Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0272(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0013/2017

Συζήτηση :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

4. Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***I - Υγειονομική ταφή των αποβλήτων ***I - Απόβλητα ***I - Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/EΚ για τα απόβλητα [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Η Simona Bonafè παρουσιάζει τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Miroslav Poche (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Pavel Telička (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), João Ferreira (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Josu Juaristi Abaunz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Julia Reid, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-François Jalkh, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Annie Schreijer-Pierik, Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Νεοκλής Συλικιώτης, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Steven Woolfe, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Νίκος Ανδρουλάκης και Kathleen Van Brempt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Τάκης Χατζηγεωργίου, José Inácio Faria και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Simona Bonafè.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5, σημείο 6.7, σημείο 6.6 και σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου