Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 14. marts 2017 - Strasbourg

6. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Ansvarlighed ved hestehold og -pasning(forretningsordenens artikel 150)(afstemning)

Betænkning om ansvarlighed ved hestehold og -pasning [2016/2078(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Julie Girling (A8-0014/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0065)


6.2. Kviksølv ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kviksølv og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Stefan Eck (A8-0313/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P8_TA(2017)0066)

Indlæg

Piernicola Pedicini, inden afstemningen, for at anmode om, at ændringsforslagene fra EFDD-Gruppen blev sat under afstemning inden den foreløbige aftale, jf. forretningsordenens artikel 59, stik. 3, (Parlamentet forkastede anmodningen), og Franz Obermayr om visse udtalelser fra den foregående taler.


6.3. Tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement og redegørelse for virksomhedsledelse ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement, og af direktiv 2013/34/EU, for så vidt angår visse aspekter ved redegørelsen for virksomhedsledelse [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P8_TA(2017)0067)


6.4. Kontrol med erhvervelse og besiddelse af våben ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P8_TA(2017)0068)

Indlæg

Dita Charanzová, inden afstemningen, for at anmode om, at ændringsforslagene blev sat under afstemning inden den foreløbige aftale, jf. forretningsordenens artikel 59, stik. 3, og Vicky Ford (ordfører) imod anmodningen (Parlamentet forkastede anmodningen).


6.5. Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2017)0069)

Indlæg af Simona Bonafè (ordfører), efter afstemningen, for at anmode om, at sagen blev henvist til fornyet behanding i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godkendte anmodningen.


6.6. Affald ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2017)0070)

Indlæg af Simona Bonafè (ordfører), efter afstemningen, for at anmode om, at sagen blev henvist til fornyet behanding i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godkendte anmodningen.


6.7. Deponering af affald ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2017)0071)

Indlæg af Simona Bonafè (ordfører), efter afstemningen, for at anmode om, at sagen blev henvist til fornyet behanding i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godkendte anmodningen.


6.8. Emballage og emballageaffald ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA(2017)0072)

Indlæg af Simona Bonafè (ordfører), efter afstemningen, for at anmode om, at sagen blev henvist til fornyet behanding i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godkendte anmodningen.


6.9. Ligestilling mellem mænd og kvinder i Den Europæiske Union i 2014-2015(afstemning)

Betænkning om ligestilling mellem mænd og kvinder i EU 2014-2015 [2016/2249(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0073)


6.10. Ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser(afstemning)

Betænkning om anvendelse af Rådets direktiv 2004/113/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser [2016/2012(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0074)


6.11. EU-midler til ligestilling(afstemning)

Betænkning om EU-midler til ligestilling [2016/2144(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Clare Moody (A8-0033/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0075)


6.12. Big datas indvirkning på de grundlæggende rettigheder(afstemning)

Betænkning om big datas indvirkning på de grundlæggende rettigheder: privatlivets fred, databeskyttelse, ikke-forskelsbehandling, sikkerhed og retshåndhævelse [2016/2225(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ana Gomes (A8-0044/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0076)


6.13. Minimumsnormer for beskyttelse af kaniner til konsum(afstemning)

Betænkning om minimumsnormer for beskyttelse af kaniner til konsum [2016/2077(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Stefan Eck (A8-0011/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af PPE-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0077).

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik