Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 14 mars 2017 - Strasbourg

13. Uppföljning av TAXE-rekommendationerna och uppdatering av reformen av uppförandekodgruppen för företagsbeskattning(debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Uppföljning av TAXE-rekommendationerna och uppdatering av reformen av uppförandekodgruppen för företagsbeskattning (2017/2600(RSP))

Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande) och Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Werner Langen för PPE-gruppen, Peter Simon för S&D-gruppen, Pirkko Ruohonen-Lerner för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Steven Woolfe, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn; Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Zbigniew Kuźmiuk, Matt Carthy, Eva Joly och Marco Valli.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Marco Zanni, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ruža Tomašić, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Notis Marias, Gabriel Mato, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang och Sirpa Pietikäinen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Miguel Viegas, Stanislav Polčák och Ramón Jáuregui Atondo.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) och Ian Borg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy