Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 14 mars 2017 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

5. Meddelande från talmannen
CRE

°
° ° °

Talare: William (The Earl of) Dartmouth, Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt och Ana Gomes.

°
° ° °

I enlighet med artikel 166 i arbetsordningen hade talmannen beslutat om en påföljd för Janusz Korwin-Mikke för de oacceptabla kommentarer som denne ledamot fällt om kvinnor vid sammanträdet den 1 mars 2017. Talmannen hade konstaterat att dessa kommentarer utgjorde en överträdelse enligt de principer som fastställts i artikel 11 i arbetsordningen.

Efter att ha tagit del av de skriftliga synpunkterna från Janusz Korwin-Mikke hade talmannen beslutat om en påföljd som innebär för det första en indragning av dagtraktamentet under 30 dagar, för det andra, och utan att det inverkar på rätten att rösta i kammaren, en avstängning från deltagande i samtliga av parlamentets och dess organs verksamhet under 10 på varandra följande dagar, under vilka parlamentet eller dess organ, utskott eller delegationer sammanträder, från och med den 14 mars 2017, och för det tredje ett förbud att företräda parlamentet i en interparlamentarisk delegation eller konferens eller ett interinstitutionellt forum under ett år, från och med den 14 mars 2017. Beslutet hade meddelats den berörda ledamoten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy