Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 14 marca 2017 r. - Strasburg

11. Priorytety UE na sesje UNHRC w 2017 r.(debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Priorytety UE na sesje UNHRC w 2017 r. (2017/2598(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisj) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Andrzej Grzyb w imieniu grupy PPE, Soraya Post w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Pavel Telička, Javier Couso Permuy i Ignazio Corrao.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Gilles Lebreton, Ana Gomes, Monica Macovei, Charles Goerens, Lola Sánchez Caldentey, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Lefteris Christoforou, Francisco Assis i Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Caterina Chinnici, Paloma López Bermejo i Julie Ward.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.4 protokołu z dnia 16.3.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności