Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 14. marts - Strasbūra

6. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Zirgu dzimtas dzīvnieku īpašnieku atbildība un šo dzīvnieku aprūpe(Reglamenta 150. pants)(balsošana)

Ziņojums par zirgu dzimtas dzīvnieku īpašnieku atbildību un šo dzīvnieku aprūpi [2016/2078(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Julie Girling (A8-0014/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0065).


6.2. Dzīvsudrabs ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzīvsudrabu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Stefan Eck (A8-0313/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀSPROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P8_TA(2017)0066).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Piernicola Pedicini, pieprasot, lai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu pirms balsošanas par provizorisko vienošanos balsošanai tiktu izvirzīti EFDD grupas iesniegtie grozījumi (Parlaments noraidīja pieprasījumu), un Franz Obermayr par atsevišķiem iepriekšējā runātāja izteikumiem.


6.3. Akcionāru ilgtermiņa iesaistīšana un paziņojums par korporatīvo pārvaldību ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu un Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz paziņojuma par korporatīvo pārvaldību dažiem elementiem [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀSPROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P8_TA(2017)0067).


6.4. Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Vicky Ford (A8-0251/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀSPROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P8_TA(2017)0068).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Dita Charanzová, pieprasot, lai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu pirms balsošanas par provizorisko vienošanos notiku balsošana par grozījumiem, un Vicky Ford (referente), iebilstot pret šo pieprasījumu (Parlaments noraidīja pieprasījumu).


6.5. Nolietoti transportlīdzekļi, bateriju un akumulatoru atkritumi un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0013/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts (P8_TA(2017)0069).

Pēc balsošanas uzstājās Simona Bonafè (referente), saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu pieprasot nodot jautājumu atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments apstiprināja pieprasījumu.


6.6. Atkritumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0034/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts (P8_TA(2017)0070)

Pēc balsošanas uzstājās Simona Bonafè (referente), saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu pieprasot nodot jautājumu atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments apstiprināja pieprasījumu.


6.7. Atkritumu poligoni ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0031/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts (P8_TA(2017)0071).

Pēc balsošanas uzstājās Simona Bonafè (referente), saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu pieprasot nodot jautājumu atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments apstiprināja pieprasījumu.


6.8. Iepakojums un izlietotais iepakojums ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0029/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts (P8_TA(2017)0072).

Pēc balsošanas uzstājās Simona Bonafè (referente), saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu pieprasot nodot jautājumu atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments apstiprināja pieprasījumu.


6.9. Dzimumu līdztiesība Eiropas Savienībā 2014. un 2015. gadā(balsošana)

Ziņojums par sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropas Savienībā 2014.–2015. gadā [2016/2249(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referents: Ernest Urtasun (A8-0046/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0073).


6.10. Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu(balsošana)

Ziņojums par to, kā tiek piemērota Padomes Direktīva 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu [2016/2012(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0074).


6.11. ES līdzekļi dzimumu līdztiesības jomā(balsošana)

Ziņojums par ES līdzekļiem dzimumu līdztiesības jomā [2016/2144(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Clare Moody (A8-0033/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0075).


6.12. Lielo datu ietekme uz pamattiesībām(balsošana)

Ziņojums par lielo datu ietekmi uz pamattiesībām — privātums, datu aizsardzība, nediskriminācija, drošība un tiesībaizsardzība [2016/2225(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Ana Gomes (A8-0044/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0076).


6.13. Lauksaimniecības trušu aizsardzības standartu minimums(balsošana)

Ziņojums par lauksaimniecības trušu aizsardzības standartu minimumu [2016/2077(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Stefan Eck (A8-0011/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi PPE grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0077).

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Juridisks paziņojums - Privātuma politika