Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων ***I (συζήτηση)
 4.Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***I - Υγειονομική ταφή των αποβλήτων ***I - Απόβλητα ***I - Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας ***I (συζήτηση)
 5.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Υπεύθυνη κατοχή και φροντίδα των ιπποειδών (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.2.Yδράργυρος ***I (ψηφοφορία)
  
6.3.Τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων ***I (ψηφοφορία)
  
6.4.Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων ***I (ψηφοφορία)
  
6.5.Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***I (ψηφοφορία)
  
6.6.Απόβλητα ***I (ψηφοφορία)
  
6.7.Υγειονομική ταφή των αποβλήτων ***I (ψηφοφορία)
  
6.8.Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας ***I (ψηφοφορία)
  
6.9.Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ το 2014-2015 (ψηφοφορία)
  
6.10.Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (ψηφοφορία)
  
6.11.Χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (ψηφοφορία)
  
6.12.Επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων στα θεμελιώδη δικαιώματα (ψηφοφορία)
  
6.13.Στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των εκτρεφόμενων κουνελιών (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Κανόνας της παγκόσμιας μέγγενης (συζήτηση)
 11.Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά το 2017 (συζήτηση)
 12.Νομοθεσία για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, κανόνες για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ***II (συζήτηση)
 13.Συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις της ειδικής επιτροπής TAXE και ενημέρωση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» σχετικά με την φορολογία των επιχειρήσεων (συζήτηση)
 14.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2018 – Τμήμα ΙΙΙ (συζήτηση)
 15.Σοβαρός υποσιτισμός και επαπειλούμενος λιμός στη Νιγηρία, στη Σομαλία, στο Νότιο Σουδάν και στην Υεμένη (συζήτηση)
 16.Χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση ***I (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (191 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (3664 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (83 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (77 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (152 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (275 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (1088 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2269 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου