Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0269(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0251/2016

Ingivna texter :

A8-0251/2016

Debatter :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Omröstningar :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0068

Protokoll
Tisdagen den 14 mars 2017 - Strasbourg

3. Kontroll av förvärv och innehav av vapen ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Vicky Ford (A8-0251/2016)

Vicky Ford redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Bodil Valero (föredragande av yttrande från utskottet LIBE).

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen).

Talare: Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, Sergio Gaetano Cofferati för S&D-gruppen, Richard Sulík för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Richard Sulík; Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Robert Jarosław Iwaszkiewicz för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Vicky Ford; Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Eleftherios Synadinos, grupplös, Andreas Schwab, Sylvia-Yvonne Kaufmann, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský; Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Vicky Ford; Kristina Winberg, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Anna Maria Corazza Bildt; Harald Vilimsky, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andreas Schwab; Jiří Pospíšil, Liisa Jaakonsaari, Jan Zahradil, Gesine Meissner, Petr Mach, Marcus Pretzell, Nuno Melo, Evelyne Gebhardt, Ruža Tomašić, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Bernd Kölmel, Karl-Heinz Florenz, Henna Virkkunen och Othmar Karas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Jaromír Kohlíček och Lampros Fountoulis.

Talare: Julian King och Vicky Ford.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 14.3.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy