Kazalo 
Zapisnik
PDF 226kWORD 74k
Ponedeljek, 13. marec 2017 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjave predsedstva
 3.Sprejetje zapisnikov predhodnih sej
 4.Sestava odborov in delegacij
 5.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika)
 6.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 7.Vprašanje za ustni odgovor (predložitev)
 8.Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (predložitev)
 9.Predložitev dokumentov
 10.Razpored dela
 11.Živo srebro ***I (razprava)
 12.Dolgoročno sodelovanje delničarjev in izjava o upravljanju podjetij ***I (razprava)
 13.Enakost žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015 - Enako obravnavanje moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi - Poročilo o sredstvih EU za enakost spolov (razprava)
 14.Sestava odborov in delegacij
 15.Posledice velepodatkov za temeljne pravice (kratka predstavitev)
 16.Minimalni standardi za zaščito gojenih kuncev (kratka predstavitev)
 17.Odgovorno lastništvo in oskrba enoprstih kopitarjev (kratka predstavitev)
 18.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 19.Dnevni red naslednje seje
 20.Zaključek seje
 21.Zaključek letnega zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.00.


2. Izjave predsedstva

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel sožalje družinam žrtev požara, ki je 8. marca 2017 opustošil zavetišče za otroke v mestu San José Pinula v Gvatemali.

Predsednik se je spomnil tudi praznovanja 8. marca, mednarodnega dneva žensk, in omenil, da se je udeležil izredne seja odbora FEMM ter se srečal z dobitnicama nagrade Saharova Lamijo Aji Bašar in Hauve Ibrahim.

Predsednik je odločno obsodil ravnanje poslanca, ki je prvega marca 2017 med razpravo o razliki v plačah med moškimi in ženskami podal nesprejemljive izjave zoper ženske, ter potrdil, da bo ob koncu disciplinskega postopka, ki trenutno poteka, naznanil ustrezne sankcije.


3. Sprejetje zapisnikov predhodnih sej

Sprejeta sta bila zapisnika sej z dne 1. marca 2017 in 2. marca 2017.


4. Sestava odborov in delegacij

Na zahtevo skupin PPE, S&D, ALDE in EFDD je Parlament potrdil naslednja imenovanja:

odbor AFET: Julia Pitera namesto Jaceka Saryusza-Wolskija

odbor AFCO: Michał Boni namesto Jaceka Saryusza-Wolskija

odbor PETI: Jacek Saryusz-Wolski namesto Julie Pitere

preiskovalni odbor PANA: Victor Negrescu namesto Cătălin Sorin Ivan

Delegacija za odnose s Švico in Norveško pri skupnem parlamentarnem odboru EU – Islandija in skupnem parlamentarnem odboru za Evropski gospodarski prostor (EGP): Nils Torvalds ni več član.

odbor REGI: Raymond Finch namesto Billa Etheridga.


5. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika)

Predsednik je naznanil odločitev več odborov, da začnejo medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 69(1)(c) Poslovnika:

- odbor LIBE, na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 v zvezi z uporabo sistema vstopa/izstopa (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)). Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- odbor LIBE, na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistemavstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic Evropske unije in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008 in Uredbe(EU) št. 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)). Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- odbor CULT, na podlagi poročila o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 445/2014/EU o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033(COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)). Poročevalec: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- odbor EMPL, na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)). Poročevalka: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- odbor ECON, odbor LIBE, na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter Direktive 2009/101/ES (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)). Poročevalca: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

V skladu s členom 69(2)(c) poslanci ali politične skupine, ki dosegajo vsaj nizki prag, lahko do 24. ure v sredo 14. marca, pisno zahtevajo glasovanje o sklepih glede začetka pogajanj.

Če ni bila predložena nobena zahteva po glasovanju v Parlamentu o sklepih glede začetka pogajanj, se lahko ta začnejo takoj po izteku tega roka.


6. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 15. marca 2017 podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ (00053/2016/LEX - C8-0108/2017 - 2015/0281(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 v zvezi z okrepljenim preverjanjem v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah (00055/2016/LEX - C8-0107/2017 - 2015/0307(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU)2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (00001/2017/LEX - C8-0106/2017 - 2013/0140(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 19/2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani in o spremembi Uredbe (EU) št. 20/2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani (00061/2016/LEX - C8-0101/2017 - 2015/0112(COD)).


7. Vprašanje za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so postavili naslednje vprašanje za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000007/2017), ki ga je postavila Danuta Maria Hübner, v imenu odbora AFCO, Komisiji: Pregled uredbe o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (2017/2550(RSP)) (B8-0205/2017)


8. Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (predložitev)

Predložena je bila večja interpelacija z vprašanjem za pisni odgovor z razpravo (člen 130b Poslovnika):

- (O-000004/2017/rév.1), ki jo je postavila Beatrix von Storch, v imenu skupine EFDD, Komisiji: Sodelovanje med trgovci z ljudmi in nevladnimi organizacijami, ki pomagajo pri iskanju in reševanju v Sredozemlju (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)


9. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2017/000TA2017 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Večstranskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, Republiko Albanijo, Republiko Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Črno goro, Republiko Hrvaško, Republiko Islandijo, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Kraljevino Norveško, Romunijo, Republiko Srbijo in Začasno upravo misije Združenih narodov na Kosovu* o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA) v imenu Unije (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Združenimi državami Amerike na drugi (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, TRAN, REGI

2) od odborov, poročila

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)) - odbor ENVI - Poročevalka: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)) - odbor ENVI - Poročevalka: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

- Poročilo o celostni politiki Evropske unije za Arktiko (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI)) - odbor AFET - odbor ENVI - Poročevalec: Urmas Paet - Poročevalka: Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

- Poročilo o sredstvih EU za enakost spolov (2016/2144(INI)) - odbor FEMM - Poročevalka: Clare Moody (A8-0033/2017)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) - odbor ENVI - Poročevalka: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

- Poročilo o ustavnih, pravnih in institucionalnih posledicah skupne varnostne in obrambne politike: možnosti, ki jih nudi Lizbonska pogodba (2015/2343(INI)) - odbor AFET - odbor AFCO - Poročevalec: Michael Gahler - Poročevalec: Esteban González Pons (A8-0042/2017)

- Poročilo o uporabi Direktive Sveta 2004/113/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi (COM(2015)0190 - 2016/2012(INI)) - odbor FEMM - Poročevalka: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

- Poročilo o posledicah velepodatkov za temeljne pravice: zasebnost, varstvo podatkov, nediskriminacija, varnost in kazenski pregon (2016/2225(INI)) - odbor LIBE - Poročevalka: Ana Gomes (A8-0044/2017)

- Poročilo o obravnavanju tokov beguncev in migrantov: vloga zunanjega delovanja EU (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI)) - odbor AFET - odbor DEVE - Poročevalka: Elena Valenciano - Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

- Poročilo o enakosti žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015 (2016/2249(INI)) - odbor FEMM - Poročevalec: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

- Poročilo o poročilu Komisije o Črni gori za leto 2016 (2016/2309(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Charles Tannock (A8-0050/2017)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Danskem (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalka: Maria Grapini (A8-0051/2017)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)) - odbor INTA - Poročevalec: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Grčiji (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalec: Claude Moraes (A8-0053/2017)

- Poročilo o poročilu Komisije o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016 (2016/2310(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

- Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2018, oddelek III – Komisija (2016/2323(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)


10. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje mars II 2017 (PE 600.410/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Četrtek
S soglasjem političnih skupin je predsednik predlagal, da bi razpravo z naslovom "Sudan, primer Hasana Abdurahima in Abdulmonena Abdumavlaja" (točka 80 PDOJ) nadomestili z razpravo "Zimbabve, primer pastorja Evana Mawarireja".

Parlament je podprl predlog.

Ponedeljek
Skupina ENF je zahtevala, da se pod prvo točko dnevnega reda uvrsti izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko "Razkritja Wikileaksa o orodjih za vdiranje v računalniške sisteme, ki jih uporablja CIA".

Govoril je Marcus Pretzell v imenu skupine ENF, ki je obrazložil zahtevo.

Parlament je zahtevo zavrnil.

Govorili sta Kristina Winberg, ki je zahtevala izpustitev glasovanja o poročilu z naslovom Nadzor nabave in posedovanja orožja (Poročilo: Vicky Ford - A8-0251/2016) (točka 35 PDOJ) (predsednik je spomnil, da zahteva ni bila predložena pravočasno), in Beatrix von Storch, o naslovu točke "Večje interpelacije", ki je po dnevnem redu predvidena v četrrtek popoldan (točka 87 PDOJ) (predsednik je potrdil, da so se o naslovu dogovorili v konferenci predsednikov).

Torek
Skupina GUE/NGL je zahtevala, da se na dnevni red kot tretja točka v popoldanskem delu uvrsti izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z naslovom “Nadaljujoče se rušenje hiš in struktur, katerih lastniki so Palestinci”, po izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z naslovom "Prednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017" (točka 83 PDOJ).

Govorila sta Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, ki je obrazložil zahtevo, in Cristian Dan Preda, ki ji je nasprotoval.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (174 za, 177 proti, 16 vzdržanih) zahtevo zavrnil.


Govorili so Sander Loones, ki je zahteval razpravo o razmerah v Turčiji (predsednik je povedal, da zahteva ni bila predložena pravočasno), Tomáš Zdechovský, o govoru prejšnjega govornika in Stefan Eck o dopustnosti alternativnega predlogaresolucije, ki ga je predstavila skupina PPE o minimalnih standardih za zaščito gojenih kuncev (Poročilo: Stefan Eck - A8-0011/2017) (predsednik je potrdil, da je besedilo dopustno).

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


11. Živo srebro ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o živem srebru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Stefan Eck (A8-0313/2016)

Stefan Eck je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Michel Dantin v imenu skupine PPE, Massimo Paolucci v imenu skupine S&D, Julie Girling v imenu skupine ECR, Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, Mireille D'Ornano v imenu skupine ENF, Peter Liese, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, João Ferreira, Julia Reid, Pilar Ayuso, Susanne Melior, Norbert Lins, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Christel Schaldemose in Jiří Pospíšil.

Po postopku "catch the eye" so govorili Eleftherios Synadinos, Igor Šoltes, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias in Nicola Caputo.

Govorila sta Věra Jourová in Stefan Eck.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.2 zapisnika z dne 14.3.2017.


12. Dolgoročno sodelovanje delničarjev in izjava o upravljanju podjetij ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev in Direktive 2013/34/EU glede določenih elementov izjave o upravljanju podjetij [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati je predstavil poročilo.

Govoril je Olle Ludvigsson (pripravljavec mnenja odbora ECON).

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann v imenu skupine S&D, Hans-Olaf Henkel v imenu skupine ECR, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Pascal Durand v imenu skupine Verts/ALE, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Axel Voss, Anneliese Dodds, Molly Scott Cato, Pavel Svoboda, Paul Tang, Andreas Schwab, Elly Schlein in Evelyn Regner.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Maria Grapini in Doru-Claudian Frunzulică.

Govorili so Věra Jourová in Sergio Gaetano Cofferati.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.3 zapisnika z dne 14.3.2017.


13. Enakost žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015 - Enako obravnavanje moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi - Poročilo o sredstvih EU za enakost spolov (razprava)

Poročilo o enakosti žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015 [2016/2249(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalec: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

Poročilo o uporabi Direktive Sveta 2004/113/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi [2016/2012(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

Poročilo o sredstvih EU za enakost spolov [2016/2144(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka Clare Moody (A8-0033/2017)

Ernest Urtasun, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz in Clare Moody so predstavili poročila.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorila sta Jiří Maštálka (pripravljavec mnenja odbora JURI) in Eider Gardiazabal Rubial (pripravljavka mnenja odbora BUDG).

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorili so Luke Ming Flanagan (pripravljavec mnenja odbora CONT), Michaela Šojdrová v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Stanislav Polčák, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Diane James, Stefan Eck v imenu skupine GUE/NGL, Monika Vana v imenu skupine Verts/ALE, Daniela Aiuto v imenu skupine EFDD, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, Diane James samostojna poslanka, Constance Le Grip, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Girling, Angelika Mlinar, João Pimenta Lopes, Jordi Solé, Margot Parker, Lampros Fountoulis, Anna Záborská, Pina Picierno, Jana Žitňanská, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Jérôme Lavrilleux, Evelyn Regner, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Linnéa Engström, Dubravka Šuica, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Davor Škrlec, Marc Tarabella, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Urszula Krupa, Lefteris Christoforou, Biljana Borzan, Helga Stevens, Emilian Pavel in Notis Marias.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Julie Ward, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Maria Grapini in Marek Jurek.

Govorila sta Věra Jourová in Ernest Urtasun.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili sta Agnieszka Kozłowska-Rajewicz in Clare Moody.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.9, točka 6.10 in točka 6.11 zapisnika z dne 14.3.2017.


14. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine S&D prejel zahtevo za naslednje imenovanje:

Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Albanija: Arndt Kohn namesto Jutte Steinruck.

Imenovanje bo potrjeno, če do sprejetja tega zapisnika ne bo podan noben ugovor.


15. Posledice velepodatkov za temeljne pravice (kratka predstavitev)

Poročilo o posledicah velepodatkov za temeljne pravice: zasebnost, varstvo podatkov, nediskriminacija, varnost in kazenski pregon [2016/2225(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Ana Gomes (A8-0044/2017)

Ana Gomes je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Csaba Sógor in Victor Negrescu.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.12 zapisnika z dne 14.3.2017.


16. Minimalni standardi za zaščito gojenih kuncev (kratka predstavitev)

Poročilo o minimalnih standardih za zaščito gojenih kuncev [2016/2077(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Stefan Eck (A8-0011/2017)

Stefan Eck je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Georgios Epitideios, Anna Záborská in Stanislav Polčák.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.13 zapisnika z dne 14.3.2017.


17. Odgovorno lastništvo in oskrba enoprstih kopitarjev (kratka predstavitev)

Poročilo o odgovornem lastništvu in oskrbi enoprstih kopitarjev [2016/2078(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Julie Girling (A8-0014/2017)

Julie Girling je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Nicola Caputo in Notis Marias.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.1 zapisnika z dne 14.3.2017.


18. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

György Hölvényi, Emilian Pavel, Zdzisław Krasnodębski, Yana Toom, Kostas Chrysogonos, Florent Marcellesi, Tiziana Beghin, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Matt Carthy, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Javi López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Jordi Solé, Andor Deli, Claudiu Ciprian Tănăsescu, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu, Anna Záborská, Julie Ward, Deirdre Clune in Iuliu Winkler.


19. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 600.410/OJMA).


20. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.45.


21. Zaključek letnega zasedanja

Zasedanje 2016-2017 Evropskega parlamenta je bilo zaključeno.

Skladno z določbami Pogodbe se bo Parlament sestal jutri, v torek, 14. marca 2017 ob 9.00.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov