Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 14. märts 2017 - Strasbourg

6. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


6.1. Hobuslaste vastutustundlik omamine ja hooldamine(kodukorra artikkel 150)(hääletus)

Raport hobuslaste vastutustundliku omamise ja hooldamise kohta [2016/2078(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Julie Girling (A8-0014/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0065)


6.2. Elavhõbe ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus elavhõbeda kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Stefan Eck (A8-0313/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0066)

Sõnavõtud

Piernicola Pedicini enne hääletust, kes taotles fraktsiooni EFDD muudatusettepanekute hääletusele panemist enne esialgse kokkuleppe hääletust vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 3 (parlament lükkas taotluse tagasi), ja Franz Obermayr eelmise kõneleja teatavate mõtteavalduste teemal.


6.3. Aktsionäride pikaajaline kaasamine ja ühingujuhtimise aruanne ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2007/36/EÜ seoses aktsionäride pikaajalise kaasamise soodustamisega ja direktiivi 2013/34/EL seoses ühingujuhtimise aruande teatavate elementidega [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0067)


6.4. Relvade omandamise ja valduse kontroll ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

ETTEPANEK LÜKATA TAGASI EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0068)

Sõnavõtud

Dita Charanzová enne hääletust, kes taotles muudatusettepanekute hääletusele panemist enne esialgse kokkuleppe hääletust vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 3, ja Vicky Ford (raportöör), kes oli taotluse vastu (parlament lükkas taotluse tagasi).


6.5. Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, direktiivi 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, ning direktiivi 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

ETTEPANEK LÜKATA TAGASI EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2017)0069)

Sõna võttis Simona Bonafè (raportöör) pärast hääletust, kes taotles küsimuse edastamist pädevale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamiseks kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikele 4. Parlament kiitis taotluse heaks.


6.6. Jäätmed ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ jäätmete kohta [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

ETTEPANEK LÜKATA TAGASI EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2017)0070)

Sõna võttis Simona Bonafè (raportöör) pärast hääletust, kes taotles küsimuse edastamist pädevale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamiseks kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikele 4. Parlament kiitis taotluse heaks .


6.7. Prügilad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

ETTEPANEK LÜKATA TAGASI EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2017)0071)

Sõna võttisSimona Bonafè(raportöör) pärast hääletust, kes taotles küsimuse edastamist pädevale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamiseks kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikele 4. Parlament kiitis taotluse heaks.


6.8. Pakendid ja pakendijäätmed ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

ETTEPANEK LÜKATA TAGASI EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2017)0072)

Sõna võttis Simona Bonafè(raportöör) pärast hääletust, kes taotles küsimuse edastamist pädevale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamiseks kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikele 4.Parlament kiitis taotluse heaks.


6.9. Naiste ja meeste võrdõiguslikkus ELis 2014–2015(hääletus)

Raport naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus 2014.–2015. aastal [2016/2249(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0073)


6.10. Meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega(hääletus)

Raport nõukogu direktiivi 2004/113/EÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega) kohaldamise kohta [2016/2012(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0074)


6.11. ELi vahendid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks(hääletus)

Raport ELi vahendite kohta soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks [2016/2144(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Clare Moody (A8-0033/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0075)


6.12. Suurandmete mõju põhiõigustele(hääletus)

Raport suurandmete mõju kohta põhiõigustele, sealhulgas eraelu puutumatusele, andmekaitsele, diskrimineerimiskeelule, turvalisusele ja õiguskaitsele [2016/2225(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Ana Gomes (A8-0044/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0076)


6.13. Küülikute kaitse miinimumstandardid(hääletus)

Raport küülikute kaitse miinimumstandardite kohta [2016/2077(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Stefan Eck (A8-0011/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja: fraktsioon PPE)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0077).

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Õigusteave - Privaatsuspoliitika