Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

5. Ανακοίνωση της Προεδρίας
CRE

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι William (The Earl of) Dartmouth, Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt και Ana Gomes.

°
° ° °

Σύμφωνα με το άρθρο 166 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος αποφάσισε να επιβάλει κύρωση εις βάρος του Janusz Korwin-Mikke λόγω του απαράδεκτου σχολίου του για τις γυναίκες κατά τη συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου 2017. Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι αυτό το σχόλιο αποτελεί παραβίαση των αρχών που ορίζονται στο άρθρο 11 του Κανονισμού.

Ο Πρόεδρος, αφού έλαβε γνώση των παρατηρήσεων που υπέβαλε γραπτώς ο Janusz Korwin-Mikke, αποφάσιε να του επιβάλει κύρωση η οποία συνίσταται, κατά πρώτον, σε απώλεια του δικαιώματος αποζημίωσης διαμονής για χρονικό διάστημα 30 ημερών, κατά δεύτερον, και χωρίς να θίγεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Ολομέλεια, σε αναστολή της συμμετοχής του στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου και των οργάνων του για περίοδο 10 συνεχών ημερών κατά τη διάρκεια των οποίων συνεδριάζει το Κοινοβούλιο ή οποιοδήποτε από τα όργανα, τις επιτροπές ή τις αντιπροσωπείες του, από τις 14 Μαρτίου 2017, και κατά τρίτον, στην απαγόρευση να εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο σε διακοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, διακοινοβουλευτική διάσκεψη ή σε οποιοδήποτε διοργανικό φόρουμ κατά τη διάρκεια ενός έτους από τις 14 Μαρτίου 2017. Η απόφαση έχει κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου