Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0140(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0022/2017

Ingivna texter :

A8-0022/2017

Debatter :

PV 14/03/2017 - 12
CRE 14/03/2017 - 12

Omröstningar :

PV 15/03/2017 - 9.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0081

Protokoll
Tisdagen den 14 mars 2017 - Strasbourg

12. Livsmedels- och foderlagstiftning, bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande samt om växthälsa och växtskyddsmedel ***II (debatt)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

Karin Kadenbach redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Pilar Ayuso för PPE-gruppen, Daciana Octavia Sârbu för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, och Julia Reid för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Diane Dodds, grupplös, Peter Liese, Claudiu Ciprian Tănăsescu, James Nicholson, Jan Huitema, Anja Hazekamp, Bronis Ropė, Sirpa Pietikäinen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Davor Škrlec; Maria Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly, Tonino Picula, Daniel Buda, Tibor Szanyi och Emil Radev.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Takis Hadjigeorgiou och Igor Šoltes.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Karin Kadenbach.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 15.3.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy