Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2323(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0060/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0060/2017

Συζήτηση :

PV 14/03/2017 - 14
CRE 14/03/2017 - 14

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2017 - 9.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0085

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

14. Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2018 – Τμήμα ΙΙΙ(συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2017, τμήμα III – Επιτροπή [2016/2323(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Ο Siegfried Mureşan παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι José Manuel Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Daniele Viotti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Tomáš Zdechovský, Eider Gardiazabal Rubial, Stanisław Ożóg, Gérard Deprez, Jordi Solé, Marco Valli, Isabelle Thomas και Beatrix von Storch.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jean-Paul Denanot, Νότης Μαριάς, Victor Negrescu και Monica Macovei.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Siegfried Mureşan.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου