Indekss 
Protokols
PDF 229kWORD 74k
Pirmdiena, 2017. gada 13. marts - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojumi
 3.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 4.Komiteju un delegāciju sastāvs
 5.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 6.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 7.Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (iesniegšana)
 8.Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)
 9.Dokumentu iesniegšana
 10.Darba kārtība
 11.Dzīvsudrabs ***I (debates)
 12.Akcionāru ilgtermiņa iesaistīšana un paziņojums par korporatīvo pārvaldību ***I (debates)
 13.Dzimumu līdztiesība Eiropas Savienībā 2014. un 2015. gadā - Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu - Ziņojums par ES līdzekļiem dzimumu līdztiesības jomā (debates)
 14.Komiteju un delegāciju sastāvs
 15.Lielo datu ietekme uz pamattiesībām (īss izklāsts)
 16.Lauksaimniecības trušu aizsardzības standartu minimums (īss izklāsts)
 17.Zirgu dzimtas dzīvnieku īpašnieku atbildība un šo dzīvnieku aprūpe (īss izklāsts)
 18.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 21.Gadskārtējās sesijas slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.


2. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā izteica līdzjūtību 2017. gada 8. martā Gvatemalas pilsētas San José Pinula jauniešu patvēruma centru izpostījušā ugunsgrēka upuru ģimenēm.

Priekšsēdētājs arī atgādināja par 8. martā atzīmēto Starptautisko sieviešu dienu un informēja par savu līdzdalību FEMM komitejas ārkārtas sanāksmē un tikšanos ar Saharova balvas laureātēm Lamiya Aji Bashar un Hauwa Ibrahim.

Priekšsēdētājs pauda stingru nosodījumu deputātam, kurš 2017. gada 1. martā debatēs par atšķirībām sieviešu un vīriešu atalgojumā bija izteicis nepieņemamus apgalvojumus, kas bija vērsti pret sievietēm, un apstiprināja, ka paziņos par atbilstīgām sankcijām, tiklīdz būs pabeigta patlaban notiekošā disciplinārā procedūra.


3. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana

2017. gada 1. marta un 2017. gada 2. marta sēžu protokoli tika apstiprināti.


4. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc PPE, S&D, ALDE un EFDD grupu pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā:

AFET komiteja: Julia Pitera – Jacek Saryusz-Wolski vietā;

AFCO komiteja: Michał Boni – Jacek Saryusz-Wolski vietā;

PETI komiteja: Jacek Saryusz-Wolski – Julia Pitera vietā;

PANA izmeklēšanas komiteja: Victor Negrescu – Cătălin Sorin Ivan vietā;

Delegācija attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) Apvienotajā parlamentārajā komitejā: Nils Torvalds vairs nav šīs delegācijas loceklis;

REGI komiteja: Raymond Finch – Bill Etheridge vietā.


5. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja par vairāku komiteju lēmumiem sākt iestāžu sarunas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu:

- LIBE komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/399 attiecībā uz ieceļošanas/izceļošanas sistēmas izmantošanu (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)). Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017);

- LIBE komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos un groza Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (ES) Nr. 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)). Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017);

- CULT komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 445/2014/ES, ar ko nosaka Savienības rīcību “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033. gadam (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)). Referents: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017);

- EMPL komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)). Referente: Marita Ulvskog (A8-0064/2017);

- ECON komiteja, LIBE komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un Direktīvu 2009/101/EK (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)). Referenti: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu viena vai vairākas politiskās grupas vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz obligāto minimumu, var līdz nākamās dienas, proti, otrdienas, 2017. gada 14. marta, beigām rakstiski pieprasīt izvirzīt balsošanai lēmumus par sarunu sākšanu.

Ja neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu sākt sarunas nav iesniegts, sarunas var sākt jebkurā laikā pēc minētā termiņa beigām.


6. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2017. gada 15. martā, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 2005/671/TI (00053/2016/LEX - C8-0108/2017 - 2015/0281(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) 2016/399 attiecībā uz pārbaužu pastiprināšanu attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām (00055/2016/LEX - C8-0107/2017 - 2015/0307(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK, un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (00001/2017/LEX - C8-0106/2017 - 2013/0140(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 19/2013, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Tirdzniecības nolīgumā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 20/2013, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses (00061/2016/LEX - C8-0101/2017 - 2015/0112(COD)).


7. Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minēto jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

- (O-000007/2017), kuru uzdeva Danuta Maria Hübner AFCO komitejas vārdā Komisijai: Regulas par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu pārskatīšana (2017/2550(RSP)) (B8-0205/2017).


8. Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)

Ir iesniegta plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (Reglamenta 130.b pants):

- (O-000004/2017/pārsk.1), kuru iesniedza Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā Komisijai: Sadarbība starp cilvēku kontrabandistiem un NVO, kas nodarbojas ar meklēšanas un glābšanas pasākumiem Vidusjūrā (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017).


9. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (EGF/2017/000 TA 2017 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 – 2017/2033(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Melnkalnes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbijas Republiku un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā* par Eiropas Kopējās aviācijas telpas (ECAA) izveidi (15654/2016 - C8-0098/2017 – 2006/0036(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses (13419/2016 - C8-0100/2017 – 2006/0058(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (14942/2016 - C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, TRAN, REGI

2. Parlamenta komiteju iesniegtie ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Simona Bonafè (A8-0029/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Simona Bonafè (A8-0031/2017).

- Ziņojums par integrētu Eiropas Savienības politiku attiecībā uz Arktiku (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI)) - AFET komiteja - ENVI komiteja - Referents: Urmas Paet - Referente: Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017).

- Ziņojums par ES līdzekļiem dzimumu līdztiesības jomā (2016/2144(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Clare Moody (A8-0033/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Simona Bonafè (A8-0034/2017).

- Ziņojums par kopējas drošības un aizsardzības politikas konstitucionālajām, juridiskajām un institucionālajām sekām: Lisabonas līguma sniegtās iespējas (2015/2343(INI)) - AFET komiteja - AFCO komiteja - Referents: Michael Gahler - Referents: Esteban González Pons (A8-0042/2017).

- Ziņojums par to, kā tiek piemērota Padomes Direktīva 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu (COM(2015)0190 - 2016/2012(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017).

- Ziņojums par lielo datu ietekmi uz pamattiesībām — privātums, datu aizsardzība, nediskriminācija, drošība un tiesībaizsardzība (2016/2225(INI)) - LIBE komiteja - Referente: Ana Gomes (A8-0044/2017).

- Ziņojums par bēgļu un migrantu pārvietošanās jautājumu risināšanu: ES ārējās darbības nozīme (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI)) - AFET komiteja - DEVE komiteja - Referente: Elena Valenciano - Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017).

- Ziņojums par dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā 2014. un 2015. gadā (2016/2249(INI)) - FEMM komiteja - Referents: Ernest Urtasun (A8-0046/2017).

- Ziņojums par Komisijas 2016. gada ziņojumu par Melnkalni (2016/2309(INI)) - AFET komiteja - Referents: Charles Tannock (A8-0050/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Dānija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)) - LIBE komiteja - Referente: Maria Grapini (A8-0051/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)) - INTA komiteja - Referents: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Grieķija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A8-0053/2017).

- Ziņojums par Komisijas 2016. gada ziņojumu par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (2016/2310(INI)) - AFET komiteja - Referents: Ivo Vajgl (A8-0055/2017).

- Ziņojums par 2018. gada budžeta izstrādes vispārējām pamatnostādnēm, III iedaļa — Komisija (2016/2323(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017).


10. Darba kārtība

Bija izdalīts 2017. gada marta II sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 600.410/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Ceturtdiena
Sēdes vadītājs ar politisko grupu piekrišanu ierosināja aizstāt debates par tematu “Sudāna, Hassan Abduraheem un Abdulmonen Abdumawla lietas (PDOJ 80. punkts) ar debatēm par tematu “Zimbabve, mācītāja Evan Mawarire lieta”.

Parlaments atbalstīja priekšlikumu.

Pirmdiena
ENF grupas pieprasījums kā pirmo punktu darba kārtībā iekļaut Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par tematu “Wikileaks atklātā informācija par CIP hakeru izmantotajiem instrumentiem.

Uzstājās Marcus Pretzell ENF grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Uzstājās Kristina Winberg, pieprasot svītrot no darba kārtības balsojumu par Vicky Ford ziņojumu (A8-0251/2016) “Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole” (PDOJ 35. punkts) (sēdes vadītājs norādīja, ka pieprasījums nav iesniegts noteiktajā termiņā), un Beatrix von Storch par ceturtdienas pēcpusdienas darba kārtībā plānotā punkta “Plašas interpelācijas” (PDOJ 87. punkts) nosaukumu (sēdes vadītājs apstiprināja, ka Priekšsēdētāju konference ir vienojusies par šādu nosaukumu).

Otrdiena
GUE/NGL grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā pēc Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojuma par tematu “ES prioritātes ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada sesijās (PDOJ 83. punkts) kā trešo punktu iekļaut Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par tematu “Palestīniešu ēku un struktūru nepārtrauktā izpostīšana”.

Uzstājās Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Cristian Dan Preda, iebilstot pret pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta (174 par, 177 pret, 16 atturas), Parlaments pieprasījumu noraidīja.


Uzstājās Sander Loones, pieprasot rīkot debates par stāvokli Turcijā (sēdes vadītājs norādīja, ka pieprasījums nav iesniegts noteiktajā termiņā), Tomáš Zdechovský par iepriekšējā runātāja uzstāšanos un Stefan Eck par PPE grupas iesniegtā alternatīvā rezolūcijas priekšlikuma par lauksaimniecības trušu aizsardzības standartu minimumu pieņemamību (Stefan Eck ziņojums - A8-0011/2017) (sēdes vadītājs apstiprināja teksta pieņemamību).

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


11. Dzīvsudrabs ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzīvsudrabu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Stefan Eck (A8-0313/2016).

Stefan Eck iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Michel Dantin PPE grupas vārdā, Massimo Paolucci S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā, Peter Liese, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, João Ferreira, Julia Reid, Pilar Ayuso, Susanne Melior, Norbert Lins, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Christel Schaldemose un Jiří Pospíšil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eleftherios Synadinos, Igor Šoltes, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias un Nicola Caputo.

Uzstājās Věra Jourová un Stefan Eck.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.3.2017. protokola 6.2. punkts.


12. Akcionāru ilgtermiņa iesaistīšana un paziņojums par korporatīvo pārvaldību ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu un Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz paziņojuma par korporatīvo pārvaldību dažiem elementiem [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015).

Sergio Gaetano Cofferati iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Olle Ludvigsson (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs).

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D grupas vārdā, Hans-Olaf Henkel ECR grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Pascal Durand Verts/ALE grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Axel Voss, Anneliese Dodds, Molly Scott Cato, Pavel Svoboda, Paul Tang, Andreas Schwab, Elly Schlein un Evelyn Regner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Maria Grapini un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Věra Jourová un Sergio Gaetano Cofferati.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.3.2017. protokola 6.3. punkts.


13. Dzimumu līdztiesība Eiropas Savienībā 2014. un 2015. gadā - Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu - Ziņojums par ES līdzekļiem dzimumu līdztiesības jomā (debates)

Ziņojums par sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropas Savienībā 2014.–2015. gadā [2016/2249(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referents: Ernest Urtasun (A8-0046/2017).

Ziņojums par to, kā tiek piemērota Padomes Direktīva 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu [2016/2012(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017).

Ziņojums par ES līdzekļiem dzimumu līdztiesības jomā [2016/2144(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Clare Moody (A8-0033/2017).

Ernest Urtasun, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz un Clare Moody iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Jiří Maštálka (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs) un Eider Gardiazabal Rubial (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja).

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Luke Ming Flanagan (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Stanislav Polčák, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Diane James, Stefan Eck GUE/NGL grupas vārdā, Monika Vana Verts/ALE grupas vārdā, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Diane James, pie grupām nepiederoša deputāte, Constance Le Grip, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Girling, Angelika Mlinar, João Pimenta Lopes, Jordi Solé, Margot Parker, Lampros Fountoulis, Anna Záborská, Pina Picierno, Jana Žitňanská, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Jérôme Lavrilleux, Evelyn Regner, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Linnéa Engström, Dubravka Šuica, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Davor Škrlec, Marc Tarabella, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Urszula Krupa, Lefteris Christoforou, Biljana Borzan, Helga Stevens, Emilian Pavel un Notis Marias.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Julie Ward, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Maria Grapini un Marek Jurek.

Uzstājās Věra Jourová un Ernest Urtasun.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Agnieszka Kozłowska-Rajewicz un Clare Moody.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.9. punkts, 6.10. punkts un 14.3.2017. protokola 6.11. punkts.


14. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis S&D grupas pieprasījumu iecelt amatā turpmāk minēto deputātu:

Delegācija ES un Albānijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā: Arndt Kohn – Jutta Steinruck vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


15. Lielo datu ietekme uz pamattiesībām (īss izklāsts)

Ziņojums par lielo datu ietekmi uz pamattiesībām — privātums, datu aizsardzība, nediskriminācija, drošība un tiesībaizsardzība [2016/2225(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Ana Gomes (A8-0044/2017).

Ana Gomes iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Csaba Sógor un Victor Negrescu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 14.3.2017. protokola 6.12. punkts.


16. Lauksaimniecības trušu aizsardzības standartu minimums (īss izklāsts)

Ziņojums par lauksaimniecības trušu aizsardzības standartu minimumu [2016/2077(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Stefan Eck (A8-0011/2017).

Stefan Eck iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Georgios Epitideios, Anna Záborská un Stanislav Polčák.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 14.3.2017. protokola 6.13. punkts.


17. Zirgu dzimtas dzīvnieku īpašnieku atbildība un šo dzīvnieku aprūpe (īss izklāsts)

Ziņojums par zirgu dzimtas dzīvnieku īpašnieku atbildību un šo dzīvnieku aprūpi [2016/2078(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Julie Girling (A8-0014/2017).

Julie Girling iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Nicola Caputo un Notis Marias.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 14.3.2017. protokola 6.1. punkts.


18. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

György Hölvényi, Emilian Pavel, Zdzisław Krasnodębski, Yana Toom, Kostas Chrysogonos, Florent Marcellesi, Tiziana Beghin, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Matt Carthy, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Javi López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Jordi Solé, Andor Deli, Claudiu Ciprian Tănăsescu, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu, Anna Záborská, Julie Ward, Deirdre Clune un Iuliu Winkler.


19. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 600.410/OJMA).


20. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.45.


21. Gadskārtējās sesijas slēgšana

Eiropas Parlamenta 2016.–2017. gada sesija tika slēgta.

Saskaņā ar Līguma noteikumiem Parlaments sanāks nākamajā dienā – otrdien, 2017. gada 14. martā, plkst. 9.00.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Juridisks paziņojums - Privātuma politika