Index 
Proces-verbal
PDF 231kWORD 74k
Luni, 13 martie 2017 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Declarații ale președinției
 3.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 4.Componența comisiilor și delegațiilor
 5.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 6.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 7.Întrebare cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 8.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)
 9.Depunere de documente
 10.Ordinea lucrărilor
 11.Mercurul ***I (dezbatere)
 12.Implicarea pe termen lung a acţionarilor şi declaraţia privind guvernanţa corporativă ***I (dezbatere)
 13.Egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2014-2015 - Egalitatea de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii - Raport referitor la fondurile UE pentru egalitatea de gen (dezbatere)
 14.Componența comisiilor și delegațiilor
 15.Implicațiile megadatelor asupra drepturilor fundamentale (prezentare succintă)
 16.Norme minime de protecție a iepurilor de fermă (prezentare succintă)
 17.Deținerea și îngrijirea responsabilă a ecvideelor (prezentare succintă)
 18.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 20.Ridicarea ședinței
 21.Încheierea sesiunii anuale
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 17.00.


2. Declarații ale președinției

Președintele a transmis din partea Parlamentului condoleanțe familiilor victimelor incendiului care, la 8 martie 2017, a distrus un centru de primire a minorilor din orașul San José Pinula din Guatemala.

Președintele a amintit, de asemenea, că, la 8 martie, s-a sărbătorit Ziua Internațională a Femeii. Cu această ocazie, a participat la reuniunea extraordinară a Comisiei FEMM și s-a întâlnit cu Lamiya Aji Bashar și Hauwa Ibrahim, laureate ale Premiului Saharov.

Președintele a condamnat ferm cuvintele rostite de deputatul care, la 1 martie 2017, în timpul dezbaterii privind diferența de remunerare între femei și bărbați, a folosit un limbaj inacceptabil împotriva femeilor și a confirmat că va anunța sancțiunile care se impun după încheierea procedurii disciplinare aflate în curs.


3. Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente

Procesele-verbale ale ședințelor din 1 martie 2017 și 2 martie 2017 au fost aprobate.


4. Componența comisiilor și delegațiilor

La cererea PPE, S&D, ALDE și EFDD, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

AFET: Julia Pitera în locul lui Jacek Saryusz-Wolski

AFCO: Michał Boni în locul lui Jacek Saryusz-Wolski

PETI: Jacek Saryusz-Wolski în locul lui Julia Pitera

Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală : Victor Negrescu în locul lui Cătălin Sorin Ivan

Delegația pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE): Nils Torvalds nu mai este membru

REGI: Raymond Finch în locul lui Bill Etheridge.


5. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură:

- LIBE, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește utilizarea sistemului de intrare/ieșire (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)). Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- LIBE, pe baza Raportului referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi privește pe resortisanții țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)). Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- CULT, pe baza Raportului referitor la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)). Raportor: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- EMPL, pe baza Raportului referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)). Raportoare: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ECON, LIBE, pe baza Raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)). Raportori: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu pot solicita în scris ca o decizie a comisiei de a iniția negocieri să fie supusă la vot, înainte de miezul nopții de mâine, miercuri, 14 martie.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen în cazul în care nu se primește nicio astfel de cerere de vot în Parlament cu privire la decizia de a iniția negocieri.


6. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri, 15 martie 2017, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului (00053/2016/LEX - C8-0108/2017 - 2015/0281(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește consolidarea verificărilor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe (00055/2016/LEX - C8-0107/2017 - 2015/0307(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (00001/2017/LEX - C8-0106/2017 - 2013/0140(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 19/2013 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 20/2013 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte (00061/2016/LEX - C8-0101/2017 - 2015/0112(COD)).


7. Întrebare cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Următoarea întrebare cu solicitare de răspuns oral a fost depusă de deputați (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000007/2017) adresată de Danuta Maria Hübner, în numele Comisiei AFCO, Comisiei: Reexaminarea regulamentului privind statutul și finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene (2017/2550(RSP)) (B8-0205/2017)


8. Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)

S-a depus următoarea interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (articolul 130b din Regulamentul de procedură):

- (O-000004/2017/rev.1) adresată de Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, Comisiei: Cooperarea dintre traficanții de ființe umane și ONG-urile implicate în activitățile de căutare și salvare în Marea Mediterană (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)


9. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2017/000 TA 2017 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului multilateral între Comunitatea Europeană și statele sale membre, Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia și Misiunea administrației interimare a Națiunilor Unite în Kosovo* privind înființarea unui spațiu aerian comun european (SACE) (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

retrimis

fond :

TRAN

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE))

retrimis

fond :

TRAN

- Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

aviz :

DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, TRAN, REGI

2) de comisiile parlamentare, următoarele rapoarte

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)) - ENVI - Raportoare: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de deșeuri (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)) - ENVI - Raportoare: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

- Raport referitor la o politică integrată a Uniunii Europene pentru regiunea arctică (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI)) - AFET - ENVI - Raportor: Urmas Paet - Raportoare: Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

- Raport referitor la fondurile UE pentru egalitatea de gen (2016/2144(INI)) - FEMM - Raportoare: Clare Moody (A8-0033/2017)

- ***I Raport referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) - ENVI - Raportoare: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

- Raport referitor la implicațiile constituționale, juridice și instituționale ale politicii de securitate și apărare comune: posibilitățile oferite de Tratatul de la Lisabona (2015/2343(INI)) - AFET - AFCO - Raportor: Michael Gahler - Raportor: Esteban González Pons (A8-0042/2017)

- Raport referitor la aplicarea Directivei 2004/113/CE a Consiliului de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (COM(2015)0190 - 2016/2012(INI)) - FEMM - Raportoare: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

- Raport referitor la implicațiile megadatelor asupra drepturilor fundamentale: viața privată, protecția datelor, nediscriminarea, securitatea și impunerea respectării legii (2016/2225(INI)) - LIBE - Raportoare: Ana Gomes (A8-0044/2017)

- Raport referitor la abordarea deplasărilor refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI)) - AFET - DEVE - Raportoare: Elena Valenciano - Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

- Raport referitor la egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2014-2015 (2016/2249(INI)) - FEMM - Raportor: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

- Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2016 privind Muntenegru (2016/2309(INI)) - AFET - Raportor: Charles Tannock (A8-0050/2017)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Danemarca (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)) - LIBE - Raportoare: Maria Grapini (A8-0051/2017)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)) - INTA - Raportor: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Grecia (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A8-0053/2017)

- Raport referitor la Raportul Comisiei privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei pe 2016 (2016/2310(INI)) - AFET - Raportor: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

- Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2018, secțiunea III – Comisia (2016/2323(BUD)) - BUDG - Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)


10. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din mars II 2017 (PE 600.410/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Joi
Cu acordul grupurilor politice, Președintele a propus înlocuirea dezbaterii pe tema „Sudan, cazurile lui Hassan Abduraheem și Abdulmonen Abdumawla (punctul 80 din PDOJ) cu o dezbatere pe tema „Zimbabwe, cazul pastorului Evan Mawarire”.

Parlamentul și-a dat acordul cu privire la propunere.

Luni
Solicitarea Grupului ENF de a introduce ca prim punct de pe ordinea de zi o declarație a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate pe tema „Dezvăluiri ale Wikileaks cu privire la instrumentele de hacking folosite de CIA.

Au intervenit: Marcus Pretzell, în numele Grupului ENF, care a motivat solicitarea.

Parlamentul a respins cererea.

Au intervenit: Kristina Winberg, care a solicitat eliminarea votării raportului referitor la „Controlul achiziționării și deținerii de arme” (Raport Vicky Ford - A8-0251/2016) (punctul 35 din PDOJ) (Președintele a reamintit că solicitarea nu a fost prezentată în termenele stabilite), și Beatrix von Storch, cu privire la titlul punctului „Interpelări majore” prevăzut pentru ordinea de zi de joi după-masă (punctul 87 din PDOJ) (Președintele a confirmat că titlul a fost convenit de Conferința președinților).

Marți
Solicitarea Grupului GUE/NGL de a înscrie pe ordinea de zi o declarație a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate pe tema „Demolarea continuă a unor case și structuri care aparțin palestinienilor” ca al treilea punct de după-masă, după declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate pe tema Prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017 (punctul 83 din PDOJ).

Au intervenit: Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat solicitarea, și Cristian Dan Preda, împotriva acestei solicitări.

Prin AN (174 pentru, 177 contra, 16 abțineri), Parlamentul a respins solicitarea.


Au intervenit: Sander Loones, pentru a solicita o dezbatere privind situația din Turcia (Președintele a indicat că solicitarea nu a fost prezentată în termenele stabilite), Tomáš Zdechovský, cu privire la intervenția precedentă, și Stefan Eck, cu privire la admisibilitatea propunerii alternative de rezoluție prezentate de Grupul PPE referitoare la normele minime de protecție a iepurilor de fermă (Raport Stefan Eck - A8-0011/2017) (Președintele a confirmat că textul este admisibil).

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


11. Mercurul ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Stefan Eck (A8-0313/2016)

Stefan Eck și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Michel Dantin, în numele Grupului PPE, Massimo Paolucci, în numele Grupului S&D, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, Peter Liese, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, João Ferreira, Julia Reid, Pilar Ayuso, Susanne Melior, Norbert Lins, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Christel Schaldemose și Jiří Pospíšil.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eleftherios Synadinos, Igor Šoltes, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias și Nicola Caputo.

Au intervenit: Věra Jourová și Stefan Eck.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.2 al PV din 14.3.2017.


12. Implicarea pe termen lung a acţionarilor şi declaraţia privind guvernanţa corporativă ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește anumite elemente ale declarației privind guvernanța corporativă [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati și-a prezentat raportul.

A intervenit Olle Ludvigsson (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON).

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, în numele Grupului S&D, Hans-Olaf Henkel, în numele Grupului ECR, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Pascal Durand, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Axel Voss, Anneliese Dodds, Molly Scott Cato, Pavel Svoboda, Paul Tang, Andreas Schwab, Elly Schlein și Evelyn Regner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Maria Grapini și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit: Věra Jourová și Sergio Gaetano Cofferati.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.3 al PV din 14.3.2017.


13. Egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2014-2015 - Egalitatea de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii - Raport referitor la fondurile UE pentru egalitatea de gen (dezbatere)

Raport referitor la egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2014-2015 [2016/2249(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportor: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

Raport referitor la aplicarea Directivei 2004/113/CE a Consiliului de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii [2016/2012(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

Raport referitor la fondurile UE pentru egalitatea de gen [2016/2144(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Clare Moody (A8-0033/2017)

Ernest Urtasun, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz și Clare Moody și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Jiří Maštálka (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI) și Eider Gardiazabal Rubial (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG).

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Luke Ming Flanagan (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Stanislav Polčák, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Diane James, Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, Monika Vana, în numele Grupului Verts/ALE, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Diane James, neafiliată, Constance Le Grip, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Girling, Angelika Mlinar, João Pimenta Lopes, Jordi Solé, Margot Parker, Lampros Fountoulis, Anna Záborská, Pina Picierno, Jana Žitňanská, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Jérôme Lavrilleux, Evelyn Regner, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Linnéa Engström, Dubravka Šuica, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Davor Škrlec, Marc Tarabella, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Urszula Krupa, Lefteris Christoforou, Biljana Borzan, Helga Stevens, Emilian Pavel și Notis Marias.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Julie Ward, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Maria Grapini și Marek Jurek.

Au intervenit: Věra Jourová și Ernest Urtasun.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz și Clare Moody.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.9, punctul 6.10 și punctul 6.11 al PV din 14.3.2017.


14. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului S&D următoarea propunere de numire:

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania: Arndt Kohn în locul lui Jutta Steinruck.

Această numire se consideră ratificată dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


15. Implicațiile megadatelor asupra drepturilor fundamentale (prezentare succintă)

Raport referitor la implicațiile megadatelor asupra drepturilor fundamentale: viața privată, protecția datelor, nediscriminarea, securitatea și impunerea respectării legii [2016/2225(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Ana Gomes (A8-0044/2017)

Ana Gomes a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Csaba Sógor și Victor Negrescu.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 6.12 al PV din 14.3.2017.


16. Norme minime de protecție a iepurilor de fermă (prezentare succintă)

Raport referitor la normele minime de protecție a iepurilor de fermă [2016/2077(INI)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Stefan Eck (A8-0011/2017)

Stefan Eck a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Georgios Epitideios, Anna Záborská și Stanislav Polčák.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 6.13 al PV din 14.3.2017.


17. Deținerea și îngrijirea responsabilă a ecvideelor (prezentare succintă)

Raport referitor la deținerea și îngrijirea responsabilă a ecvideelor [2016/2078(INI)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Julie Girling (A8-0014/2017)

Julie Girling a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Nicola Caputo și Notis Marias.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 6.1 al PV din 14.3.2017.


18. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

György Hölvényi, Emilian Pavel, Zdzisław Krasnodębski, Yana Toom, Kostas Chrysogonos, Florent Marcellesi, Tiziana Beghin, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Matt Carthy, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Javi López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Jordi Solé, Andor Deli, Claudiu Ciprian Tănăsescu, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu, Anna Záborská, Julie Ward, Deirdre Clune și Iuliu Winkler.


19. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 600.410/OJMA).


20. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.45.


21. Încheierea sesiunii anuale

Sesiunea 2016-2017 a Parlamentului European s-a încheiat.

În conformitate cu dispozițiile din tratat, Parlamentul se reunește mâine, marți 14 martie 2017, la 9.00.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Aviz juridic - Politica de confidențialitate