Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 14 март 2017 г. - Страсбург

13. Последващи действия във връзка с препоръките на специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, и актуална информация относно реформата на групата „Кодекс за поведение (данъчно облагане на предприятията)“(разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Последващи действия във връзка с препоръките на специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, и актуална информация относно реформата на групата „Кодекс за поведение (данъчно облагане на предприятията)“ (2017/2600(RSP))

Ian Borg (действащ председател на Съвета) и Pierre Moscovici (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Werner Langen, от името на групата PPE, Peter Simon, от името на групата S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Fabio De Masi, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, David Coburn, от името на групата EFDD, Bernard Monot, от името на групата ENF, Steven Woolfe, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Zbigniew Kuźmiuk, Matt Carthy, Eva Joly и Marco Valli.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Marco Zanni, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ruža Tomašić, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Notis Marias, Gabriel Mato, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang и Sirpa Pietikäinen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Miguel Viegas, Stanislav Polčák и Ramón Jáuregui Atondo.

Изказаха се: Günther Oettinger (член на Комисията) и Ian Borg.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност