Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0269(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0251/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0251/2016

Συζήτηση :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0068

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

6.4. Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0068)

Παρεμβάσεις
Dita Charanzová, πριν από την ψηφοφορία, για να ζητήσει να τεθούν σε ψηφοφορία οι τροπολογίες πριν από την προσωρινή συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισμού, και Vicky Ford (εισηγήτρια) κατά του αιτήματος αυτού (το Σώμα απορρίπτει το αίτημα).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου