Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0140(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0022/2017

Teksty złożone :

A8-0022/2017

Debaty :

PV 14/03/2017 - 12
CRE 14/03/2017 - 12

Głosowanie :

PV 15/03/2017 - 9.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0081

Protokół
Wtorek, 14 marca 2017 r. - Strasburg

12. Prawo żywnościowe i paszowe, zasady dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin ***II (debata)
CRE

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

Karin Kadenbach przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali: Pilar Ayuso w imieniu grupy PPE, Daciana Octavia Sârbu w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, i Julia Reid w imieniu grupy EFDD.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Diane Dodds niezrzeszona, Peter Liese, Claudiu Ciprian Tănăsescu, James Nicholson, Jan Huitema, Anja Hazekamp, Bronis Ropė, Sirpa Pietikäinen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davor Škrlec, Maria Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly, Tonino Picula, Daniel Buda, Tibor Szanyi i Emil Radev.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Takis Hadjigeorgiou i Igor Šoltes.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis i Karin Kadenbach.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.4 protokołu z dnia 15.3.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności