Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 14 mars 2017 - Strasbourg

10. Munkavleregeln(debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Munkavleregeln (2017/2599(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare:Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, Linda McAvan för S&D-gruppen, Branislav Škripek för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ulrike Lunacek, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Beatrix von Storch för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Eleonora Forenza; Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hilde Vautmans; Branislav Škripek yttrade sig med en hänvisning till arbetsordningen (talmannen föreslog att han skulle göra ett personligt uttalande i slutet av debatten, vilket Branislav Škripek accepterade); Marijana Petir, Arne Lietz, Marek Jurek, Charles Goerens, Ángela Vallina, Heidi Hautala, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek; Raymond Finch, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld; Elly Schlein, Constance Le Grip, Angelika Mlinar, Eleonora Forenza, Ulrike Lunacek och Doru-Claudian Frunzulică.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Linnéa Engström, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Edouard Martin och Paul Tang.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou och Georgios Epitideios.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen gav ordet till Branislav Škripek för ett personligt uttalande i enlighet med artikel 164 i arbetsordningen, såsom tidigare överenskommits (Branislav Škripek svarade att han ville yttra sig om debattens innehåll, vilket talmannen motsatte sig och meddelade att detta inte var tillåtet enligt artikel 164 och att debatten i vilket fall som helst nu skulle avslutas).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy