Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 14. maaliskuuta 2017 - Strasbourg

11. EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017(keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (2017/2598(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Andrzej Grzyb PPE-ryhmän puolesta, Soraya Post S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Pavel Telička, Javier Couso Permuy ja Ignazio Corrao.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Gilles Lebreton, Ana Gomes, Monica Macovei, Charles Goerens, Lola Sánchez Caldentey, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Lefteris Christoforou, Francisco Assis ja Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Caterina Chinnici, Paloma López Bermejo ja Julie Ward.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.3.2017, kohta 6.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö