Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0140(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0022/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0022/2017

Keskustelut :

PV 14/03/2017 - 12
CRE 14/03/2017 - 12

Äänestykset :

PV 15/03/2017 - 9.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0081

Pöytäkirja
Tiistai 14. maaliskuuta 2017 - Strasbourg

12. Elintarvike- ja rehulainsäädäntö ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevat säännöt ***II (keskustelu)
CRE

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

Karin Kadenbach esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Pilar Ayuso PPE-ryhmän puolesta, Daciana Octavia Sârbu S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Julia Reid EFDD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Puheenvuorot: sitoutumaton Diane Dodds, Peter Liese, Claudiu Ciprian Tănăsescu, James Nicholson, Jan Huitema, Anja Hazekamp, Bronis Ropė, Sirpa Pietikäinen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Davor Škrlec, Maria Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly, Tonino Picula, Daniel Buda, Tibor Szanyi ja Emil Radev.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Takis Hadjigeorgiou ja Igor Šoltes.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis ja Karin Kadenbach.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.3.2017, kohta 9.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö