Index 
Protokoll
PDF 230kWORD 73k
Måndagen den 13 mars 2017 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 4.Utskottens och delegationernas sammansättning
 5.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 6.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 7.Fråga för muntligt besvarande med debatt (inkomna dokument)
 8.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 9.Inkomna dokument
 10.Arbetsplan
 11.Kvicksilver ***I (debatt)
 12.Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning ***I (debatt)
 13.Jämställdhet mellan kvinnor och män i EU 2014–2015 - Likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster - Betänkande om EU-medel till jämställdhet (debatt)
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning
 15.Stordatas effekter på de grundläggande rättigheterna (kortfattad redogörelse)
 16.Miniminormer för skydd av kaniner i uppfödning (kortfattad redogörelse)
 17.Ansvarsfullhet vid ägande och skötsel av hästdjur (kortfattad redogörelse)
 18.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 21.Avslutande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.


2. Uttalanden av talmannen

Talmannen framförde Europaparlamentets kondoleanser till de anhöriga till offren för den brand som den 8 mars 2017 drabbade ett barnhem i staden San José Pinula i Guatemala.

Talmannen påminde vidare om högtidlighållandet av Internatinella kvinnodagen den 8 mars och meddelade att han hade deltagit i FEMM-utskottets extra sammanträde och träffat Sacharovpristagarna Lamiya Aji Bashar och Hauwa Ibrahim.

Talmannen fördömde kraftigt uttalandena av den ledamot som den 1 mars 2017 under debatten om löneklyftan mellan män och kvinnor hade fällt oacceptabla kommentarer om kvinnor, och bekräftade att han kommer att tillkännage lämpliga påföljder när det pågående disciplinförfarandet är avslutat.


3. Justering av protokoll från föregående sammanträden

Protokollen från sammanträdena den 1 mars 2017 och 2 mars 2017 justerades.


4. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av grupperna PPE, S&D, ALDE och EFDD godkände parlamentet följande utnämningar:

AFET-utskottet: Julia Pitera i stället för Jacek Saryusz-Wolski

AFCO-utskottet: Michał Boni i stället för Jacek Saryusz-Wolski

PETI-utskottet: Jacek Saryusz-Wolski i stället för Julia Pitera

undersökningskommittén PANA: Victor Negrescu i stället för Cătălin Sorin Ivan

delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté: Nils Torvalds ingick inte längre i denna delegation

REGI-utskottet: Raymond Finch i stället för Bill Etheridge.


5. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav beslut från flera utskott att inleda interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

- LIBE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller användningen av in- och utresesystemet (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)). Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- LIBE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter och uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av förordning (EG) nr 767/2008 och förordning (EU) nr 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)). Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- CULT-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)). Föredragande: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- EMPL-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)). Föredragande: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ECON-utskottet, LIBE-utskottet, på grundval av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism och om ändring av direktiv 2009/101/EG (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)). Föredragande: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

I enlighet med artikel 69c.2 kan ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före kl. 24.00 följande dag, dvs. tisdagen den 14 mars, att omröstning ska hållas om beslut att inleda förhandlingar.

Förhandlingar kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut och ingen begäran om omröstning i parlamentet om beslutet att inleda förhandlingar har inkommit.


6. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande onsdagen den 15 mars 2017 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF (00053/2016/LEX - C8-0108/2017 - 2015/0281(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller stärkandet av kontroller mot relevanta databaser vid de yttre gränserna (00055/2016/LEX - C8-0107/2017 - 2015/0307(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (00001/2017/LEX - C8-0106/2017 - 2013/0140(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 19/2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, och om ändring av förordning (EU) nr 20/2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan (00061/2016/LEX - C8-0101/2017 - 2015/0112(COD)).


7. Fråga för muntligt besvarande med debatt (inkomna dokument)

Följande fråga för muntligt besvarande med debatt hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000007/2017) från Danuta Maria Hübner, för utskottet AFCO, till kommissionen: Översyn av förordningen om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (2017/2550(RSP)) (B8-0205/2017)


8. Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)

Följande större interpellation för skriftligt besvarande med debatt hade ingetts (artikel 130b i arbetsordningen):

- (O-000004/2017/ändr.1) från Beatrix von Storch, för EFDD-gruppen, till kommissionen: Samarbete mellan människosmugglare och icke-statliga organisationer som ägnar sig åt sök- och räddningsarbete i Medelhavet (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)


9. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2017/000 TA2017 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det multilaterala avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Island, Republiken Kroatien, Republiken Montenegro, Konungariket Norge, Rumänien, Republiken Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo* om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA) (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, TRAN, REGI

2) från parlamentets utskott, betänkanden:

- ***I Betänkande om Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

- Betänkande över en integrerad EU-politik för Arktis (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI)) - utskottet AFET - utskottet ENVI - Föredragande: Urmas Paet - Föredragande: Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

- Betänkande EU-medel till jämställdhet (2016/2144(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Clare Moody (A8-0033/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

- Betänkande om konstitutionella, rättsliga och institutionella följder av en gemensam säkerhets- och försvarspolitik: de möjligheter som Lissabonfördraget erbjuder (2015/2343(INI)) - utskottet AFET - utskottet AFCO - Föredragande: Michael Gahler - Föredragande: Esteban González Pons (A8-0042/2017)

- Betänkande om tillämpningen av rådets direktiv 2004/113/EG om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (COM(2015)0190 - 2016/2012(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

- Betänkande om stordatas effekter på de grundläggande rättigheterna: integritet, uppgiftsskydd, icke-diskriminering, säkerhet och brottsbekämpning (2016/2225(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Ana Gomes (A8-0044/2017)

- Betänkande om hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI)) - utskottet AFET - utskottet DEVE - Föredragande: Elena Valenciano - Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

- Betänkande om jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2014–2015 (2016/2249(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

- Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Montenegro (2016/2309(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Charles Tannock (A8-0050/2017)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Danmark (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Maria Grapini (A8-0051/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter med Grekland (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes (A8-0053/2017)

- Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (2016/2310(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

- Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2018, avsnitt III – kommissionen (2016/2323(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017).


10. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna mars II 2017 (PE 600.410/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

Torsdag
I samförstånd med de politiska grupperna föreslog talmannen att debatten om Sudan, fallen med Hassan Abduraheem och Abdulmonen Abdumawla (punkt 80 i PDOJ) skulle ersättas med en debatt om "Zimbabwe, fallet med pastor Evan Mawarire".

Parlamentet godkände förslaget.

Måndag
ENF-gruppen hade begärt att man som första punkt på föredragningslistan skulle föra in ett uttalande från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Wikileaks avslöjanden om de hackningsverktyg som används av CIA".

Talare: Marcus Pretzell för ENF-gruppen motiverade begäran.

Parlamentet förkastade begäran.

Talare: Kristina Winberg begärde att omröstningen om ”Kontroll av förvärv och innehav av vapen” (betänkande av Vicky Ford - A8-0251/2016) skulle strykas (punkt 35 i PDOJ) (talmannen påminde om att begäran inte hade framförts inom tidsfristen); Beatrix von Storch yttrade sig om titeln på punkten "Större interpellationer", som enligt föredragningslistan skulle behandlas på torsdagseftermiddagen (punkt 87 i PDOJ) (talmannen förklarade att titeln hade beslutats av talmanskonferensen).

Tisdag
GUE/NGL-gruppen begärde att man på föredragningslistan skulle föra in ett uttalande från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om ”Fortsatta rivningar av bostäder och andra byggnader som tillhör palestinier” som tredje punkt under eftermiddagen, efter uttalandet från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om ”EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (punkt 83 i PDOJ).

Talare: Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen motiverade begäran; Cristian Dan Preda motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade begäran genom omröstning med namnupprop (174 röster för, 177 röster emot och 16 nedlagda röster).


Talare: Sander Loones begärde att en debatt skulle hållas om situationen i Turkiet (talmannen svarade att begäran inte hade framförts inom tidsgränsen); Tomáš Zdechovský yttrade sig om inlägget av föregående talare; Stefan Eck undrade om det alternativa förslaget till resolution från PPE-gruppen om miniminormer för skydd av kaniner i uppfödning (betänkande av Stefan Eck - A8-0011/2017) var tillåtligt (talmannen bekräftade att texten var tillåtlig).

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


11. Kvicksilver ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Stefan Eck (A8-0313/2016)

Stefan Eck redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Michel Dantin för PPE-gruppen, Massimo Paolucci för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Peter Liese, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, João Ferreira, Julia Reid, Pilar Ayuso, Susanne Melior, Norbert Lins, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Christel Schaldemose och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eleftherios Synadinos, Igor Šoltes, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias och Nicola Caputo.

Talare: Věra Jourová och Stefan Eck.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 14.3.2017.


12. Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang och direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa inslag i årsberättelsen om företagsstyrning [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Olle Ludvigsson (föredragande av yttrande från utskottet ECON).

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann för S&D-gruppen, Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Pascal Durand för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Axel Voss, Anneliese Dodds, Molly Scott Cato, Pavel Svoboda, Paul Tang, Andreas Schwab, Elly Schlein och Evelyn Regner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Maria Grapini och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Věra Jourová och Sergio Gaetano Cofferati.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 14.3.2017.


13. Jämställdhet mellan kvinnor och män i EU 2014–2015 - Likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster - Betänkande om EU-medel till jämställdhet (debatt)

Betänkande om jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2014–2015 [2016/2249(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

Betänkande om rapporten om tillämpningen av rådets direktiv 2004/113/EG om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster [2016/2012(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

Betänkande om EU-medel till jämställdhet [2016/2144(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Clare Moody (A8-0033/2017)

Ernest Urtasun, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz och Clare Moody redogjorde för betänkandena.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Jiří Maštálka (föredragande av yttrande från utskottet JURI) och Eider Gardiazabal Rubial (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Luke Ming Flanagan (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Stanislav Polčák; Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Diane James; Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Monika Vana för Verts/ALE-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Diane James, grupplös, Constance Le Grip, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Girling, Angelika Mlinar, João Pimenta Lopes, Jordi Solé, Margot Parker, Lampros Fountoulis, Anna Záborská, Pina Picierno, Jana Žitňanská, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Jérôme Lavrilleux, Evelyn Regner, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Linnéa Engström, Dubravka Šuica, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Davor Škrlec; Marc Tarabella, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek; Urszula Krupa, Lefteris Christoforou, Biljana Borzan, Helga Stevens, Emilian Pavel och Notis Marias.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Julie Ward, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Maria Grapini och Marek Jurek.

Talare: Věra Jourová och Ernest Urtasun.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz och Clare Moody.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.9, punkt 6.10 och punkt 6.11 i protokollet av den 14.3.2017.


14. Utskottens och delegationernas sammansättning

S&D-gruppen hade begärt att följande utnämning skulle godkännas:

delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Albanien: Arndt Kohn i stället för Jutta Steinruck.

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.


15. Stordatas effekter på de grundläggande rättigheterna (kortfattad redogörelse)

Betänkande om stordatas effekter på de grundläggande rättigheterna: integritet, uppgiftsskydd, icke-diskriminering, säkerhet och brottsbekämpning [2016/2225(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ana Gomes (A8-0044/2017)

Ana Gomes redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Csaba Sógor och Victor Negrescu.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.12 i protokollet av den 14.3.2017.


16. Miniminormer för skydd av kaniner i uppfödning (kortfattad redogörelse)

Betänkande om miniminormer för skydd av kaniner i uppfödning [2016/2077(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Stefan Eck (A8-0011/2017)

Stefan Eck redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Georgios Epitideios, Anna Záborská och Stanislav Polčák.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.13 i protokollet av den 14.3.2017.


17. Ansvarsfullhet vid ägande och skötsel av hästdjur (kortfattad redogörelse)

Betänkande om ansvarsfullhet vid ägande och skötsel av hästdjur [2016/2078(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Julie Girling (A8-0014/2017)

Julie Girling redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 14.3.2017.


18. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

György Hölvényi, Emilian Pavel, Zdzisław Krasnodębski, Yana Toom, Kostas Chrysogonos, Florent Marcellesi, Tiziana Beghin, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Matt Carthy, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Javi López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Jordi Solé, Andor Deli, Claudiu Ciprian Tănăsescu, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu, Anna Záborská, Julie Ward, Deirdre Clune och Iuliu Winkler.


19. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 600.410/OJMA).


20. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.45.


21. Avslutande av sessionen

Europaparlamentets session 2016-2017 avslutades.

I enlighet med bestämmelserna i fördraget skulle parlamentet åter samlas tisdagen den 14 mars 2017 kl. 09.00.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy