Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0272(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0013/2017

Rozpravy :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Hlasovanie :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Zápisnica
Utorok, 14. marca 2017 - Štrasburg

4. Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení ***I - Skládky odpadov ***I - Odpad ***I - Obaly a odpady z obalov ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Simona Bonafè uviedla správy.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Miroslav Poche (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Pavel Telička (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), João Ferreira (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Karl-Heinz Florenz v mene skupiny PPE, Miriam Dalli v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Josu Juaristi Abaunz v mene skupiny GUE/NGL, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, Julia Reid v mene skupiny EFDD, Jean-François Jalkh v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Annie Schreijer-Pierik, Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Steven Woolfe, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Nikos Androulakis a Kathleen Van Brempt.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria a Maria Grapini.

Vystúpili: Frans Timmermans a Simona Bonafè.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5, bod 6.7, bod 6.6 a bod 6.8 zápisnice zo dňa 14.3.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia