Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0269(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0251/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0251/2016

Συζήτηση :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0068

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

3. Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Vicky Ford (A8-0251/2016)

Η Vicky Ford παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Bodil Valero (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE).

Παρεμβαίνει ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sergio Gaetano Cofferati, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Richard Sulík, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Richard Sulík, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Vicky Ford, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Andreas Schwab, Sylvia-Yvonne Kaufmann, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Vicky Ford, Kristina Winberg, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Anna Maria Corazza Bildt, Harald Vilimsky, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andreas Schwab, Jiří Pospíšil, Liisa Jaakonsaari, Jan Zahradil, Gesine Meissner, Petr Mach, Marcus Pretzell, Nuno Melo, Evelyne Gebhardt, Ruža Tomašić, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Bernd Kölmel, Karl-Heinz Florenz, Henna Virkkunen και Othmar Karas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, António Marinho e Pinto, Jaromír Kohlíček και Λάμπρος Φουντούλης.

Παρεμβαίνουν οι Julian King και Vicky Ford.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου