Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 14 mars 2017 - Strasbourg

6. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


6.1. Ansvarsfullhet vid ägande och skötsel av hästdjur(artikel 150 i arbetsordningen)(omröstning)

Betänkande om ansvarsfullhet vid ägande och skötsel av hästdjur [2016/2078(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Julie Girling (A8-0014/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0065)


6.2. Kvicksilver ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Stefan Eck (A8-0313/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P8_TA(2017)0066)

Inlägg:

Före omröstningen yttrade sig Piernicola Pedicini för att begära att ändringsförslagen från EFDD-gruppen skulle gå till omröstning före den preliminära överenskommelsen i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen (parlamentet förkastade denna begäran); Franz Obermayr yttrade sig om vissa uttalanden av föregående talare.


6.3. Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang och direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa inslag i årsberättelsen om företagsstyrning [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P8_TA(2017)0067)


6.4. Kontroll av förvärv och innehav av vapen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P8_TA(2017)0068)

Inlägg:

Dita Charanzová yttrade sig före omröstningen för att begära att ändringsförslagen skulle gå till omröstning före den preliminära överenskommelsen i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen; Vicky Ford (föredragande) opponerade sig mot denna begäran (parlamentet förkastade begäran).


6.5. Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0069)

Talare: Simona Bonafè (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetordningen. Parlamentet godkände begäran.


6.6. Avfall ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0070)

Talare: Simona Bonafè (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetordningen. Parlamentet godkände begäran.


6.7. Deponering av avfall ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0071)

Talare: Simona Bonafè (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetordningen. Parlamentet godkände begäran.


6.8. Förpackningar och förpackningsavfall ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0072)

Talare: Simona Bonafè (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetordningen. Parlamentet godkände begäran.


6.9. Jämställdhet mellan kvinnor och män i EU 2014–2015(omröstning)

Betänkande om jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2014–2015 [2016/2249(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0073)


6.10. Likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster(omröstning)

Betänkande om rapporten om tillämpningen av rådets direktiv 2004/113/EG om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster [2016/2012(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0074)


6.11. EU-medel till jämställdhet(omröstning)

Betänkande om EU-medel till jämställdhet [2016/2144(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Clare Moody (A8-0033/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0075)


6.12. Stordatas effekter på de grundläggande rättigheterna(omröstning)

Betänkande om stordatas effekter på de grundläggande rättigheterna: integritet, uppgiftsskydd, icke-diskriminering, säkerhet och brottsbekämpning [2016/2225(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ana Gomes (A8-0044/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0076)


6.13. Miniminormer för skydd av kaniner i uppfödning(omröstning)

Betänkande om miniminormer för skydd av kaniner i uppfödning [2016/2077(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Stefan Eck (A8-0011/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från PPE-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0077).

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy