Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

13. Συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις της ειδικής επιτροπής TAXE και ενημέρωση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» σχετικά με την φορολογία των επιχειρήσεων(συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις της ειδικής επιτροπής TAXE και ενημέρωση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» σχετικά με την φορολογία των επιχειρήσεων (2017/2600(RSP))

Οι Ian Borg (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Werner Langen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Peter Simon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio De Masi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Steven Woolfe, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Zbigniew Kuźmiuk, Matt Carthy, Eva Joly και Marco Valli.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marco Zanni, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ruža Tomašić, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Νότης Μαριάς, Gabriel Mato, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang και Sirpa Pietikäinen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Miguel Viegas, Stanislav Polčák και Ramón Jáuregui Atondo.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής) και Ian Borg.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου