Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0272(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0013/2017

Debatter :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Omröstningar :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Protokoll
Tisdagen den 14 mars 2017 - Strasbourg

4. Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter ***I - Deponering av avfall ***I - Avfall ***I - Förpackningar och förpackningsavfall ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Simona Bonafè redogjorde för betänkandena.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Miroslav Poche (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Pavel Telička (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), João Ferreira (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, Miriam Dalli för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Josu Juaristi Abaunz för GUE/NGL-gruppen, Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, Julia Reid för EFDD-gruppen, Jean-François Jalkh för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Annie Schreijer-Pierik; Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Steven Woolfe; Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Nikos Androulakis och Kathleen Van Brempt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria och Maria Grapini.

Talare: Frans Timmermans och Simona Bonafè.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5, punkt 6.7, punkt 6.6 och punkt 6.8 i protokollet av den 14.3.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy