darbotvarkės projekto 87 punktas) (Pirmininkas patvirtino, kad tam pritarė Pirmininkų sueiga).

Antradienis
GUE/NGL frakcijos prašymas įtraukti į darbotvarkę Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl „Besitęsiančio palestiniečiams priklausančių namų ir pastatų griovimo“ trečiu punktu į popietės posėdžio darbotvarkę po Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo dėl „ES prioritetų 2017 m. JT ŽTT sesijose“ (darbotvarkės projekto 83 punktas).

Kalbėjo: Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, ir Cristian Dan Preda, jis pasisakė prieš.

Parlamentas atmėtė prašymą po vardinio balsavimo (174 nariams balsavus už, 177 – prieš, 16 susilaikus).


Kalbėjo: Sander Loones, prašydamas įtraukti diskusijas dėl padėties Turkijoje (Pirmininkas nurodė, kad nebuvo pateikta prašymo detalių), Tomáš Zdechovský dėl prieš tai pasisakiusio nario pasiūlymo ir Stefan Eck, dėl alternatyvaus pasiūlymo dėl rezoliucijos, kurį pateikė PPE frakcija dėl būtinųjų ūkinių triušių apsaugos standartų, gavimo (Pranešimas Stefan Eck - A8-0011/2017) (Pirmininkas patvirtino, kad dokumentas buvo gautas).

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.


11. Gyvsidabris ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Stefan Eck (A8-0313/2016)

Stefan Eck pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Michel Dantin PPE frakcijos vardu, Massimo Paolucci S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, Mireille D'Ornano ENF frakcijos vardu, Peter Liese, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, João Ferreira, Julia Reid, Pilar Ayuso, Susanne Melior, Norbert Lins (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Christel Schaldemose ir Jiří Pospíšil.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eleftherios Synadinos, Igor Šoltes, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Stefan Eck.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 03 14 protokolo 6.2 punktas.


12. Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmonės valdymo pareiškimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos, susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu, ir Direktyvos 2013/34/ES nuostatos, susijusios su tam tikrais įmonės valdymo pareiškimo elementais [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Olle Ludvigsson (ECON komiteto nuomonės referentas).

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D frakcijos vardu, Hans-Olaf Henkel ECR frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Pascal Durand Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Axel Voss, Anneliese Dodds, Molly Scott Cato, Pavel Svoboda, Paul Tang, Andreas Schwab, Elly Schlein ir Evelyn Regner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Maria Grapini ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Sergio Gaetano Cofferati.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 03 14 protokolo 6.3 punktas.


13. Moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje 2014 ir 2015 m. - Vienodas požiūris į vyrus ir moteris dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir dėl prekių tiekimo bei paslaugų teikimo - Pranešimas dėl lyčių lygybei skirtų ES lėšų (diskusijos)

Pranešimas dėl moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje 2014 ir 2015 m. [2016/2249(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjas: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

Pranešimas dėl Tarybos direktyvos 2004/113/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo, taikymo [2016/2012(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

Pranešimas dėl lyčių lygybei skirtų ES lėšų [2016/2144(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Clare Moody (A8-0033/2017)

Ernest Urtasun, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz ir Clare Moody pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Jiří Maštálka (JURI komiteto nuomonės referentas) ir Eider Gardiazabal Rubial (BUDG komiteto nuomonės referentė).

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Luke Ming Flanagan (CONT komiteto nuomonės referentas), Michaela Šojdrová PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Stanislav Polčák), Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Diane James), Stefan Eck GUE/NGL frakcijos vardu, Monika Vana Verts/ALE frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane James, Constance Le Grip, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Girling, Angelika Mlinar, João Pimenta Lopes, Jordi Solé, Margot Parker, Lampros Fountoulis, Anna Záborská, Pina Picierno, Jana Žitňanská, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Jérôme Lavrilleux, Evelyn Regner, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Linnéa Engström, Dubravka Šuica (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Davor Škrlec), Marc Tarabella (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Urszula Krupa, Lefteris Christoforou, Biljana Borzan, Helga Stevens, Emilian Pavel ir Notis Marias.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Julie Ward, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Maria Grapini ir Marek Jurek.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Ernest Urtasun.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz ir Clare Moody.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 6.9 punktas, 6.10 punktas ir 2017 03 14 protokolo 6.11 punktas.


14. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo S&D frakcijos prašymą dėl paskyrimo:

Delegacija ES ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete: Arndt Kohn vietoj Jutta Steinruck.

Šis paskyrimas bus laikomas patvirtintu, jeigu iki posėdžio protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


15. Didelių duomenų poveikis pagrindinėms teisėms (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl didelių duomenų poveikio pagrindinėms teisėms: privatumui, duomenų apsaugai, nediskriminavimui, saugumui ir teisės aktų vykdymui [2016/2225(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Ana Gomes (A8-0044/2017)

Ana Gomes padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Csaba Sógor ir Victor Negrescu.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2017 03 14 protokolo 6.12 punktas.


16. Būtinieji ūkinių triušių apsaugos standartai (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl būtinųjų ūkinių triušių apsaugos standartų [2016/2077(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Stefan Eck (A8-0011/2017)

Stefan Eck padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Georgios Epitideios, Anna Záborská ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2017 03 14 protokolo 6.13 punktas.


17. Arklinių šeimos gyvūnų atsakingas laikymas ir priežiūra (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl arklinių šeimos gyvūnų atsakingo laikymo ir priežiūros [2016/2078(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Julie Girling (A8-0014/2017)

Julie Girling padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2017 03 14 protokolo 6.1 punktas.


18. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

György Hölvényi, Emilian Pavel, Zdzisław Krasnodębski, Yana Toom, Kostas Chrysogonos, Florent Marcellesi, Tiziana Beghin, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Matt Carthy, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Javi López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Jordi Solé, Andor Deli, Claudiu Ciprian Tănăsescu, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu, Anna Záborská, Julie Ward, Deirdre Clune ir Iuliu Winkler.


19. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 600.410/OJMA).


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.45 val.


21. Metinės sesijos pabaiga

2016-2017 Europos Parlamento sesija baigta.

Vadovaudamasis Sutartimi, Parlamentas susirinks rytoj, antradienį, 2017 m. kovo 14 d. d. 09.00 val.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Teisinė informacija - Privatumo politika