Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 14 mars 2017 - Strasbourg

11. EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017(debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (2017/2598(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Andrzej Grzyb för PPE-gruppen, Soraya Post för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Pavel Telička, Javier Couso Permuy och Ignazio Corrao.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Gilles Lebreton, Ana Gomes, Monica Macovei, Charles Goerens, Lola Sánchez Caldentey, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Lefteris Christoforou, Francisco Assis och Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Caterina Chinnici, Paloma López Bermejo och Julie Ward.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 16.3.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy