Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 14 maart 2017 - Straatsburg

11. Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017(debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017 (2017/2598(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Andrzej Grzyb, namens de PPE-Fractie, Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Pavel Telička, Javier Couso Permuy en Ignazio Corrao.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gilles Lebreton, Ana Gomes, Monica Macovei, Charles Goerens, Lola Sánchez Caldentey, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Lefteris Christoforou, Francisco Assis en Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Nicola Caputo, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Caterina Chinnici, Paloma López Bermejo en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 16.3.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid