Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 14 март 2017 г. - Страсбург

11. Приоритети на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г.(разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Приоритети на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. (2017/2598(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Andrzej Grzyb, от името на групата PPE, Soraya Post, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Pavel Telička, Javier Couso Permuy и Ignazio Corrao.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Gilles Lebreton, Ana Gomes, Monica Macovei, Charles Goerens, Lola Sánchez Caldentey, Мария Габриел, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Lefteris Christoforou, Francisco Assis и Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Nicola Caputo, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Caterina Chinnici, Paloma López Bermejo и Julie Ward.

Изказа се Christos Stylianides.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.4 от протокола от 16.3.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност