Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0140(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0022/2017

Predkladané texty :

A8-0022/2017

Rozpravy :

PV 14/03/2017 - 12
CRE 14/03/2017 - 12

Hlasovanie :

PV 15/03/2017 - 9.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0081

Zápisnica
Utorok, 14. marca 2017 - Štrasburg

12. Potravinové a krmivové právo a pravidlá pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín ***II (rozprava)
CRE

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

Karin Kadenbach uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Pilar Ayuso v mene skupiny PPE, Daciana Octavia Sârbu v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE a Julia Reid v mene skupiny EFDD.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Peter Liese, Claudiu Ciprian Tănăsescu, James Nicholson, Jan Huitema, Anja Hazekamp, Bronis Ropė, Sirpa Pietikäinen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Davor Škrlec, Maria Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly, Tonino Picula, Daniel Buda, Tibor Szanyi a Emil Radev.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Takis Hadjigeorgiou a Igor Šoltes.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Karin Kadenbach.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.4 zápisnice zo dňa 15.3.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia