Index 
Notulen
PDF 229kWORD 75k
Maandag 13 maart 2017 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van het voorzitterschap
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 4.Samenstelling commissies en delegaties
 5.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 6.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 7.Vraag met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 8.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)
 9.Ingekomen stukken
 10.Regeling van de werkzaamheden
 11.Kwik ***I (debat)
 12.Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance ***I (debat)
 13.Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2014/2015 - Gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten - Verslag over EU-middelen voor gendergelijkheid (debat)
 14.Samenstelling commissies en delegaties
 15.De gevolgen van big data voor de grondrechten (korte presentatie)
 16.Minimumnormen voor de bescherming van tamme konijnen (korte presentatie)
 17.Verantwoordelijk bezit en verzorging van paardachtigen (korte presentatie)
 18.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 21.Sluiting van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.00 uur geopend.


2. Verklaringen van het voorzitterschap

De Voorzitter betuigt namens het Parlement zijn medeleven aan de famillies van de slachtoffers van de brand die op 8 maart 2017 een kindertehuis heeft verwoest in San José Pinula, Guatemala.

De Voorzitter herinnert tevens aan de viering van Internationale Vrouwendag op 8 maart, zijn deelname aan de buitengewone vergadering van de Commissiee FEMM en zijn ontmoeting met Lamiya Aji Bashar en Hauwa Ibrahim, winnaars van de Sacharovprijs.

De Voorzitter spreekt zijn krachtige veroordeling uit over het lid dat op 1 maart 2017, tijdens het debat over de loonkloof tussen mannen en vrouwen, onaanvaardbare uitlatingen over vrouwen heeft gebezigd, en bevestigt dat hij na de momenteel lopende tuchtprocedure passende sancties zal aankondigen.


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen

De notulen van de vergaderingen van 1 maart 2017 en 2 maart 2017 worden goedgekeurd.


4. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de fracties PPE, S&D, ALDE en EFDD bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie AFET: Julia Pitera in de plaats van Jacek Saryusz-Wolski

Commissie AFCO: Michał Boni in de plaats van Jacek Saryusz-Wolski

Commissie PETI: Jacek Saryusz-Wolski in de plaats van Julia Pitera

PANA-enquêtecommissie van het Europees Parlement: Victor Negrescu in de plaats van Cătălin Sorin Ivan

Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER): Nils Torvalds is geen lid meer

Commissie REGI: Raymond Finch in de plaats van Bill Etheridge.


5. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter kondigt het besluit van een aantal commissies aan om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement:

- Commissie LIBE, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 in verband met het gebruik van het inreis-uitreissysteem (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)). Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- Commissie LIBE, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008 en Verordening (EU) nr. 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)). Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- Commissie CULT, op basis van het verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr.445/2014/EU tot vaststelling van een actie van de Unie voor het evenement "Culturele hoofdsteden van Europa" voor de periode 2020 tot 2033 (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)). Rapporteur: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- Commissie EMPL, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)). Rapporteur: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- Commissie ECON, Commissie LIBE, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)). Rapporteurs: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, schriftelijk verzoeken, vóór morgen middernacht, woensdag 14 maart, dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.


6. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede woensdag 15 maart 2017 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad (00053/2016/LEX - C8-0108/2017 - 2015/0281(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 inzake het aanscherpen van de controles aan de hand van relevante databanken aan de buitengrenzen (00055/2016/LEX - C8-0107/2017 - 2015/0307(COD))

- Verordening van het europees Parlement en de Raad betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (00001/2017/LEX - C8-0106/2017 - 2013/0140(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 19/2013 tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 20/2013 tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds (00061/2016/LEX - C8-0101/2017 - 2015/0112(COD)).


7. Vraag met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vraag met verzoek om mondeling antwoord werd door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000007/2017) van Danuta Maria Hübner, namens de Commissie AFCO, aan de Commissie: Herziening van de verordening betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en stichtingen (2017/2550(RSP)) (B8-0205/2017)


8. Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)

De volgende uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat werd ingediend (artikel 130 ter van het Reglement):

- (O-000004/2017/rev.1) van Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: Samenwerking tussen mensenhandelaars en ngo's betrokken bij opsporings- en reddingsacties in het Middellandse Zeegebied (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)


9. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2017/000 TA 2017 — Technische bijstand op initiatief van de Commissie) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië, de Republiek IJsland, de Republiek Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Servië, Roemenië en de Missie van de Verenigde Naties voor interimbestuur in Kosovo betreffende de totstandbrenging van een Europese gemeenschappelijke luchtvaartruimte (ECAA) (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Voorstel voor een Besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Verenigde Staten van Amerika anderzijds (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014 2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, TRAN, REGI

2) van de parlementaire commissies, de verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

- Verslag over een geïntegreerd EU-beleid voor het Noordpoolgebied (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI)) - commissie AFET - commissie ENVI - Rapporteur: Urmas Paet - Rapporteur: Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

- Verslag over EU-middelen voor gendergelijkheid (2016/2144(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Clare Moody (A8-0033/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

- Verslag over constitutionele, juridische en institutionele gevolgen van een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid: door het Verdrag van Lissabon geboden mogelijkheden (2015/2343(INI)) - commissie AFET - commissie AFCO - Rapporteur: Michael Gahler - Rapporteur: Esteban González Pons (A8-0042/2017)

- Verslag over de toepassing van Richtlijn 2004/113/EG van de Raad houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten (COM(2015)0190 - 2016/2012(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

- Verslag over de gevolgen van big data voor de grondrechten: persoonlijke levenssfeer, gegevensbescherming, non-discriminatie, veiligheid en rechtshandhaving (2016/2225(INI)) - commissie LIBE - Rapporteur: Ana Gomes (A8-0044/2017)

- Verslag over de aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa: de rol van het externe optreden van de EU (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI)) - commissie AFET - commissie DEVE - Rapporteur: Elena Valenciano - Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

- Verslag over gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie 2014-2015 (2016/2249(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

- Verslag over het verslag 2016 van de Commissie over Montenegro (2016/2309(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Charles Tannock (A8-0050/2017)

- * Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Denemarken (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Maria Grapini (A8-0051/2017)

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad tot sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

- * Verslag over het uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Griekenland (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A8-0053/2017)

- Verslag over het verslag van de Commissie 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2016/2310(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

- Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2018, afdeling III – Commissie (2016/2323(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)


10. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van maart II 2017 (PE 600.410/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Donderdag
In overleg met de fracties stelt de Voorzitter voor het debat over "Sudan, de gevallen van Hassan Abduraheem en Abdulmonen Abdumawla" (punt 80 PDOJ) te vervangen door een debat over "Zimbabwe, de zaak van pastor Evan Mawarire".

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel.

Maandag
Verzoek van de ENF-Fractie om een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over "Onthullingen door Wikileaks over door de CIA gebruikte hackinstrumenten" als eerste punt op de agenda te plaatsen.

Het woord wordt gevoerd door Marcus Pretzell, namens de ENF-Fractie, die het verzoek toelicht.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Het woord wordt gevoerd door Kristina Winberg, die verzoekt om de stemming over Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (Verslag Vicky Ford - A8-0251/2016) (punt 35 PDOJ) van de agenda te halen (de Voorzitter wijst erop dat het verzoek niet binnen de voorgeschreven termijn is ingediend), en Beatrix von Storch, over de titel van het punt "Uitgebreide interpelaties" op de agenda van donderdagmiddag (punt 87 PDOJ) (de Voorzitter deelt mee dat de titel is overeengekomen door de Conferentie van voorzitters).

Dinsdag
Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over "Voortdurende vernielingen aan huizen en structuren van de Palestijnen" als derde punt van de namiddag te houden, na de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over "Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017" (punt 83 PDOJ).

Het woord wordt gevoerd door Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Cristian Dan Preda, die zijn bezwaar hiertegen uit.

Het Parlement verwerpt het verzoek bij hoofdelijke stemming (174 voor, 177 tegen, 16 onthoudingen).


Het woord wordt gevoerd door Sander Loones, die verzoekt om een debat over de situatie in Turkije (de Voorzitter geeft aan dat het verzoek niet binnen de voorgeschreven termijn is ingediend), Tomáš Zdechovský, over het betoog van de voorgaande spreker, en Stefan Eck, over de ontvankelijkheid van de alternatieve ontwerpresolutie, ingediend door de PPE-Fractie, over minimumnormen voor de bescherming van tamme konijnen (Verslag Stefan Eck - A8-0011/2017) (de Voorzitter bevestigt dat de tekst ontvankelijk is).

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


11. Kwik ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Stefan Eck (A8-0313/2016)

Stefan Eck leidt het verslag in.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Michel Dantin, namens de PPE-Fractie, Massimo Paolucci, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, Peter Liese, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, João Ferreira, Julia Reid, Pilar Ayuso, Susanne Melior, Norbert Lins, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Christel Schaldemose en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eleftherios Synadinos, Igor Šoltes, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Stefan Eck.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 14.3.2017.


12. Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft en van Richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde onderdelen van de verklaring inzake corporate governance betreft [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Olle Ludvigsson (rapporteur voor advies van de Commissie ECON).

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Sylvia-Yvonne Kaufmann, namens de S&D-Fractie, Hans-Olaf Henkel, namens de ECR-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Pascal Durand, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Axel Voss, Anneliese Dodds, Molly Scott Cato, Pavel Svoboda, Paul Tang, Andreas Schwab, Elly Schlein en Evelyn Regner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Maria Grapini en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Sergio Gaetano Cofferati.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 14.3.2017.


13. Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2014/2015 - Gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten - Verslag over EU-middelen voor gendergelijkheid (debat)

Verslag over gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2014/2015 [2016/2249(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

Verslag over de toepassing van Richtlijn 2004/113/EG van de Raad houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten [2016/2012(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

Verslag over EU-middelen voor gendergelijkheid [2016/2144(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Clare Moody (A8-0033/2017)

Ernest Urtasun, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz en Clare Moody leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jiří Maštálka (rapporteur voor advies van de Commissie JURI) en Eider Gardiazabal Rubial (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG).

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Luke Ming Flanagan (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Stanislav Polčák, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Diane James, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, Monika Vana, namens de Verts/ALE-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, Constance Le Grip, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Girling, Angelika Mlinar, João Pimenta Lopes, Jordi Solé, Margot Parker, Lampros Fountoulis, Anna Záborská, Pina Picierno, Jana Žitňanská, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Jérôme Lavrilleux, Evelyn Regner, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Linnéa Engström, Dubravka Šuica, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Davor Škrlec, Marc Tarabella, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Urszula Krupa, Lefteris Christoforou, Biljana Borzan, Helga Stevens, Emilian Pavel en Notis Marias.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Julie Ward, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Maria Grapini en Marek Jurek.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Ernest Urtasun.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Agnieszka Kozłowska-Rajewicz en Clare Moody.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.9, punt 6.10 en punt 6.11 van de notulen van 14.3.2017.


14. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië: Arndt Kohn in de plaats van Jutta Steinruck.

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


15. De gevolgen van big data voor de grondrechten (korte presentatie)

Verslag over de gevolgen van big data voor de grondrechten: privacy, gegevensbescherming, niet-discriminatie, veiligheid en wetshandhaving [2016/2225(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Ana Gomes (A8-0044/2017)

Ana Gomes presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Csaba Sógor en Victor Negrescu.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 6.12 van de notulen van 14.3.2017.


16. Minimumnormen voor de bescherming van tamme konijnen (korte presentatie)

Verslag over minimumnormen voor de bescherming van tamme konijnen [2016/2077(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Stefan Eck (A8-0011/2017)

Stefan Eck presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Georgios Epitideios, Anna Záborská en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 6.13 van de notulen van 14.3.2017.


17. Verantwoordelijk bezit en verzorging van paardachtigen (korte presentatie)

Verslag over verantwoordelijk bezit en verzorging van paardachtigen [2016/2078(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Julie Girling (A8-0014/2017)

Julie Girling presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 14.3.2017.


18. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

György Hölvényi, Emilian Pavel, Zdzisław Krasnodębski, Yana Toom, Kostas Chrysogonos, Florent Marcellesi, Tiziana Beghin, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Matt Carthy, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Javi López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Jordi Solé, Andor Deli, Claudiu Ciprian Tănăsescu, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu, Anna Záborská, Julie Ward, Deirdre Clune en Iuliu Winkler.


19. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 600.410/OJMA).


20. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.45 uur gesloten.


21. Sluiting van de zitting

De zitting 2016-2017 van het Europees Parlement is gesloten.

Krachtens het bepaalde in het Verdrag zal het Parlement morgen, dinsdag 14 maart 2017, om 09.00 uur bijeenkomen.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Juridische mededeling - Privacybeleid